opłata targowa

UCHWAŁA NR VI/40/15
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 150; z 2015 r. poz. 528 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się obowiązek uiszczenia opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku gminnym w miejscowości Boniewo.
§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi 5,00 zł ( słownie: pięć złotych ).
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/158/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (8 czerwca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2015, 14:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1026