PROTOKÓŁ Nr 13.20 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14 września 2020 r.


 
Or.0012.13.2020
PROTOKÓŁ Nr 13.20
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 14 września 2020 r.
w godzinach od 11:00 do 12:15
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady o godzinie 11:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni: radny Marcin Stawicki
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na rok 2020.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt.  2.
Proponowane zmiany do budżetu Gminy na 2020 r. przedstawiła Skarbnik Gminy i tak:
Refundację funduszu sołeckiego proponuje przeznaczyć na:
26.000 zł na prace publiczne,
14.000 zł na zabezpieczenie środków na zakup energii i pozostałych usług,
5.000 zł dla straży,
4.986,25 zł na usługi w urzędzie gminy,
835,16 zł dotacja na infrastrukturę,
6.000 zł na remont drogi przy sklepie w Boniewie
Ponadto dokonała zmniejszenia 6.000 zł na odprawy.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nieruchomość w Boniewie (tzw. górka) została wyceniona na 850 tys. zł i zostaje dokonana zamiana poręczenia z kredytu na poręczenie hipoteczne w wysokości 400.000 zł  na majątku Gminy przy realizacji projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej dotacji dla Gminy Boniewo na realizację Dziennego Pobytu Seniora w Boniewie. Zaplanowane 600.000 zł kredytu na to zadanie wchodziło w zadłużenie. Projekt ten będzie realizowany
w latach 2021 i następnych. Nie będzie zaciągany kredyt.
 
Wójt Gminy powiedział, że będzie reaktywowany jeszcze w tym tygodniu Dom Seniora
w miejscowości Łąki Wielkie.
 
 
 
 
Ad. pkt 3.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie będzie zaciągany kredyt na realizację zadania „Dzienny Pobyt Seniora w Boniewie” tylko będzie poręczenie majątkowe, o którym mówiła Pani Skarbnik.
 
Pani Skarbnik dodatkowo wyjaśniła tę kwestię, powiedziała, że planowany kredyt
w wysokości 600.000 zł zostanie z budżetu usunięty. Powiedziała również, że realizacja tego zadania jest planowana na rok przyszły, ale jeśli wykonawca chce rozpocząć prace, to nie będziemy tych działań blokować.
 
Radna Daroszewska zapytała na jaką kwotę jest zaplanowany remont?
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że 600.000 zł.
 
Przewodniczący  Rady poinformował radnych, że na najbliższej sesji będzie do zatwierdzenia temat zamiany gruntów.
 
Wójt Gminy poinformował, że odbył się przetarg na samochód strażacki dla OSP
w Lubominie przy udziale gminy. Zostały równocześnie wystosowane pisma o środki do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 400 tys. zł i do Funduszu Ochrony Środowiska na 400 tys. zł.
Poinformował też, że będzie składany wniosek na kolejny samochód do straży tym razem dla Boniewa i na fotowoltaikę  na nieruchomościach gminnych. Jeżeli będzie możliwość to i na 100 lamp hybrydowych. Samochód dla  straży w Boniewie będzie w takich samych środkach jak i dla Lubomina. Mamy 200 tys. zł, są już sporządzone wnioski o środki do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w miesiącu wrześniu br. odbywały się już zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego.
 
Wójt Gminy powiedział, że z uwagi na Covit-19, który się rozprzestrzenia na zebraniach wiejskich będą mniejsze grona mieszkańców tylko sołtys i rada sołecka. Poinformował, że jest jeden przypadek na terenie gminy. Zamknięty jest obecnie oddział przedszkolny w szkole w Boniewie. Zaapelował o ostrożność i stosowanie się do obostrzeń.
 
Głos zabrał radny Bocian i zapytał, co dalej z drogą w Otmianowie?
 
Wyjaśnień udzielił Wójt powiedział, że sprawa utkwiła w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Radny Bocian odniósł się do kwoty 26 tys. zł przeznaczonych na prace publiczne. Powiedział, że są telefony od mieszkańców, że pracownicy publiczni wycinają krzaki, to po co zakupiliśmy kosiarkę?  Są też wskazywane osoby, które pracują nieefektywnie.
 
Wyjaśnień udzielił Wójt, powiedział między innymi to, że my to wszystko widzimy, ale dając tę prace ludziom, to dajemy im szansę, by później odnaleźli się na rynku pracy. Czasem tych ludzi potrzebujemy, ich pracy, bo wszystkiego ta nasza kosiarka nie zrobi. Dużą część prac wykonywanych jest podkaszarkami.
 
Radny Piasecki zapytał jak jest z opłatą za wywóz śmieci, wodę i ścieki? 
 
Wójt Gminy odpowiedział, że temat ten przygotujemy na kolejne posiedzenie komisji.
Głos zabrała radna Wojasińska i zapytała o kostkę brukową na cmentarz w Lubominie od Powiatu oraz o protezę dla Pani ............ ……………………. ( czy dzwonił Pan Wójt  do Fundacji Owsiaka w tej sprawie ?).
 
Wyjaśnień na te tematy udzielił wójt. Poinformował, że Starostwo Powiatowe przekazało nam kostkę brukową z rozbiórki i będzie ona wykorzystana na cele gminne. Do Fundacji Owsiaka nie dzwonił.
Wójt Gminy poinformował, że wystosowany został wniosek o reorganizację ruchu na drodze z parowów na Łąki Wielkie, by droga  pod górkę była drogą uprzywilejowaną. Poruszano temat znaku drogowego koło Pana Pabiana- stwierdzono, że jest on tam niepotrzebny.
Wójt wyjaśnił, że te dodatkowe znaki są po to, by uzyskać dodatkowe punkty przy pozyskaniu środków. Poinformował też, że złożony został kolejny wniosek na drogi, ale już bez dodatkowych „udziwnień”.
 
Głos zabrał radny Bocian i zapytał, co dalej z obcinaniem dróg?
 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i powiedział, że na ten cel trzeba przeznaczyć środki
z funduszu sołeckiego.
 
Radna Daroszewska poruszyła temat opłaty za działki budowlane. Niektórzy właściciele płacą od działek podatek rolny. Prosiła o zweryfikowanie by wszyscy płacili według jednej obowiązującej stawki.
 
Wójt Gminy poruszył temat drogi dojazdowej do działek budowlanych ( sprawa dotyczy gruntów Pana Gańczaka ), kwestia uregulowania tego tematu.
 
Radny Adryańczyk proponował na te drogę odkupić grunty od Pana Wójcika.
 
Wójt Gminy poinformował o tym, że Pan Walczak przekazał nam nieodpłatnie jedną działkę budowlaną z drogą w Boniewie za Panem Waliszewskim i jest problem z gruntami pod drogę, bo nie ma przekształcenia tych gruntów pod tereny budowlane.
 
Radny Piasecki zaproponował zabezpieczyć środki na remont dachów na Pałacach i zawrzeć umowę z wykonawcą na wykonanie całościowe a nie częściowe.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga na Pana Wójta i poprosiła Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji o wyjaśnienie tematu.
 
Radny Pawłowski – Przewodniczący w/w komisji wyjaśnił ten temat. Nadmienił, że temat dotyczy zniszczenia utwardzonej drogi gminnej przez rolnika, i z tego tytułu jedna
z mieszkanek wniosła skargę.
 
Wójt Gminy poinformował, że droga ta była wytyczona na wiosnę, utwardzona i teraz przez jednego rolnika, który ma przyległe grunty została naruszona.
 
Radny Bocian powiedział, że naruszenie drogi gminnej jest karane. Wystarczy zgłoszenie na Policję.
 
Wójt Gminy powiedział, że coraz więcej mamy problemów z drogami. Przy budowie dróg mieszkańcy chcą rozgraniczenia.
 
Skarbnik Gminy zapytała radnych, czy zapoznali się z przesłaną im Informacją o wykonaniu budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2020 r.
 
Nikt nie miał pytań.
 
Ad. pkt. 4.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                   Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska               Adam Ciesielski                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                            

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (29 października 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 października 2020, 11:36:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495