PROTOKÓŁ Nr 18.2020 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.06.2020 r.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            Boniewo, dnia 23.06.2020 r.
Or.0012-4.18.2020
 
PROTOKÓŁ Nr 18.2020
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 23.06.2020 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Jerzy Przybysz       – członek komisji
3/ Daniel Szadkowski –członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :  
 
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski      - Przewodniczący Rady Gminy 
3/ Aleksandra Woźniak  - Skarbnik Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3/ Renata Pawłowska – Insp. d/s gosp. nieruchomościami
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących przedstawionych przez pracownika
    gminy ( odczytanie podań ).
2. Sprawy różne i wolne wnioski.
3. Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Na obecną chwilę wpłynęły następujące podania w sprawie przydziału mieszkania komunalnego tj. :
 
1/ Pani E. Z.
2 /Pana K. L.
3/ Pani K.T.
4/ Pani M. W.
5/ Pana A. B.
 
Poza tym wpłynęły podania:
 
1/  Pana J. S. w sprawie rezygnacji jednego pomieszczenia o pow. 24 m2 (pokoju)                                           
     z wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
2/ Pani M. J. , w sprawie pozwolenia na użytkowanie działki o wielkości 11m na 22 m2.
3/ Pana G. P. w sprawie udostępnienia piwnicy znajdującej się pod wynajmowanym
    mieszkaniem.                                                                                        
4/ Pani M. Ch. w sprawie rozłożenia na raty długu za mieszkanie.
 
 
            
Ponadto pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska odczytała wykaz osób oczekujących na przyznanie lokalu mieszkalnego gminnego oraz  poinformowała, że  w chwili obecnej  są następujące wolne lokale mieszkalne:
- mieszkanie w pałacu w Mikołajkach,
- mieszkanie w pałacu w Otmianowie,
- dwa mieszkania w oficynie w Osieczu Wielkim.
 
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz analizy dotychczasowych złożonych wniosków - osób oczekujących na mieszkanie oraz tych bieżących wydano następujące pozytywne opinie:
- przyznać Pani E. Z. mieszkanie znajdujące się na piętrze w pałacu w Mikołajkach.
- przyznać Panu K. L. mieszkanie  w oficynie w Osieczu Wielkim,
- przyzznać Pani K. T. mieszkanie w oficynie w Osiecz Wielkim,
- przyznać Panu A. B. adaptację wolnych pomieszczeń w budynku wielorodzinnym w
  Osieczu Małym do remontu w celu wyodrębnienia lokalu spełniającego  
  warunki lokalu mieszkalnego. Usytuowanie pomieszczenia przeznaczonego do remontu
  oraz szczegółowy zakres prac remontowych zawierać będzie opracowany projekt
  budowlany uproszczony. Remontujący wykonuje remont na własny koszt we własnym
  zakresie.
  Ponadto, ustalono, że wartość prac podlegających rozliczeniu nie może przekraczać kwoty 
  11.500 zł. Szczegółowe warunki prac będą przedstawione w umowie remontowej zawartej                               
  z wnioskodawcą. Po zakończeniu remontu, Gmina dokona odbioru lokalu mieszkalnego,
  odbiór jest podstawą do zawarcia umowy najmu. Remontujący przedłoży Gminie zapłacone 
  faktury za wykonane prace, a Gmina po zweryfikowaniu faktur dokona zwolnienia z
  opłacania czynszu przez ustalony okres czasu.
 
Odmownie zaopiniowano podanie Pani M. W. z uwagi na zainteresowanie lokalem mieszkalnym, który w chwili obecnej jest zamieszkłay przez dotychczasowego najemcę.          W/w podanie będzie ponownie rozpatrywane w momencie wolnego mieszkania.
 
Członkowie komisji mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowali pozostałe podania tj. :
- zamiany piwnic w oficynie w Osieczu Wielkim,
- zgoda na użytkowanie gminnej działki w Osieczu Małym,
- zgoda na rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszu najmu,
- zgoda na przejęcie od Pana J. S. jednego pomieszczenia ( pokoju ) z wynajmowanego
  mieszkania. Po odłączeniu pokoju zostanie pomierzona nowa powierzchnia użytkowa
  przedmiotowego lokalu i naliczona zostanie nowa opłata czynszu najmu.  
 
Wójt Gminy zaznaczył, że mieszkania w oficynie wymagają  remontu i można rozważyć
pomoc finansową  (w kwocie  do 1000 zł na remont przedmiotowych lokali ) dla przyszłych najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Ad. 2.
 
Ponadto przewodniczący komisji zaznaczył, aby wezwać do Urzędu Pana ……... w sprawie przyznanego lokalu mieszkalnego w Osieczu Małym. Od chwili przyznania lokalu do chwili obecnej nie remontuje, nie zamieszkuje, mieszkanie nie jest zabezpieczone, chodzi głównie o przyłącze wody. W związku z tym wnioskuje aby przeprowadzić rozmowę z wyżej wymienionym.     
 
W wolnych wnioskach  p. przewodniczący komisji zapytał czy będą remontowane dachy
w Osieczu Wielkim i czy oficyna będzie przeznaczona do sprzedaży. Wójt Gminy odpowiedział, gdy tylko będzie zainteresowananie ze strony najemców to mieszkania będą na sprzedaż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ad. 3.
                                            
Przewodniczący Komisji p. Mirosław Piasecki podziękował wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej i w tym miejscu uznał posiedzenie za zamknięte –  na tym protokół zakończono.
 
W załączeniu – lista osób obecnych na posiedzeniu komisji mieszkaniowej.
 
            
                                                                      Podpis  przewodniczącego komisji:  
                                                                                  
                                                                                   Mirosław Piasecki
 Protokołowała :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (4 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 sierpnia 2020, 11:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 751