PROTOKÓŁ Nr 16.20 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny w dniu 15 czerwca 2020 r.


Or.0012.3.16.2020
PROTOKÓŁ Nr 16.20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny
w dniu 15 czerwca 2020 r.
w godzinach od 12:00 do 12:30
w sali posiedzeń w Hali Sportowej w Boniewie
 
W obradach uczestniczyło 3 członków komisji. Posiedzeniu przewodniczyła Henryka Wojasińska- Przewodnicząca komisji. W posiedzeniu uczestniczyli goście zaproszeniu według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodniczący obrad przedstawiła proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego.
6. Zakończenie.
Powyższy porządek przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2.Przewodnicząca komisji przestawiła wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego Pani Danuty Grzonkowskiej- nauczyciela Zespołu Szkół w Boniewie.
Pani Grzonkowska posiadała dotychczasowe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  ( filologię polską, studia podyplomowe historię, kurs kwalifikacyjny organizacja i zarządzanie oświatą). W dniu 15 lutego 2020 r .ukończyła studia podyplomowe – trener w oświacie.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że ten kierunek studiów nie był uzgodniony z Dyrekcją szkoły. Z opinii Dyrektora szkoły wynika, że ukończony przez w/w nauczyciela kierunek nie spełnia potrzeb rozporządzenia MEN z dnia 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. Dyrektor stwierdził, że nie widzi również możliwości dodatkowego zatrudnienia w szkole trenera w oświacie.
            Komisja opierając się na opinii Dyrektora szkoły oraz potrzebach szkoły odmówiła przyznania wnioskowanego dofinansowania do ukończonych studiów podyplomowych przez Panią Danutę Grzonkowską o kierunku „trener w oświacie”.
 
Powyższa decyzja podjęta została jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Wobec wyczerpania porządku zamknięcia posiedzenia dokonała przewodnicząca obrad, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokolant:                                                                          Przewodniczący Komisji
Grażyna Kwiatkowska                                                          Henryka Wojasińska
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (4 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 sierpnia 2020, 21:53:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615