P R O T O K Ó Ł Nr 14.20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 maja 2020 r.


 
  Or. 0012.1.14.20
P R O T O K Ó Ł  Nr 14.20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 11 maja 2020 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
 
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 .
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego Wójta Gminy Boniewo
z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy i stwierdziła, co następuje:
 
1) uchwalony przez Radę Gminy Boniewo budżet Uchwałą Nr III/14/18, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 19.450.495,86 zł – dochody uzyskano w kwocie 19.408.721,33 zł, co stanowi 99,79 % planu, w tym planowane dochody:
- bieżące na kwotę 17.561.798,30 zł, wykonanie w kwocie 17.679.851,92 zł, co stanowi 100,76 % planu,
- majątkowe na kwotę 1.888.697,56 zł, wykonanie w kwocie 1.728.869,41 zł, co stanowi 91,54 % planu.
 
2) uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 20.265.361,24 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 18.174.861,50 zł, co stanowi 89,68 % ogółu planu,
 
3) na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę  2.691.235,92 zł, z tego wydatkowano kwotę 2.453.618,93 zł, co stanowił 91,17 %  planowanych wydatków na inwestycje.
 
4) na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 17.574.125,32 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 15.721.242,57 zł, co stanowi 89,46 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 65,13 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 34,87 % wydatki na zadania zlecone.
 
5) w roku 2019 był planowany deficyt budżetu gminy  na kwotę – 814.865,38 zł. zł.  2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.233.859,83 zł.
 
6) w roku 2019 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na kwotę 1.097.976,71 zł,
 
7) zadłużenie gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło na kwotę  5.507.279,16 zł z terminem spłaty w 2020 roku i latach następnych, co stanowi 28,38 % wykonanych dochodów;
- zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu – 644.623,16 zł z możliwością 30 % umorzenia,
- wobec Banku Spółdzielczego w Lubrańcu – 4.862.656 zł
 
8) gmina na 31 grudnia 2019 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2019 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji,
 
9) skutki obniżenia ceny żyta do ustalenia podatku rolnego, górnych stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych za 2019 rok wyniosły 472.964,80 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków w 2019 roku wyniosły 10.445,10 zł Łącznie stanowi to kwotę 483.409,90 zł, co stanowi 19,93 % zrealizowanych dochodów podatkowych,
 
11)  wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasada celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi,
 
12) komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Boniewo.
 
            Z uwagi na powyższe zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w oparciu o wniosek daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2019 i wystąpienia do Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium wójtowi gminy.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                            Podpisy Komisji
G. Kwiatkowska                                                                     1. ……………………………………..
 
                                                                                              2. ……………………………………..
                       
                                                                                              3. ……………………………………..
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2020, 14:07:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519