PROTOKÓŁ nr 13.2019 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                             Boniewo, dnia 06.12.2019 r.
Or.0012.4.13.2019
 
 
PROTOKÓŁ nr 13.2019
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 06.12.2019 r. w n/w składzie :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Jerzy Przybysz       – członek komisji
3/ Daniel Szadkowski –członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :  
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski      - Przewodniczący Rady Gminy    
3/ Paweł Bocian -  radny Gminy Boniewo
4/ Renata Pawłowska – Insp. d/s gosp.nieruchomościami
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących przedstawionych przez pracownika
    gminy ( odczytanie podań ).
2. Sprawa obniżenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
3. Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
             Pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska odczytała bieżące podania , które wpłynęły od ostatniego posiedzenia  tj. :
 
1. Podanie Pani Jolanty G.-M. w sprawie “ stanu technicznego komina znajdującego się w mieszkaniu mamy Wandy S. ”
 
2. Podanie Pana Przemysława Ł. w sprawie “ rozłożenia na raty zaległości w czynszu “
 
3. Podanie Mileny K. w sprawie anulowania zaległej kwoty w czynszu z tytułu poniesionych kosztów remontu mieszkania.
 
Ponadto, poinformowano członków komisji, iż w chwili obecnej są wolne mieszkania z uwagi na złożone rezygnację tj.:
 
- Pani Natalia B. zrezygnowała z przyznanego mieszkania  (jednocześnie prosząc o inne mieszkanie,  a Pan Damian G. zrezygnował z przyznanego mieszkania  oraz Pan Damian M.
zrezygnował z przyznanego mieszkania.
 
Odpowiedź na podanie Pani Jolanty G.-M. – Urząd Gminy podjął już czynności mające na celu rozwiązania zgłaszanego ww.problemu. Została przeprowadzona przez Pana Kominiarza kontrola i oględziny w mieszkaniu sąsiadki Pani Marianny L. i stwierdzono stosowanie niewłaściwego opału tj. mokre drewno.
W związku z tym wystosowano wezwanie do p. L. do natychmiastowego zaprzestania palenia w piecu mokrym drewnem i węglem niskiej jakości .W trosce o bezpieczeństwo lokatorów Gmina zakupi i przekaże czujnik czadu i dymu-służący do ochrony pomieszczeń przed pożarem i tlenkiem węgla. W najbliższym czasie ponownie zostanie przeprowadzony przegląd kominowy polegający na oczyszczeniu przewodów kominowych, sprawdzenie drożności, przebiegu oraz szczelności komina.  Ustalono że, ze względu na zły stan techniczny kominów Gmina dokona w 2020 r. ich remontu i konserwacji.
 
Pozytywnie zaopiniowano podanie Pana Ł., aby powstałe zaległości wraz z odsetkami zostały spłacone w miesięcznych ratach.
 
Pozytywnie również zaopiniowano wniosek Pani K., ustalono że powstałe zaległości
z tytułu czynszu najmu zostaną spłacone przez Panią Dżesikę G., która wyraziła zgodę,
w zamian za przydział mieszkania po p. K., z którą została rozwiązana umowa najmu. Wymieniony lokal został wyremontowany przez Panią K. we własnym zakresie i poniosła z tego tytułu duże wydatki.
 
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz analizy dotychczasowych złożonych wniosków - osób oczekujących na mieszkanie oraz tych bieżących wydano następującą opinię:
 
 Lokal Nr 5 w pałacu w Otmianowie  przyznać Pani Natalii B.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ad. 2.
 
Odniesiono się do ustalonej podwyżki stawki czynszu  dla lokatorów za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokali  komunalnych (5 zł za m2), która będzie obowiązywać od 01.03.2020 r. 
 
Uczestniczący w posiedzeniu Radny Gminy Pan Paweł Bocian poinformował, iż złożył w dniu 06.12.2019 r. interpelację  w imieniu swoim i mieszkańców Pałacu w Otmianowie z prośbą o obniżenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wyposażonego w urządzenie kanalizacyjne wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo do kwoty 3,50 zł.
Ponadto pozostali lokatorzy mieszkań komunalnych również zgłaszają  ustne żądania obniżenia czynszu, twierdząc, że ich nie stać na płacenie tak wysokich rachunków.
 
Mając na względzie liczne prośby lokatorów oraz prośbę Pana radnego  pozytywnie zaopiniowano obniżkę i ustalono nową stawkę  bazową  w wysokości  3,50 zł za 1 m2 + 10% czynniki podwyższające stanowiące urządzenia kanalizacyjne, a w przypadku ich braku 10% obniżki  od stawki bazowej.
 
Przyczyną wzrostu stawki czynszu jest wzrost utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy, na który wpływ mają wiek oraz stan budynków i związane z tym wydatki na konserwację oraz remonty bieżące i kapitalne. Przede wszystkim konieczność podejmowania w najbliższym czasie remontów pokryć dachowych oraz rozbiórka starych i budowa nowych kominów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ad. 3.
                                            
Przewodniczący Komisji p. Mirosław Piasecki podziękował wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej i w tym miejscu uznał posiedzenie za zamknięte – na tym protokół zakończono.
 
                                                                        Podpis  przewodniczącego komisji:  
                                                                                  
                                                                                   ………………………………………….
 Protokołowała :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (19 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 marca 2020, 13:28:52)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (19 marca 2020, 13:32:32)
Zmieniono: korekta osoby wytwarzającej informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561