PROTOKÓŁ Nr 10.2020 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.10.2020
PROTOKÓŁ Nr 10.2020
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 27 stycznia 2020 r.
w godzinach od 9:00 do 10:40
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni: radny Stawicki Marcin
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie materiałów na sesję rady gminy. Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Wprowadzenia do tematu dokonał Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady
i poprosił Panią Zofię Boratyńską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o wyjaśnienie w temacie Klubu Seniora.
 
Pani Kierownik GOPS – wyjaśniła, że w podjętej uchwale na poprzedniej sesji był zapis, iż uczestnictwo w Klubie Seniora będzie nieodpłatnie, ale jeżeli ten ośrodek wsparcia ma być
w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie to musi być ustalona odpłatność. W związku z czym musi być zmiana uchwały i podjęta druga uchwała  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Pani Kierownik zapoznała z proponowanymi zasadami i przedstawiła trzy przedziały dochodów osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej i miesięczną odpłatnością za pobyt w ośrodku wsparcia w stosunku do dochodu osoby samotnie gospodarującej i w stosunku do dochodu na osobę w rodzinie. Zaproponowane zostały minimalne stawki.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że możemy mieć problem jeśli chodzi o Klub Seniora w Osieczu Małym, bo tam są środki unijne i pobyt seniorów powinien być nieodpłatny, ale ma działać
w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.
 
Pani Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianą do budżetu gminy na 2020 r. Poinformowała, że zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 3.000 zł do kwoty 49.000 zł zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ). Dochody z opłaty śmieciowej dostosowano do wielkości wydatków na te zadania.
Ad. pkt 3. Radna Agnieszka Daroszewska zabrała głos w sprawie środków finansowych sołectwa. Przeznaczone były środki na zmianę elewacji na kaplicy w Osieczu Małym 
( 7.000 zł ) ale proboszcz się nie zgadza na te prace, bo to zadanie będzie w roku późniejszym i prośba by te środki przeznaczyć na ogrodzenie boiska sportowego- kwestia wyznaczenia terenu.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że takiej zmiany może dokonać zebranie wiejskie.
 
Radna Agnieszka Daroszewska- myślała żeby stworzyć prawdziwy plac zabaw z boiskiem.
 
Radny Paweł Bocian zapytał jak wpływają opłaty śmieciowe?
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że jak na razie to słabo.
 
Radny Mirosław Piasecki powiedział, ze mieszkańcy w Pałacach nie chcą wrzucać śmieci do worków tylko chcą pojemniki.
 
Wójt Gminy powiedział, że kolejna sprawa jaka się pojawia w domach wielorodzinnych to sprawa kompostowania bioodpadów.  W Kaniewie i Boniewie mieszkańcy przy Pałacach zawsze sobie kompostowali bioodpady i chcą mieć tę możliwość nadal. Temat jest bardzo delikatny, kwestia czy wyrazić zgodę czy też nie. Jest to problem pozwolić na kompostowanie wszystkim czy tylko niektórym.
 
Radny Mirosław Piasecki zapytał co dalej z tymi rodzinami, które nie złożyły deklaracji?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będą ponownie wzywani do złożenia deklaracji, a jak nie złożą to zostanie im wydana decyzja.
 
           
Ad. pkt 4.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                  Adam Ciesielski                                                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                   
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 marca 2020, 19:07:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641