P R O T O K Ó Ł Nr 10.19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej


 
 
            Or. 0012.1.10.19
P R O T O K Ó Ł  Nr 10.19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 27 listopada 2019 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
 
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów za III kwartał 2019 r. i omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz  projektu budżetu gminy na 2020 r.
2.    Zakończenie.
Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za III kwartały 2019 r. Nie stwierdziła nieprawidłowości.
 
Komisja analizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2019 roku. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. Powiedziała, że budżet gmina na rok 2019 został przyjęty na kwotę:
Dochody – 18.174.257,89 zł ,  Wydatki – 17.357.780,89 zł . W budżecie została zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 816.477 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Budżet był nowelizowany 10 razy w tym 2 razy przez Radę Gminy i 8 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.
Ostateczny plan na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił po stronie:
Dochodów – 19.121.039,82 zł, Wydatków – 18.486.185,82 zł.
Dochody uzyskano w wysokości 9.037.672,62 zł co stanowi 47,27 %, Wydatki wykorzystano na kwotę 8.162.840 zł, co stanowi 44,16 %.. W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 874.832,62 zł. Gmina posiada lokatę w kwocie 800.000 zł oraz lokaty overnight. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 5.845.777,16 zł tj. 30,57 % planowanych dochodów.
Komisja omówiła założenia projektu budżetu gminy na 2020 rok w szczególności planowane zadania inwestycyjne na rok przyszły. Priorytetem są nadal przebudowy dróg gminnych
z dofinansowaniem środków pozabudżetowych.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:                                                             Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                    1. ……………………………………..
 
                                                                                               2. ……………………………………..
                       
                                                                                               3. …………………

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 marca 2020, 19:04:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507