PROTOKÓŁ Nr 9.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.9.2019
PROTOKÓŁ Nr 9.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 20 grudnia 2019 r.
w godzinach od 10:00 do 11:45
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni: radna Wojasińska Henryka, Dolata vel Dolatowska  Ewa i radny Stawicki Marcin
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 11 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.Omówienie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020.Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028.Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.Omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Łąkach Wielkich.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boniewo.Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/119/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r. Omówienie planów pracy stałych komisji Rady Gminy. Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Wprowadzenia do tematu dokonał Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady
i poprosił Panią Skarbnik Gminy o zapoznanie radnych ze zmianami w budżecie.
 
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o 1.412.588,31 zł , a wydatki zwiększają się o kwotę 37.131,07 zł.
Zmniejszenie dotyczy środków z tytułu :
- dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze
i specjalistyczne w opiece społecznej o kwotę 6.360 zł, 
- zmniejszenia środków na zadanie „Równy start- lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSB Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ponieważ środki wpłynęły w 2018 roku i stanowią wolne środki w 2019 r.,
Zwiększone zostały wpływy i wydatki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- o kwotę 10.534,36 zł,
Minister Finansów zwiększył nam subwencję na uzupełnienie dochodów gmin – kwotę
27.073 zł, którą przeznaczono na uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań.
Pani Skarbnik zaznaczyła, że jeżeli jeszcze do sesji wpłyną jakieś zmiany to też je wprowadzi.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi do zmian. Nikt nie wniósł żadnych uwag.
 
Ad. pkt 3. Przewodniczący Rady powiedział, że przy zmianach do budżetu wprowadzane są też zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami, które radni zaakceptowali.
 
Ad. pkt 4. Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i powiedział, że projekt budżetu został  przekazany radnym do szczegółowego zapoznania się i następnie poprosił Panią Skarbnik Gminy o informacje na temat projektu budżetu na 2020 r.
 
Pani Skarbnik Gminy pokrótce zapoznała z projektem budżetu i poinformował, że duże środki zostały przy planowaniu urwane z budżetu oświaty – około 300.000 zł. Myśli, że tych zaplanowanych na oświatę  środków zabraknie, nie wie czy będzie możliwe dołożenie, bo na dzień dzisiejszy nie ma z czego dołożyć. Pan dyrektor szkoły musi gospodarować tymi środkami jakie zostały w drodze konsensusu ustalone w tym projekcie. Poinformowała, że budżet zaplanowany jest z nadwyżką – 771.996 zł i na tę kwotę jest zaplanowane pokrycie kredytów i pożyczek na umorzenie. Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że warunki zostały spełnione przez gminę, procedury są zachowane i złożony został wniosek, czekamy na decyzję. Poinformowała o zaplanowanych środkach na budowę oczyszczalni przyzagrodowych około 5 szt. po 2.000 zł w sumie 10.000 zł.
Pani Skarbnik omówiła zadania inwestycyjne jakie zostały zaplanowane do realizacji
na 2020 r. ( zał. Nr 3 do projektu budżetu).
 
Dodatkowo jeszcze Pan Wójt powiedział, że trzeba też wprowadzić do budżetu zadanie pn. „Klub dziennego pobytu seniora w miejscowości Boniewo”. Na to zadanie planowane są środki w wysokości 1 miliona zł. Wójt powiedział, że przy dynamicznych działaniach nie da się przewidzieć niektórych wydatków. Budżet jest takim szkieletem na którym później cały rok pracujemy. Na pewno na konieczne wydatki będziemy musieli znaleźć środki.
Stwierdził też, że nie uda się utrzymać szkoły w ramach subwencji oświatowej. W każdej gminie brakuje do 500.000 zł na wydatki oświatowe- u nas też brakuje około 300.000 zł. Pewne rzeczy są już zaplanowane i połowa inwestycji jest już pewna do realizacji, więc nic nie można w tym projekcie budżetu zmienić.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że musimy trzymać wydatki pod kontrolą by nie doprowadzić do przekroczeń.
 
Wójt Gminy zakomunikował, że na czas modernizacji budynku urzędu gminy musimy się gdzieś przenieść do pracy, by urząd funkcjonował normalnie.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi do projektu budżetu na 2020 r.?  Nikt nie wniósł uwag.
Na tym projekt budżetu gminy na rok 2020 został omówiony.
 
Ad. pkt 5.  Skarbnik Gminy powiedziała, że obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą i ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.
Prognoza oparta jest na założeniach dla roku 2020 na podstawie przyjętych wartości wynikających z projektu budżetu gminy oraz dla lat 2021-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.
W załączonym do projektu uchwały uzasadnieniu są zawarte objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2020-2028. Powiedziała, że najbezpieczniejszym procentem założeń jest procent środków własnych w budżecie.
Zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania? Nikt nie wniósł żadnego zapytania.
Na tym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy został omówiony.
 
Ad. pkt 6. Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i powiedział, że każdy
z radnych otrzymał projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok do zapoznania się. Zapytał czy są uwagi? Nikt nie wniósł uwag.
Projekt stosownej uchwały zostanie przedłożony do przyjęcia na najbliższej sesji rady gminy.
 
Ad. pkt 7. Tytułem wstępu Wójt Gminy poinformował, że tworzy się „Klub Seniora +”
w Łąkach Wielkich. Przeprowadzony został remont świetlicy w celu adaptacji na klub
i w chwili obecnej są już poczynione zakupy na wyposażenie klubu i wymagana jest uchwała o utworzeniu tego klubu.
Projekt uchwały zostanie przedłożony do przyjęcia na sesji rady gminy.
 
Ad. pkt 8. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt tej uchwały dotyczy tych przedsiębiorców, którzy będą chcieli świadczyć usługi na naszym terenie i w tym celu ubiegać się będą o uzyskanie zezwolenia. W projekcie uchwały są zawarte wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca. Projekt uchwały został przygotowany na potrzeby właścicieli domków letniskowych w Łączewnie. Zdarza się często tak, że naszym gminnym sprzętem nie ma możliwości opróżniania szamb i niezbędny jest sprzęt specjalistyczny. Ta uchwała będzie dawała możliwości świadczenia usług przedsiębiorcom spoza terenu Gminy Boniewo.
 
Ad. pkt 9. Kolejna uchwała jaka będzie na sesji to uchylająca uchwałę o obowiązku odbioru
i wywozu nieczystości ciekłych przez Gminę Boniewo i ustaleniu stawki opłat za jego realizację. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w obowiązującej uchwale jest przyjęta stawka w wysokości 16,50 zł za 1m3 ścieków, a proponujemy zwyżkę do 25 zł za 1 m3. Wyjaśnił, że są na terenie gminy takie przypadki, gdzie mieszkaniec nie korzysta z wody z wodociągu tylko ze swojej studni, a korzysta z nitki ścieków. W tym celu Wójt Gminy zarządzeniem określi wysokości nowych stawek.
 
Ad. pkt 10. W punkcie tym przewodniczący poszczególnych stałych komisji rady zapoznali
z planami pracy komisji na 2020 r. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych planów pracy.
 
Ad. pkt 11. Wójt Gminy poinformował o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przetarg zorganizowany został na 2 lata. Oferty złożyły dwie firmy:
- Zakład Komunalny Chodecz na kwotę 749 zł za tonę,
- Firma Tonsmeier Koło na kwotę 1.024 zł za tonę.
W związku z tym, że w budżecie zostały zaplanowane mniejsze środki aniżeli złożona najkorzystniejsza oferta konieczna jest opinia i zgoda rady na wybór oferenta i jednocześnie zabezpieczenie wymaganej kwoty.
Wójt Gminy powiedział, że ceny są drakońskie i robi się dramat. Do naszych stawek ma się to tak, że przy 2.500 mieszkańców przyjęta opłata może być niewystarczająca. Proponujemy takie rozwiązanie, że zbieramy deklaracje, firma będzie zbierać odpady przez 3 miesiące i po przeliczeniu ton i zainkasowanych wpłat będziemy mieć realniejsze dane. Jak nam zabraknie środków to będziemy zastanawiać się nad podwyżką odpłatności.
 
Radna Karolina  Mysior zapytała, co będzie z tymi odpadami, które są zebrane jako zmieszane? Tak zebrane odpady mają mieszkańcy?
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że obecnie był podział odpadów na selektywne. Odrębnie były zbierane plastiki i szkło. Nie było wyodrębnianego papieru i bioodpadów.
 
Wójt Gminy wyjaśnił temat opłaty za odpady. Powiedział, że wcześniej już w innych gminach była już wprowadzona opłata od osoby, a u nas nie i teraz dopiero będzie pewne rozeznanie. Zaznaczył, że razem z deklaracją będzie dostarczona mieszkańcom ulotka
o sposobie segregacji odpadów. Kolorowe worki do odpadów będzie zostawiał przedsiębiorca.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, kto jest za przyjęciem najkorzystniejszej oferty
w wysokości 749 zł za tonę zebranych odpadów  i zabezpieczenia środków ?
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za w/w ofertą.
 
Radna Agnieszka Daroszewska zapytała czy można zgłaszać jeszcze folię?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że wniosek został już wysłany, ale zgłosiliśmy więcej ton – 30, wnioski zostały zebrane na 16 ton.
 
Radna Agnieszka Daroszewska zapytała, kiedy będzie naprawiona droga Bnin-Dziewczopole?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że będziemy się starać by naprawić tę drogę. Jest ona do naprawy
i w dalszych planach musimy o niej pamiętać.
 
Radny Mirosław Piasecki zapytał Wójta do w temacie czadu w mieszkaniu w Oficynie?
 
Wójt Gminy poinformował, że w wyniku interwencji mamy od straży raport i w tym temacie nie było rażących uchybień, bo reakcja byłaby natychmiastowa.
           
Ad. pkt 12.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                                                     Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska             
                                   Adam Ciesielski                                                                                                                                                                                      
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 marca 2020, 18:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765