PROTOKÓŁ Nr 12.2019 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                          Boniewo, dnia 28.11.2019 r.
 
Or.0012.4.12.2019
 
PROTOKÓŁ Nr 12.2019
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 28.11.2019 r. w n/w składzie :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Jerzy Przybysz       – członek komisji
3/ Daniel Szadkowski –członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :  
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski      - Przewodniczący Rady Gminy    
3/ Anna Kozłowska - Sekretarz Gminy
4/ Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5/ Renata Pawłowska – Insp. d/s gosp.nieruchomościami
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących przedstawionych przez pracownika
    gminy ( odczytanie podań ).
2. Sprawy różne i wolne wnioski.
3. Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Od ostatniego posiedzenia członków komisji mieszkaniowe  wpłynęło podanie Pani Zofii
O. w sprawie “przyznania lokalu socjalnego z zasobów mieszkań gminy “  oraz petycja mieszkańców oficyny z Osiecza Wielkiego w sprawie “odbudowy kominów oraz wyremontowania dachu w oficynie w Osieczu Wielkim.”
              Ponadto pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska odczytała wykaz osób oczekujących na przyznanie lokalu mieszkalnego gminnego oraz  poinformowała, że                               w chwili obecnej  są wolne lokale mieszkalne:
 
- mieszkanie po p. Agnieszcze K. w pałacu, które wcześniej było
  przyznane lecz ubiegająca nie zgłosiła się i nie wykazuje żadnego zainteresowania tym 
 lokalem,
- mieszkanie po p. Krystianie P. w oficynie. które wcześniej zostało przydzielone lecz osoba zainteresowana lokalem gminnym złożyła rezygnację z tego lokalu.
 
 
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz analizy dotychczasowych złożonych wniosków - osób oczekujących na mieszkanie oraz tych bieżących wydano następujące opinie:
Podanie Pani Zofii O. w sprawie przyznania lokalu gminnego pozytywnie zaopiniowano o wpisaniu na listę osób oczekujących na mieszkanie. 
                                                                                                                        
Pan radny Daniel Szadkowski przekazał, iż są zgłoszenia od mieszkanców, aby wolne pomieszczenie na parterze w pałacu w Mikołajkach przeznaczyć dla mieszkańców sołectwa. Pomieszczenie byłoby wykorzystywane na organizowane zebrania wiejskie, spotkania rady sołeckiej oraz na spotkania gospodyń wiejskich.
Wobec powyższego jednogłośnie zapadła decyzja, aby wolny lokal pozostał na potrzeby sołectwa.
                                         
Poinformowano członków komisji, że z urzędu zostaną umorzone w całości zaległości wraz        z odsetkami powstałe z tytułu czynszu najmu oraz- odszkodowania z tytułu zajmowanego mieszkania bez tytułu prawnego lokalu w pałacu w Otmianowie z uwagi na śmierć lokatora. ( dokumentacja w aktach sprawy).
 
 Również z urzędu zostaną umorzone zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu najmu w budynku położonym w Wólce Paruszewskiej, w którym ( mieszkają Pan Wojciech i Mirosław F. )uzasadnieniem jest fakt, iż właścicielem wymienionego budynku  jest Skarb Państwa- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, a nie Gmina Boniewo. W związku z tym naliczone zaległości ulegają umorzeniu.( dokumentacja w aktach sprawy).
 
Odczytano petycję z dnia 18.10.2019 r. , którą złożyli mieszkańcy oficyny w Osieczu Wielkim w sprawie odbudowy kominów oraz wyremontowania dachu w oficynie w Osieczu Wielkim.
Członkom komisji znany jest fakt istniejącego problemu tj. nieszczelnego dachu i zniszczonych kominów. Nadmienia się, iż z protokołu z dnia 30.08.2019 r. z okresowego czyszczenia przewodów kominowych wynika, iż kominy w części naddachowej wymagają prac remontowych.
 Wnioskowany remont został pozytywnie zaopiniowany i należy wskazać, że zabezpieczone zostaną odpowiednie środki finansowe, które przeznaczone będą na przeprowadzenie remontu w 2020 r.
 
Mieszkanie w oficynie zostało przydzielone Panu  Damianowi M. , w przypadku rezygnacji następnie zaproponować Panu Waldemarowi K. wg. kolejności z listy.
 
Ad. 2.
 
Ponadto w wolnych wnioskach Pan Daniel Szadkowski poinformował obecnych na posiedzeniu o istniejącym dzikim wysypisku śmieci przy pałacu w Mikołajkach, które należy zlikwidować.
 
Odniesiono się do ustalonej podwyżki czynszu za lokal mieszkalny, który będzie obowiązywał od 01.03.2020 r.(tj. po 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia od zawiadomień
otrzymanych przez najemców na koniec miesiąca listopada br ).
Przyczyną wzrostu stawki czynszu jest wzrost utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy,         na który wpływ mają wiek oraz stan budynków i związane z tym wydatki na konserwację oraz remonty bieżące i kapitalne. Przede wszystkim konieczność podejmowania w najbliższym czasie remontów pokryć dachowych oraz rozbiórka starych i budowa nowych kominów
Po za tym poinformowano członków komisji, że Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego we Włocławku zgodę na rozbiórkę budynku byłej stajni w miejscowości Osiecz Wielki (przy oficynie ).    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ad. 3.
                                            
Przewodniczący Komisji p. Mirosław Piasecki podziękował wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej i w tym miejscu uznał posiedzenie za zamknięte –  na tym protokół zakończono.
            
 
                                                                                Podpis  przewodniczącego komisji:  
                                                                                  
                                                                                   ………………………………………….
 Protokołowała :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (2 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 marca 2020, 19:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1621