PROTOKÓŁ Nr 8.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


Or.0012.8.2019
PROTOKÓŁ Nr 8.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 15 listopada 2019 r.
w godzinach od 14:20 do 15:15
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady o godzinie 14:20 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami w gminie.
3. Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Wprowadzenia do tematu dokonał Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady i powiedział, że radni otrzymali projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami w gminie
i poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia w tej sprawie.
 
Pan Wójt przedstawił projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo który zostanie przesłany do Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
w celu wydania opinii. Projekt uchwały reguluje niezbędne warunki utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Boniewo z uwzględnieniem między innymi selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
i worków, utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
W związku z czym Pan Wójt kolejno wyjaśniał zapisy regulaminu w szczególności jeśli chodziło o ustalenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych przez uprawnionego przedsiębiorcę, z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i tak :
1) odpady pozostałe z procesu segregacji oraz zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane ) - raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz w miesiącu,
2) bioodpady – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz w miesiącu,
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – jeden raz na dwa miesiące,
4) papier ( tektura, gazety, ulotki, karton) – jeden raz na dwa miesiące,
5) szkło – jeden raz na dwa miesiące,
6) popiół z palenisk domowych – jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
w pozostałych miesiącach - jeden raz ( w miesiącu lipcu ),
Planowana też jest raz w roku zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielogabarytowych.
Wójt poinformował, że wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób deklarujących zbieranie odpadów biodegradowalnych powstających na nieruchomości i składowanych na przydomowym kompostowniku w wysokości 20 % ustalonej miesięcznej stawki od jednego mieszkańca. Wyjaśnił, że kompostownik przydomowy powinien mieć formę  luźnej pryzmy lub być zabudowany ściankami ażurowymi typu drewno lub siatka itp. Wielkość kompostownika nie powinna przekraczać 120 cm wysokości i 150 cm szerokości. Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniający swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom. Lokalizacja kompostownika
powinna być nie uciążliwa dla otoczenia i nie naruszać odrębnych przepisów.
Wójt poinformował, że proponuje się ustalenie stawki opłaty za odpady w wysokości 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny i ewentualnie pomniejszoną o 2 zł za kompostowanie bioodpadów. W przypadku zbierania i odbierania  odpadów niesegregowanych będzie stosowana podwyższona stawka do 45 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
W związku tym, że wpływy i wydatki dotyczące gospodarki odpadami muszą się równoważyć, to jeżeli okaże się, że z wpływów z opłat będzie brakować na opłatę dla  przedsiębiorcy za odbiór
i zagospodarowanie odpadów to będziemy rozmawiać o podwyżce stawki od jednego mieszkańca.
Proponowana jest ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 160 zł za cały rok kalendarzowy jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku zbierania odpadów
w sposób niesegregowany będzie stosowana podwyższona ryczałtowa stawka w wysokości 480 zł za rok kalendarzowy od jednej nieruchomości.
Wójt zapoznał z górnymi stawkami jakie proponuje się ustalić za odbiór odpadów komunalnych z podziałem na pojemniki o różnej pojemności i z podziałem na zbieranie odpadów 
w sposób selektywny i zmieszany. Zapoznał z propozycją górnej stawki brutto opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych 
w wysokości 32 zł/m3. Nie planuje się zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie wprowadzany jest dodatkowy zapis o możliwości uiszczania opłaty kartą płatniczą w kasie urzędu Gminy Boniewo.
Omówiony został wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Boniewo.
Wójt Gminy powiedział, że w celu zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców naszej gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie opracowana ulotka
i dostarczona każdemu mieszkańcowi.
           
Ad. pkt 3.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                                                 Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                                   Adam Ciesielski                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                    
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2020, 16:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561