PROTOKÓŁ Nr 9.2019 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                              Boniewo, dnia 23.09.2019 r.
 
Or.0012.4.9.2019
PROTOKÓŁ Nr 9.2019
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 23.09.2019 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Jerzy Przybysz       – członek komisji
3/ Daniel Szadkowski –członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :  
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski      - Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3/ Renata Pawłowska – Insp. d/s gosp.nieruchomościami
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących przedstawionych przez pracownika
    gminy ( odczytanie podań ).
2. Sprawy różne i wolne wnioski.
3. Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Na obecną chwilę wpłynęły następujące podania :
- Pana Mirosława  K. zam. ………………… w sprawie “przyznania lokalu zastępczego”
- Pani Magdaleny W.  zam. ……………… w sprawie “ przyznania mieszkania po
  ………………………. w …………………….
- Pan Damian M. zam……………………… w sprawie” wynajęcia mieszkania
  znajdującego się  w …………………….. po p. …………………………….
- Pani Gabrieli  W. zam. …………………..  w sprawie “rozłożenia na raty
   należności z tytułu czynszu najmu za zajmowane mieszkanie ………………………………..
- Pani Natalia B. zam. …………………… w sprawie “przyznania lokalu mieszkalnego”
- Pana Andrzej  B. zam. ………………….. w sprawie “przyznania lokalu mieszkalno-
  socjalnego z zasobów mieszkaniowych gminy Boniewo”.
  Pana Grzegorz P. zam. …………………… w sprawie “ udzielenia zgody na
  użytkowanie szopki drewnianej, która nie jest użytkowana od ok.10 lat”.
- Pana Krystian L. zam. ……………………. w sprawie “wydania zgody na remont
   pomieszczeń i adaptacji na koszt najemcy”.
- Pana Dariusz  Ł. zam. …………………….. w sprawie “ umorzenia odsetek od
  zaległego czynszu za mieszkanie”.
- Pani Gabrieli  W. zam. …………………….. w sprawie “ umorzenia odsetek
  od zaległego czynszu za mieszkanie”.
- Pana Józefa  K.zam. …………………….. w sprawie “ zwrotu kosztów poniesionych
  w wyniku wymiany okna.”
             Ponadto pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska odczytała wykaz osób oczekujących na przyznanie lokalu mieszkalnego gminnego oraz  poinformowała, że                               w chwili obecnej  są wolne lokale mieszkalne:
 
- mieszkanie po p. ………………. w pałacu w Mikołajkach, które wcześniej było przyznane,
  lecz ubiegająca nie zgłosiła się i nie wykazuje żadnego zainteresowania tym lokalem,
- mieszkanie po p………… w pałacu w Otmianowie, które wcześniej zostało przydzielone,
  lecz osoba zainteresowana lokalem gminnym z niego zrezygnowała,
 
oraz mieszkania, które zostaną w najbliższym czasie opuszczone przez dotychczasowych najemców ( zgłosili takie informacje w tut. Urzędzie ) tj.:
 
- mieszkanie po p. ………………… w pałacu w Mikołajkach,
- mieszkanie po p. ………………………… w oficynie w Osieczu Wielkim.
 
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz analizy dotychczasowych złożonych wniosków - osób oczekujących na mieszkanie oraz tych bieżących wydano następujące opinie:
 
Pozytywnie zaopiniowano wniosek Pani Natalii B.  by przyznać lokal w pałacu w Mikołajkach po p. ……………, a w pałacu w Otmianowie  Panu Damianowi G. mieszkanie po p. …………… ( który zajmuje lokal bez tytułu prawnego i w chwili obecnej Gmina oczekuje na jego opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu. Jeżeli nie wykona wyżej wymienionych czynności Gmina wystąpi na drogę sądową z pozwem o eksmisję z zajmowanego bezprawnie lokalu mieszkalnego, ponieważ z powodu zaległości w uiszczaniu czynszu najmu wypowiedziana została umowa najmu) .
 
Także wstępnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Pani Magdalenie W. , by jej przyznać lokal jak będzie już wolny w pałacu w Mikołajkach po p. ………………………..
oraz Panu Andrzejowi B. lokal w oficynie po ……………………………………
 
Zaznacza się, iż w przypadku odmowy lub rezygnacji z przydzielonych  mieszkań, członkowie komisji dokonają ponownego rozpatrzenia i  zaopiniowania wniosków.
 
Podania Pana Mirosława K. i Damiana M. w sprawie przyznania                                                                                                                           lokalu gminnego zatwierdzono o wpisaniu na listę osób oczekujących na mieszkanie.
Wymienione wyżej podania ponownie będą rozpatrywane w chwili pozyskania wolnych lokali mieszkalnych.
 
Pozytywnie zaopiniowano prośbę Pana Grzegorza P. w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie “szopki drewnianej”, która od kilkunastu lat nie jest użytkowana. Należy zaznaczyć, iż prace remontowe zostaną wykonane we własnym zakresie po uzyskaniu zgody  z tut. Urzędu. Wszelkie ewentualne nakłady poczynione przez użytkownika nie podlegają zwrotowi.
 
Także podanie Pana Józefa K. zostało pozytywnie zaopiniowane w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w wyniku wymiany okna do wynajmowanego mieszkania                              w pałacu w Kaniewie. Zgodnie z przyjętym regulaminem wymiany stolarki okiennej oraz refundacji kosztów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boniewo, najemcy przysługuje prawo do refundacji w wysokości 50% ceny okna bez kosztów robocizny i materiałów dodatkowych. Wobec powyższego pozytywna opinia jest zasadna.
 
Podanie Pani Gabrieli W. w sprawie rozłożenia na raty spłatę zaległości  z tytułu czynszu najmu opiniuje się pozytywnie. Na wniosek dłużnika można rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie-umowa wygasa, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
Należy zaznaczyć, iż odsetki mogą być umorzone w części lub w całości pod warunkiem spłaty całej zaległości jednorazowo lub rozłożonej na raty ( przy ostatniej spłaconej racie).
 
Również negatywnie zaopiniowano wniosek Pana Dariusza Ł. iż odsetki mogą być umorzone w części  lub w całości pod warunkiem spłaty całej zaległości ( przy ostatniej spłaconej racie).
 
Członkowie komisji pozytywnie opiniują wniosek Pana Krystiana L. o wyrażenie zgody na adaptację wolnych pomieszczeń w budynku wielorodzinnym   w Osieczu Małym oraz  na ich remont.  Renata Pawłowska poinformowała, że adaptacja tych pomieszczeń wymaga poważnego remontu i należy dobrze zaplanować przebieg robót. W związku z tym zlecono projektantowi  budowlanemu wykonanie kosztorysu/projektu uproszczonego  wymaganych robót w tych pomieszczeniach.  Adaptacja wiąże się min.  z rozprowadzeniem instalacji wodnej, kanalizacyjnej ,elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, ścianek działowych ,posadzek, podłóg itp. Prace remontowe zostaną wykona  w oparciu o projekt/kosztorys budowlany pod nadzorem osoby uprawnionej.  Wnioskodawca zaznaczył w swoim wniosku, że roboty budowlane jest w stanie wykonać na własny koszt , by później zostać najemcą tych pomieszczeń.
 
Ad. 2.
 
Renata Pawłowska poinformowała obecnych na posiedzeniu, iż wpłynął wniosek Państwa Jana i Elżbiety L. zam. ……………. o wyrażenie zgody na wykup lokalu mieszkalnego, którego są najemcami od 1985 roku. Państwo L. deklarują kupno nieruchomości  za gotówkę po zastosowaniu odpowiednich bonifikat. Został wykonany przez Rzeczoznawcę Majątkowego operat szacunkowy określający wartość nieruchomości zabudowanej, z czym zapoznano członków komisji.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Boniewo w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boniewo, sprzedaż  nastąpi  w drodze bezprzetargowej i na warunkach określonych w w/w uchwale.
 
Ponadto w wolnych wnioskach Pan przewodniczący komisji przypomina o remoncie dachów na pałacach  i kominów w oficynie w Osieczu Wielkim.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ad. 3.
                                            
Przewodniczący Komisji p. Mirosław Piasecki podziękował wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej i w tym miejscu uznał posiedzenie za zamknięte –  na tym protokół zakończono.
            
                                                                      Podpis  przewodniczącego komisji:  
                                                                                  
                                                                                   ………………………………………….
 Protokołowała :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2020, 16:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528