PROTOKÓŁ Nr 7.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.7.2019
PROTOKÓŁ Nr 7.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 04 listopada 2019 r.
w godzinach od 10:00 do 12:00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie.
2.Omówienie stawek podatków i opłat oraz projektu budżetu gminy na rok 2020.
3.Sprawy różne.
4.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie stawek podatków i opłat oraz projektu budżetu gminy na rok 2020
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i powiedział, że wspólnie należy podjąć decyzję czy podwyższany podatki i opłaty i realizujemy inwestycje, czy też nie podwyższamy podatków i nie realizujemy wszystkich założeń inwestycyjnych. Podatki w naszej gminie nie były podwyższane już bardzo dawno. Głównym problemem jest też oświata. Zadłużenie samorządowe będzie ograniczone. Odgórnie będą zakładane mocne ryzy na budżety gminne. Są już pewne umowy podpisane i trzeba będzie się zastanowić, co dalej szczególnie jeśli chodzi o drogi i budynek urzędu gminy. W Gminie Chodecz już w zeszłym roku zostały podniesione odpłaty i teraz jest im łatwiej. Podwyżki są proponowane średnio o 10 %. Budżet nie domyka się w oświacie.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na wydatki w oświacie nie otrzymaliśmy środków
w subwencji na podwyżki wynagrodzeń od września i na dodatki.
Nie ma zabezpieczonych środków na fundusz sołecki ( na oświetlenie i remonty dróg). Nie ma też zabezpieczonych środków w całości na pomoc społeczną ( 1 podopieczna trafiła do ośrodka) – zaproponowała chociaż w części zabezpieczyć te środki, ale trzeba Wieloletnią Prognozę Finansową wydłużyć do 2022 roku, trudno jest osiągnąć wskaźniki ze względu na niskie wpływy do dochodów. W roku 2022 zaplanowany jest kredyt ze spłatą po 100.000 zł rocznie. Zapotrzebowanie środków jest duże i należy się zastanowić, co dalej- na oświatę brakuje 600.000 zł.
 
Przewodniczący  Rady powiedział, że padły propozycje i z tego tytułu otworzył dyskusję.
 
Głos zabrał radny Mirosław Piasecki i zapytał jaka podwyżkę należy zaproponować by na nasz teren byłoby mniej boleśnie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, ze proponuje się podwyżki podatków i opłat średnio o 10 %. Każdy samorząd przymierza się do podwyżek, mając na uwadze wydatki na oświatę.
 
Skarbnik Gminy zakomunikowała, że pewne działy muszą się zamykać. Odpady muszą się bilansować. Zawsze wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości przeznaczane były na inwestycje.
 
Wójt Gminy powiedział, że będzie też podwyżka opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
( szamb) sprzętem gminnym, podwyżka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach będziemy teraz podmiotowi płacić od tony zebranych odpadów.
W każdym miesiącu będzie inna wartość faktury. Nadmienił, że w roku 2018 zebranych było łącznie 541 ton odpadów.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że na temat odpadów będzie jeszcze posiedzenie, na którym będą omawiane stawki, a dziś proponował skupić się na podatkach.
 
Radna Henryka Wojasińska stwierdziła, że jak trzeba podwyższyć podatki to należy to zrobić.
 
Radna Agnieszka Daroszewska zapytała, czy są zaległości w opłatach podatków?
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak są – dotyczy to majątku firmy „Koram” są organizowane przetargi na zbycie, ale żadne kwoty nie wpływają, bo Gmina jest daleko na liście.
 
Podjęto decyzje  w sprawie podatków na 2020 r. i tak podatek rolny zdecydowano obniżyć z 58,46 zł na 47,20 zł. Stawki podatku od nieruchomości zostały stosownie podwyższone, niektóre nawet do maksymalnych stawek.
 
Skarbnik Gminy zaproponowała 10 % podwyżkę diet dla sołtysów i radnych oraz dla pracowników 6 %.
 
Radny Paweł Bocian proponował kwotowe  podwyżki – jak się wyraził procentowe są niesprawiedliwe.
 
Radna Henryka Wojasińska – można nie podwyższać diet, może być radna bez diety.
 
Radny Paweł Bocian powiedział, że jemu dieta rekompensuje kontakty z mieszkańcami, zwracają się koszty kserowania informacji dla mieszkańców.
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy planujemy podwyżki 10 %
dla wszystkich, czy też kwotowe?
 
Zdecydowano o kwotowych podwyżkach.
 
Radna Agnieszka Daroszewska zaproponowała podwyżkę diet dla sołtysów i radnych
o 30 zł.
 
W wyniku dyskusji ustalono podwyżki diet dla radnych z 440 zł na 480 zł i dla sołtysów z 220 zł na 250 zł, dla przewodniczącego z 1320 zł na 1342 zł, dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych  16 zł i za udział w szkoleniach 8 zł za każdą godzinę. Dla pracowników 8 % zwyżkę wynagrodzeń.
 
Wójt Gminy zaproponował podwyżkę stawki opłaty za świadczenie przez Gminę odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boniewo do wysokości 25 zł plus podatek Vat za 1 metr sześcienny nieczystości.
Stawkę czynszu za wynajem lokali mieszkalnych proponuje podwyższyć do kwoty 5 zł za 1m2 powierzchni.
 
Pani Skarbnik Gminy zaznaczyła, że ustalone wyżej podwyżki nie będą tak od razu od stycznia tylko później- musza być na to zabezpieczone środki w budżecie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne
Pani sekretarz gminy poinformowała, że na najbliższej sesji będą jeszcze podejmowane uchwały zgłaszane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące Klubu Seniora w Łąkach Wielkich.
 
Przewodniczący Rady zakomunikował, że na sesji będą jeszcze takie projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
 na 2020 r. 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działki w  Żurawicach i Osieczu Wielkim.
 
Ad. pkt 4.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (18 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 lutego 2020, 16:06:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556