PROTOKÓŁ Nr 8.19 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny


Or.0012.3.8.2019
PROTOKÓŁ Nr 8.19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny
w dniu 26 września 2019 r.
w godzinach od 9:00 do 10:15
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy
w Boniewie
 
W obradach uczestniczyło 3 członków komisji. Posiedzeniu przewodniczyła Henryka Wojasińska- Przewodnicząca komisji. W posiedzeniu uczestniczyli goście zaproszeniu według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodnicząca obrad przedstawiła proponowany porządek obrad i zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Spotkanie ze Związkami Zawodowymi Nauczycielstwa Polskiego na temat regulaminu wynagradzania nauczycieli.
3. Zakończenie.
Powyższy porządek przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2.
Tytułem wstępu Pan Marek Klimkiewicz - Wójt Gminy poinformował o wysokości stawek dodatku funkcyjnego obowiązujących na dzień obecny. Powiedział, ze strona rządowa pomyślała o podwyżkach dla nauczycieli. Nie wiemy jedynie jaka będzie subwencja na rok 2020. Ubyło nam uczniów- dwa oddziały, ale kadra nauczycieli pozostała. Zaznaczył, że nauczyciele korzystają
z rocznych urlopów dla poratowania zdrowia, ale w zamian na te ich godziny trzeba zatrudnić dodatkowych nauczycieli. Wójt powiedział, że chcielibyśmy też w zamian za strajk i utracone wynagrodzenie zrekompensować to nauczycielom w formie nagród jednorazowych na koniec roku.
Powiedział, że rodzice są bardzo roszczeniowi i domagają się dowozu dzieci do domów w zamian rezygnacji z dodatkowych zajęć.
 
Głos zabrała Pani Joanna Morawska i poinformowała o kłopotach związanych ze skompletowaniem grupy na zajęcia dodatkowe. Powiedziała, że często czeka za zajęciami do 8 godziny lekcyjnej  i okazuje się, że uczniowie nie przychodzą – nazwała to wolontariatem
.
Dyskutowano na temat postawy rodziców wobec godzin dodatkowych dla dzieci.
Rodzice nie oponują by były te dodatkowe, darmowe  zajęcia dla dzieci nawet z języków. W wielu gminach dowożenie uczniów odbywa się na zasadzie przywożenia do szkoły i odwożenia dzieci do domu. Nie ma kursów pośrednich- bo to są koszty.
 
Pani Joanna Morawska powiedziała, że na dowóz uczniów na zajęcia mają wpływ rodzice.
 
Wójt Gminy zasugerował żeby skończyć z dostępem dzieci do mediów społecznościowych -zabierać komórki. Proponował wprowadzić zakaz używania komórek w szkole. Stwierdził, że na pracę w szkole to wpływa niekorzystnie  i powinniśmy zacząć egzekwować pewne zasady, bo idzie to wszystko w złym kierunku i niedługo nie będziemy mogli zatrzymać tego pędu.
 
Radna Henryka Wojasińska powiedziała, że to rodzice powinni dbać o to by dziecko chodziło na zajęcia dodatkowe- to dla niego większe możliwości.
 
Pani Katarzyna Mielczarek powiedziała, że jest przeładowana wiedza oświatowa i w ciągu lekcji uczeń nie jest w stanie przyswoić wiedzy. Każdy nauczyciel musi pilnować podstawy programowej.
 
Wójt Gminy powiedział, że fajna sprawą są wyjazdy do zielonej szkoły. Uczą się dzieci poznawania wszystkiego, ale to nie jest realizowana podstawa programowa.
 
Pani Katarzyna Mielczarek powiedziała, że szkoły innowacyjne są już w Polsce, które realizują podstawę programową, ale na to są potrzebne większe pieniądze.
 
Wójt Gminy – rodzice wpychają zabawkę ( komórkę ) w rękę dziecku i tego nie można już zatrzymać. Powiedział, że dostrzega się brak autorytetu dla nauczyciela i to rodzice są winni tej sytuacji, nie widzą zagrożenia, jest pełna swoboda w tym temacie. Powiedział również, że wyniki
w nauce naszych dzieci są niezadawalające.
 
Pani Katarzyna Mielczarek proponowała wymyślić coś edukacyjnego na rodziców.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym gronie tych  problemów nie da się rozwiązać.
 
Pani Joanna Morawska powiedziała, że w subwencji oświatowej są jakieś pieniądze i być może należałoby zorganizować dla rodziców warsztaty z fachowcem, specjalistą mądrzejszym od nas, by zrozumieli, że te wszystkie nowości, urządzenia stwarzają ogromne zagrożenie dla ich dzieci.
 
Wójt Gminy powiedział, że będzie wnioskował do Dyrektora Szkoły o wprowadzenie zakazu przynoszenia i używania komórek do szkoły prze dzieci i by ten zapis znalazł się w Statucie Szkoły.
 
Wspólnie dyskutowano o problemach w szkole. Szczególnie wychowawczych i edukacyjnych.
 
Nauczycie proponowali podniesienie dodatku za wychowawstwo do kwoty 350 zł,
dodatku motywacyjnego czasowo o większy procent, ponieważ obecnie jest wypłacany kwartalnie 3 %, a może być od 2 % do 5 %.
 
Wójt Gminy powiedział, że po uzyskaniu informacji o subwencji na rok 2020 pomyślimy
o zwiększeniu tego dodatku w zamian nagród. Powiedział też, że należałoby pomyśleć też
o zwiększeniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora.
 
Nauczyciele sugerowali, że praca wychowawcy jest ciężką pracą i należałoby to wynagrodzić nauczycielom. Kilku nauczycieli nie ma wychowawstwa ( 5 ). Mają też nauczyciele nadzieję, że pojawi się zapis w ustawie, że będą mogli odejść na wcześniejszą emeryturę i jest też powtarzana niekorzystna informacja dla nauczycieli, że pensum będzie podniesione do 24 godzin z 18.
 
W wyniku ustaleń zdecydowano do rozmów powrócić po uzyskanej informacji o wysokości subwencji oświatowej na 2020 r. 
 
Ad. pkt 3. Wobec wyczerpania porządku zamknięcia posiedzenia dokonała przewodnicząca obrad, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokolant:                                                               Przewodniczący Komisji
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          Henryka Wojasińska
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lutego 2020, 18:06:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571