PROTOKÓŁ Nr 5.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 15 lipca 2019 r.


 
Or.0012.5.2019
PROTOKÓŁ Nr 5.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 15 lipca 2019 r.
w godzinach od 9:00 do 10:40
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Marcin Stawicki Przewodniczący Rady o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie zmian do budżetu gminy na rok 2019.Omówienie tematu zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Lubominie.Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących organizacji „Dożynek gminno-parafialnych 2019”.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. i 3. Omówienie zmian do budżetu gminy na rok 2019
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak- Skarbnik Gminy i powiedziała, że jednostka OSP w Lubominie wystąpiła o środki finansowe na zakup samochodu strażackiego od Gminy Brześć Kujawski. Zwróciła się do radnych, że jak wyrażą zgodę to ze środków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i energii będzie przeniesienie na inwestycję kwota 6.800 zł.
 
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy powiedział, że decyzja o zakupie samochodu dojrzewała już od kliku lat. Obecny jaki jest w posiadaniu strażaków jest bez motopompy i zdecydowanie ten fakt przeważa za taka decyzją. Ten zakup jest prawie załatwiony, bo samochód pojawił się już na naszym terenie. Jeżeli strażaki się znają na tym sprzęcie, to wiedzą, że mogą go zakupić. Jesteśmy przed fala upałów i tu chodzi o bezpieczeństwo. Wójt zaznaczył, że opłata strażaków za udział w akcji ratowniczej jest niska i trzeba o tym też pomyśleć. Jeśli chodzi o ten zakup ta kwota nie jest wielka.
 
Głos zabrała radna Henryka Wojasińska i powiedziała, że zwróciła uwagę Prezesowi jednostki OSP w Lubominie, że przyprowadzili samochód bez zgody rady.
 
W wyniku dyskusji radni wyrazili zgodę na przesunięcie w budżecie środków na zakup wyżej omawianego zakupu.
 
Głos zabrał radny Ireneusz Górski i powiedział, ze chłopaki  byli bardzo zaangażowani w ten zakup samochodu, nawet zastawili własne pieniądze, złożyli się na zrobienie przeglądu tego samochodu.
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że będzie też zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029 ponieważ został zaakceptowany wniosek na termomodernizację budynku urzędu gminy, która będzie realizowana w roku 2020.
 
Ad. pkt 4. Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących organizacji „Dożynek gminno-parafialnych 2019”
Wprowadzenia do tematu dokonał Adam Ciesielski-Przewodniczący Rady i powiedział, że w tym roku będą pewne zmiany dotyczące organizacji dożynek 2019.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że nowy proboszcz parafii zaproponował mszę świętą na stadionie dla wszystkich uczestników dożynek i wtedy nie byłoby już tego przejścia z kościoła na stadion. Wszystko odbywałoby się na stadionie.  Były już też wcześniejsze propozycje dotyczące delegacji z sołectw bez wieńców, jedynie wioska wiodąca by zaprezentowała wieniec. Wtedy uroczystość ta nie byłaby tak kosztowna i uciążliwa dla mieszkańców.
Wójt zapytał radnych, czy czasem nie powrócić to tradycji określania starostów dożynek- bo od dłuższego czasu nie było tak.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że dobrze pamięta, to na ten rok wioską wiodącą są Łąki Wielkie, proponował by wieś wiodąca była gospodarzem dożynek.
 
Padła propozycja by każde sołectwo przyniosło w darze chleb, owoce, kwiaty, a wioska wiodąca dodatkowo wieniec, który będzie na dożynki powiatowe.
 
Przewodniczący Rady oznajmił, że dożynki odbędą się tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia czyli 25 sierpnia br., na które wszystkich zaprasza.
 
Wójt Gminy powiedział, że dla wioski wiodącej będzie wsparcie finansowe z gminy, a pozostałe wsie ze swoich środków sołeckich.
Zaznaczył, że planowane jest też dofinansowanie ze środków gminnych Kół Gospodyń
z przeznaczeniem na zakup produktów. Zakomunikował, że w roku 2021 będą dożynki powiatowo-gminne w Boniewie.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne
Przewodniczący obrad odczytał pismo w sprawie odtwarzania zbiorników retencyjnych i ich finansowaniu.
 
Głos zabrał Wójt Gminy i powiedział, że susza trwa i się pogłębia, może być tylko gorzej. Obecnie jest ogłoszona susza, zbieraliśmy wnioski do piątku. Instytut w Puławach uwzględnił nam suszę na uprawy zimowe, kukurydzę, ale zdjął nam uprawy jare. W naszym rejonie mamy dużo zbiorników wodnych mniejszych i większych, które moglibyśmy odtworzyć . Te większe na pozwolenie, a te mniejsze ( oczka wodne ) na zgłoszenie- kwestia tylko dofinansowania. Dopuszcza się też budowę studni głębinowej, ale nie wiadomo jak to będzie w gminie z wodą, z wodociągiem – jak to wpłynie na te działania. Mówi się o programach na nawadnianie. Deszcze padają, ale nie u nas, deficyty wód się pojawiają. Kolejny temat to brak lesistości i to stąd ten niski poziom opadów, grozi nam potężne stepowienie.
Wójt powiedział, że kolejny temat nurtujący nas to pojawiające się braki w dostępie wody do picia. Problemy występują przy dużym poborze wody. Pompy chodzą na okrągło, a w miejscowościach przy hydroforni mieszkańcy nie mają wody. Spróbujemy zakupić dodatkowy sprzęt ( sprężarkę). Mamy zasoby wody w studni w miejscowości Żurawice, ale musimy się zastanowić nad dalszym zabezpieczeniem wody.
 
Radna Agnieszka Daroszewska prosiła o wcześniejszą informację jak planowane jest zakręcenie wody. Taka sytuacja, gdy nie ma wody jest tragedią dla bydła, bo wyłączone są poidła.
 
Wójt Gminy powiedział, że u nas jest tak, że jak się zatrzyma wodę, to miejscowości Żurawice, Osiecz Mały, Osiecz Wielki na bardzo długo nie mają wody. Cały czas jest walka
z nieuczciwym poborem wody. Trudno jest w tym temacie zadziałać, by namierzyć kogoś kto ma nieuczciwe korzystanie z sieci. Będziemy musieli się za to zabrać, by te działania wyeliminować.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że przy ulicy Kolejowej w Boniewie gmina ma trzy pomieszczenia, które są wynajmowane przez Stowarzyszenie. Mieszkańcy tego budynku zawiązali wspólnotę, składają środki na remonty i my też musimy się do tego dołożyć. Zaproponował by rozeznać się w temacie, czy stowarzyszenie korzysta z tych pomieszczeń i ewentualnie podejść do sprzedaży tego lokalu.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że umowa najmu ze stowarzyszeniem jest zawarta.
 
Wójt Gminy powiedział, że pomalowaliśmy klatkę schodową,  musimy ponosić koszty na dalsze utrzymanie tych pomieszczeń. Będzie próbował rozmawiać ze stowarzyszeniem, by zaproponować im lokum w innym miejscu, a to sprzedać.
 
Kolejny temat jaki poruszył przewodniczący obrad to interpelacja w sprawie podwyżki diet dla sołtysów.
Zapytał radnych o decyzję w tym temacie i otworzył dyskusję, ponieważ jak się wyraził dotyczy to budżetu gminy.
 
Wójt Gminy – sprawy finansowe są zawsze delikatne, niefortunnie się to zaczęło na ostatniej sesji i pewne oczekiwania się pojawiły. Sprawy podwyżek to temat delikatny, za podwyżkami czekają wszyscy i myśli, że sołtysi również poczekają jeszcze do przyszłego roku, do nowego budżetu. Rozstrzygnięty jest już konkurs na dyrektora szkoły i też powinien nowy dyrektor mieć większy dodatek,  bo ma mniejszą pensje od nauczycieli, a obowiązków więcej.
 
Radny Paweł Bocian zapytał, czy dyrektor szkoły ma zastępcę, przecież wcześnie miał już podwyżkę dodatku, który jest bardzo wysoki i mówienie o kolejnej jest przesadą. Poprosił zaktualizować wszystkie wynagrodzenia, Mówił już wcześniej o podwyżkach dla pracowników kwotowych, a nie procentowych, tak jak jest w innych zakładach. Podwyżki procentowe są korzystne dla wyżej zarabiających.
 
Sekretarz Gminy – ku woli wyjaśnienia, odbył się konkurs na dyrektora i powierzenie funkcji odbędzie się dopiero z dniem 1 września br. i będzie też ustalenie wynagrodzenia. Teraz otrzymuje wynagrodzenie jak nauczyciel.
 
Wójt Gminy powiedział, że jego zdaniem dyrektor powinien zarabiać więcej niż nauczyciel, ponieważ ma większą odpowiedzialność i zarządza hala sportową. Dodatki w innych gminach były już zmienione.
 
Radny Paweł Bocian powiedział, że był strajk nauczycieli, dyrektor za nich pracował, to należy przydzielić dla niego dodatek jednorazowy za ten czas.
 
Wójt Gminy powiedział, że radni rozważa temat podniesienia dodatku dla nowego dyrektora, to będziemy dyskutować.
 
Radny Paweł Bocian – czy będzie też dyrektor?
 
Radna Daroszewska powiedziała, że jej siostra jest nauczycielem i zarabia 3.200 netto, nie jest to wysokie wynagrodzenie.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że kilka grup oczekuje na podwyżki. Zaproponował porozmawiać o tym na komisjach z racji ustalania budżetu na 2020 rok.
 
Wójt Gminy powiedział, że przy otwartym konkursie na dyrektora szkoły zgłosił się tylko jeden kandydat.
 
Radny Paweł Bocian zapytał czy przy pełnieniu obowiązków dyrektora otrzymywał dodatek w wysokości 1.800 zł. Jest to bardzo wysoki dodatek, w innych zawodach takich nie ma, są
o wiele niższe.
 
Zapadła decyzja, że na temat podwyżek będą prowadzone rozmowy przy opracowywaniu budżetu na 2020 rok.
 
Głos zabrała radna Agnieszka Daroszewska i prosiła o budowę placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Osiecz Mały, ponieważ dzieci bawią się na drodze.
 
Wójt Gminy powiedział, że możecie coś tam zrobić za pieniądze sołeckie.
 
Radna Agnieszka Daroszewska powiedziała, że  było obiecane dla tych mieszkańców plac zabaw dla dzieci i boisko. To istniejące się nie nadaje, bo jest gruz i wystające druty.
 
Wójt Gminy powiedział, że w Otmianowie grają w koszykówkę na skrzyżowaniu dróg.
 
Radna Agnieszka Daroszewska zakomunikowała, że na drodze w miejscowości Bnin są dziury prosiła o ich zaklejenie. Poprosiła też o zasypanie dziur na drodze w Osieczu Małym
w stronę Gawrysiaka, samochody nie mają tam przejazdu.
 
Radny Ireneusz Górski poruszył temat niszczonych poboczy przy budowanych drogach.
 
Wójt Gminy powiedział, żeby stosować kary musimy mieć rozgraniczenia gruntów, a to są ogromne koszty, a gdzie środki na inwestycje.
 
Radna Agnieszka Daroszewska zapytała, czy musi być rozgraniczenie gruntów, czy wystarczy ugoda?
 
Wójt Gminy powiedział, że może być ugoda.
 
Radny Paweł Bocian zapytał, co z remontem dachu w Otmianowie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie.
 
Radny Paweł Bocian zapytał, co z własnością Domu Ludowego w Otmianowie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że pracujemy nad tym.
 
Radna Henryka Wojasińska odniosła się do proponowanych podwyżek diet dla sołtysów. Powiedziała, że maja tak niskie diety, ale jest bardzo dużo chętnych na piastowanie tej funkcji w sołectwie. Bulwersuje ją to, że nie przekazują informacji mieszkańcom, tylko ograniczają się do wywieszenia ogłoszenia na słupie – dotyczy szczepienia psów.
 
Radny Paweł Bocian powiedział, że to weterynarz daje bardzo mało czasu na podanie informacji mieszkańcom. Nie jest to zależne od sołtysa.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma zabezpieczonych środków na wykup gruntów pod drogę w miejscowości Bierzyn i poprosiła o wyrażenie zgody na przesunięcie środków
w budżecie z dróg.
 
Radni wyrazili zgodę na taką  zmianę.
 
Ad. pkt 6.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (2 sierpnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 sierpnia 2019, 16:18:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 631