PROTOKÓŁ Nr 6.19 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny w dniu 15 lipca 2019 r.Or.0012.3.6.2019
PROTOKÓŁ Nr 6.19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny
w dniu 15 lipca 2019 r.
w godzinach od 11:00 do 11:15
w sali posiedzeń w Hali Sportowej w Boniewie
 
W obradach uczestniczyło 3 członków komisji. Posiedzeniu przewodniczyła Henryka Wojasińska- Przewodnicząca komisji. W posiedzeniu uczestniczyli goście zaproszeniu według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodniczący obrad przedstawiła proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego.
6. Zakończenie.
Powyższy porządek przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Przewodnicząca komisji przestawiła wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego Pana Piotra Czaplińskiego- nauczyciela Zespołu Szkół w Boniewie.
Pan Czapliński posiadał dotychczasowe wykształcenie magisterskie (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza o kierunku specjalizacji nauczanie matematyki i fizyki i ukończył studia podyplomowe o kierunku Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Dyrektor Zespołu Szkół wyraził zgodę na w/w kierunek studiów oraz możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym kierunkiem.
 
Pani Anna Kozłowska -Sekretarz Gminy poinformowała, że na dokształcanie nauczycieli środki w budżecie są.
 
Członkowie komisji wyrazili zgodę na dopłatę do ukończonego kierunku studiów podyplomowych w wysokości 3.000 zł.
Decyzja powyższa została podjęta jednogłośnie.
 
 
Ad. pkt 3. Wobec wyczerpania porządku zamknięcia posiedzenia dokonała przewodnicząca obrad, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokolant:                                                                           Przewodniczący Komisji
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          Henryka Wojasińska
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2019, 18:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 637