PROTOKÓŁ Nr 4.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.4.2019
PROTOKÓŁ Nr 4.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu  24 maja 2019 r.
w godzinach od 12,30 do 13,45
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Radni uczestniczący: Karolina Mysior. Przewodniczący Rady o godzinie 12:30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 13 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Zmiany do budżetu Gminy Boniewo na 2019 rok.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2019 rok
Pani Aleksandra Woźniak- Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach do budżetu gminy na 2019 rok. Poinformowała o wprowadzeniu zadań inwestycyjnych takich jak:
Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo- Czuple,Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo- Kłobia,Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn- Lubomin.
Do budżetu zostaną wprowadzone  dwa projekty z LGD Dorzecze Zgłowiączka na zorganizowanie warsztatów kulinarnych w kwocie 32.357 zł i na warsztaty aktywizacyjne
w kwocie 31.865 zł.
Koszty będą pokryte ze środków wolnych z lat ubiegłych.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że złożony został projekt na utworzenie klubu „Senior + „ w miejscowości Łąki Wielkie. Odbyły się już dwa przetargi na wykonawcę tego zadania. Każdorazowo ceny proponowane są wyższe niż zaplanowane środki finansowe w budżecie. Najkorzystniejsza oferta jest taka, gdzie brakuje 24.888,37 zł środków i teraz kwestia tego, czy dokładamy te brakujące środki, bądź organizujemy kolejny przetarg. Zaznaczył, że nie ma pewności, że cena będzie niższa. Żeby jednak rozpatrzyć przetarg trzeba podjąć decyzję.
 
Radny Mirosław Piasecki powiedział, że jak jest to możliwe to byłby za dołożeniem brakujących środków.
 
Radna Agnieszka Daroszewska zapytała z jakich środków byłoby to przesunięcie, czy by ktoś z tego tytułu ucierpiał?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nikt z tego tytułu nie ucierpi.
            W wyniku głosowania radni podjęli jednogłośną decyzję o zwiększeniu kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty tj. 197.194,37 zł.
 
Ad.  pkt 3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok
Skarbnik Gminy powiedziała, że każdy z radnych otrzymał sprawozdanie z niezbędnymi załącznikami w celu zapoznania się. Zapytała, czy są uwagi do sprawozdania? Nikt nie wniósł uwag. Nadmieniła, że planowany był deficyt budżetowy na koniec roku, ale rok zakończył się nadwyżką.
Radni przedłożone sprawozdania zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ad.  pkt 4. Sprawy różne
W punkcie tym Przewodniczący obrad proponował ustalić skład komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni zaproponowali do składu radną Karolinę Mysior, radnego Andrzeja Pawłowskiego i Grzegorza Kujawskiego.
 
Radny Eugeniusz Adryańczyk poruszył temat przepustu w Arciszewie przy Pani Kuczyńskiej.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że będą robione przepusty podobnie jak na Grójcu. Zaznaczył też, że będzie zakupiony materiał i będą klejone dziury na drogach w asfalcie.
 
Radna Henryka Wojasińska zapytała, czy nauczyciele mieli zapłacone wynagrodzenie za czas strajku?
 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniała, że ma informację od Dyrektora Szkoły, że rozłożone zostało na 7 rat potrącenie wynagrodzeń za strajk.
 
Radna Agnieszka Daroszewska powiedziała, że brak podwyżek wynagrodzeń odczuwają wszystkie osoby pracujące, które tych podwyżek nie otrzymały.
 
Wójt Gminy zapytał radnych co słychać na ten temat w środowiskach?
 
Radna Wojasińska powiedziała, że są różne zdania. Jedni są za podwyżkami dla nauczycieli, a inni są przeciwni.
 
Skarbnik Gminy powiedział, że jest wyjaśnienie Regionalne Izby Obrachunkowej, że jest zakaz zapłaty wynagrodzeń za czas strajku.
 
Wójt Gminy powiedział, że można regulować wynagrodzenia w innej formie, np. w dodatku za wychowawstwo, ale jak na razie to nie ma decyzji odgórnej.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z prośbą przygotowana została ogólna informacja o wysokości zadłużenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak:
Zaległość za odpady na dzień 01.01.2019 r. przez mieszkańców gminy wynosi 66.973,62 zł, od nieruchomości działkowych 34.760,80 zł – łącznie 101.734,42 zł.
 
Radny Górski zapytał, kiedy będzie odbiór folii po kiszonkach i worków po nawozach?
 
Wójt Gminy powiedział, że będziemy ustalać termin z odbiorcom odpadów i poinformujemy sołtysów o terminie.
 
Radny Paweł Bocian zapytał, co z własnością budynku „Domu Ludowego” w Otmianowie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nadal nic nie wiadomo.
 
Radny  Mirosław Piasecki zakomunikował temat niezamieszkałych lokali w budynkach komunalnych w Osieczu Wielkim. Proponował eksmisję.
 
Wójt Gminy powiedział, że nie jest to prosta sprawa.
 
Radny Marcin Stawicki poruszył temat podorywanych dróg przez pewnego rolnika,  powiedział, żeby zakończyć temat, to należy zrobić rozgraniczenie i wkopać słupki graniczne.
 
Wójt Gminy powiedział, że będzie miał to na uwadze.
 
Radny Eugeniusz Adryańczyk wnioskował o jedną lampę oświetleniową w miejscowości Arciszewo.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest to tylko możliwe w ramach środków sołeckich.
 
Wójt Gminy poinformował, że złożyliśmy wniosek na duży projekt na rekonstrukcję bitwy pod Szczytnem, ale nie przeszedł i nie otrzymaliśmy środków. Będziemy chcieli też wydać książkę Ks. Włodarza  „Bitwa pod Szczytnem” z racji obchodów.
 
Ad. pkt  5. Zakończenie
 Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
 
Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                 Adam Ciesielski                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2019, 18:38:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706