PROTOKÓŁ Nr 5.2019 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej


Or.0012.4.5.2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            Boniewo, dnia 11.04.2019 r.
 
 
 
PROTOKÓŁ Nr 5.2019
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 11.04.2019 r.
 
w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Jerzy Przybysz – członek komisji
3/  Daniel Szadkowski – członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :  
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski  - Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3/ Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
4/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp.nieruchomościami
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących przedstawionych przez pracownika
    gminy ( odczytanie podań oraz ustne zgłoszenia spraw mieszkaniowych od mieszkańców-
    lokatorów).
2. Sprawy różne.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Na obecną chwilę wpłynęły następujące podania :
- Państwa …………………………. w sprawie naprawy dachu na  budynku, w którym
   mieszkają.
- Pana ……………………………… w sprawie usunięcia z korytarza wszystkich
  zgromadzonych rzeczy przez sąsiadów.
- Pani ……………………………….. w sprawie zwrotu wydatków na materiał  i odliczenia
  części wykonanej usługi w czynszu.
 
             Ponadto pracownik tut.Urzędu Renata Pawłowska odczytała wykaz osób oczekujących na przyznanie lokalu mieszkalnego gminnego oraz  poinformowała, że w chwili obecnej  są dwa  wolne lokale mieszkalne. Jeden lokal w pałacu w Mikołajkach po Panu …………….. z którym została rozwiązana umowa najmu. Lokal ten został opuszczony i opróżniony. Drugi wolny  lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym Nr 34 w miejscowości Osiecz Mały .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz analizy wniosków przegłosowano jednogłośnie następujące propozycje przydziału wyżej wymienionych mieszkań.
Pierwsza propozycja dotyczy przyznania lokalu mieszkalnego komunalnego w Mikołajkach Pani …………… – osobie samotnej z Domu Dziecka.
Natomiast lokal w Osieczu Małym proponuje się przyznać Panu ……. …………….. ..
W związku ze złożoną prośbą najemcy budynku wielorodzinnego w Osieczu Małym ustalono, aby wysłać pismo nakazujące  usunięcia z korytarza wszystkich  niepotrzebnych przedmiotów łącznie  z zawieszoną zasłoną,  które w przypadku pożaru stanowiłyby dodatkowe zagrożenie  i utrudniłyby ewakuację.  Korytarz stanowi ciąg komunikacyjny                                       i swobodne przemieszczanie się w nim nie może być utrudniane. Do natychmiastowego wykonania powyższego zalecenia zobowiązano Państwa ……………….. Niezastosowanie  się do powyższego nakazu skutkować będzie dalszymi konsekwencjami.
 
Pozytywnie zaopiniowano podanie Pani …………….... dotyczące zwrotu wydatków za zakupiony materiał niezbędny do przeprowadzenia remontu w wynajmowanym lokalu mieszkalnym. Remont mieszkania spowodowany był zalaniem sufitu. Zwrot kosztów
dotyczy tylko zakupionego materiału bez usługi montażu tj. brak jest podstaw do refundacji poniesionych kosztów za wykonane usługi  z uwagi na  zawarte ustalenia, że prace remontowe zostaną wykonane we własnym zakresie.
 
Podanie w sprawie naprawy dachu na budynku w którym mieszkają Państwo  …………( wniosek w załączeniu do protokołu)
Członkowie komisji znają stan techniczny tego budynku i pozytywnie zaopiniowali tę prośbę. Uzgodniono, że ww. sprawa  zostanie przekazana w celu jej realizacji  Firmie  “ PRODACH ” której właścicielem jest  Pan Zenon Kożuszek, który wykonuje Gminie     zlecone usługi na budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Boniewo.
 
Ad.2.
 
Ponadto insp. d/s gosp. nieruchomościami poinformowała, że wpłynęło ustne zgłoszenie
Pana ……………………… (pałac) o przeciekającym dachu, na skutek  opadów deszczu  woda przedostaje się przez istniejące szczeliny dachu oraz ścian budynku i powstają zacieki w mieszkaniu.
W związku z tym Urząd Gminy dokona zlecenia  firmie PRODACH wykonania częściowych
prac remontowych, aby  zapobiec zwiększeniu się szkody.
 
Pracownik Gminy przekazała członkom komisji o wysłanych do kilku najemców
wypowiedzeniach umowy najmu za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca tj. 30 kwietnia 2019 r.  Przyczyną wypowiedzenia jest zwłoka z zapłatą
czynszu oraz  niezamieszkiwanie lokalu  przez najemcę. Wypowiedzenie umowy najmu stało
się konieczne i uzasadnione ( dokumentacja w aktach sprawy ).
Wobec powyższego członkowie komisji oświadczyli, że w chwili zwolnienia się lokalu
mieszkalnego  w Otmianowie (pałac) po Panu ……………. zaproponować przyznanie
w/w mieszkania Panu …………………………………..
 
Ad. 3.
 
W wolnych wnioskach Pan przewodniczący komisji zgłosił sprawę Pana ……………. Osiecz Wielki (pałac), który nie ma prądu i wody w mieszkaniu. Wnioskuje o pomoc w załatwieniu tej sprawy, podłączenia instalacji wodnej i elektrycznej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Jednak wydatki związane z tymi pracami mają być ustalone i uzgodnione z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boniewie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ad. 4.
                                            
Przewodniczący Komisji p. Mirosław Piasecki podziękował wszystkim za uczestnictwo  w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej i w tym miejscu uznał posiedzenie za zamknięte – na tym protokół zakończono.
 
                                                                                                
                                                                          Podpis  przewodniczącego komisji:  
                                                                                  
                                                                                   Mirosław Piasecki   
                                                                               
Protokołowała :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (28 maja 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 maja 2019, 10:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624