PROTOKÓŁ Nr 2.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.2.2019
PROTOKÓŁ Nr 2.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu  28 stycznia 2019 r.
w godzinach od 9,00 do 10,35
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Radni uczestniczący : Karolina Mysior. Przewodniczący Rady o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 13 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.Omówienie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego dróg gminnych.Omówienie inwestycji gminnych na 2019 rok.Omówienie projektu zmian Statutu Gminy Boniewo.Omówienie harmonogramu zebrań wyborczych w sołectwach.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych.Omówienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i poinformował, że wcześniej pozyskując środki na drogi dobieraliśmy tak odcinki dróg by były trzy drogi na jednym numerze. Obecnie jest szansa na pozyskanie środków na drogi ale teraz droga może być tylko na jednym numerze, stad propozycja zmiany uchwały o przebiegu istniejących dróg gminnych. Pierwsza droga na która będzie składany wniosek to od Pana Pabiana do Pana Bełkowskiego w Łąkach Wielkich, druga droga w miejscowości Jerzmanowo i bez zmiany numeru, trzecia droga w miejscowości Czuple  i składa się z kilu numerów, a będzie musiała mieć jeden numer.
 
            Z kolei Wójt Gminy powiedział, że jest to działanie wyprzedzające i być może znajdziemy się na liście u Wojewody, albo nie. Wszystko zależy od przeliczenia środków przez Wojewodę. Wcześniejszą drogę już mamy na liście z dofinansowaniem 60 % środków. Na tę pozostałą pulę środków jakie się rysują, to być może będziemy mogli też złożyć wniosek, ale będzie na to bardzo krótki czas. Staramy się takie małe odcinki dróg typować.
Wójt zaznaczył, że jest w Prezydium Konwentu Wójtów i wie jakie były ustalenia i kryteria. Teraz już nie będzie mogła być droga na trzech numerach tylko na jednym. Działania są przedwczesne, ale chcemy o te środki aplikować. Podkreślił, że projekty z Powiatu Włocławskiego mają większą punktację za bezpieczeństwo ( z uwagi na liczbę wypadków). Zmieniła się kwestia przydziału środków  - chodzi o punkty.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania?
 
Głos zabrała radna Agnieszka Daroszewska i powiedziała, że jest połączenie naszej gminnej drogi przez Bnin z drogą Gminy Izbica Kujawska i są tam dziury – czy może być zrobione to połączenie? Od strony Izbicy jest już droga asfaltowa, chodzi o parę metrów.
 
Wójt Gminy powiedział, że wszystkich dróg nie możemy zrobić. Będzie droga robiona
w Osieczu Małym od sklepu przy budynkach mieszkalnych aż w stronę Wietrzychowic i będziemy robić tylko w ramach środków, które są w posiadaniu.
 
Pani radna Agnieszka Daroszewska powiedziała, że każda droga w Osieczu Małym nie jest zrobiona do końca, by łączyła się z drogą sąsiedniej gminy.
 
Pan radny Marcin Stawicki powiedział, że chodzi o połączenie drogi w Boniewie „parowy” do Łąk Wielkich.
 
Wójt Gminy powiedział, że do działania kryzysowego włączyliśmy do drogę w Żurawicach
( tę po budowie wodociągu) i również tę drogę w stronę Łąk Wielkich.
 
Pan radny Paweł Bocian powiedział, że jeśli nie ma ograniczenia w ilości dróg, to proponował zgłosić te cztery drogi.
 
Pani radna Agnieszka Daroszewska – czy nie można jednak połączyć tej drogi, o której mówiła wcześniej. Mieszkańcy dojeżdżają do pracy do Przedcza. Osiecz Mały jest miejscowością na obrzeżach i nie ma do końca zrobionej drogi. Te miejscowości środkowe mają zrobione drogi w całości.
 
Wójt Gminy powiedział, że mamy już drogi zrobione, ale te 30 km jeszcze jest do zrobienia. W tym roku mamy trzy inwestycje drogowe i zabezpieczy to kilka sołectw.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że w pierwszej kolejności będziemy robić drogi tam, gdzie ich nie ma. Takich odcinków mamy więcej w gminie.
 
Pani radna Agnieszka Daroszewska powiedziała, że nie ma oświetlenia przy budynku po szkole. Te wsie ościenne są nie oświetlone i drogi są niedokończone.
 
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy powiedziała, że założenie lamp oświetleniowych, to są stałe koszty, powiedziała też, że należy radnym powiedzieć, że na ten rok planowana jest modernizacja budynku urzędu gminy.
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy powiedziała, że będzie broniła rozwoju miejscowości Boniewo, bo to jest środkowa miejscowość gminy i muszą być widoczne zmiany w wyglądzie i rozwoju. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, są prowadzone działania
kierunku poprawy wyglądu wizualnego pozostałych wsi na terenie gminy.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że priorytetem jest robienie utwardzenia dróg, których jeszcze nie ma.
 
Pani radna Henryka Wojasińska powiedziała, że wszyscy mówią, że jest stary budynek urzędu.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na sesję nadzwyczajną po zakończeniu posiedzenia komisji? Sesja poświęcona byłaby przyjęciu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.
 
Ad. pkt 3. Omówienie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego dróg gminnych
Przewodniczący Rady poinformował, że są u nas drogi gminne, które są wąskie i samochód po odbiór śmieci nie może wjechać i w związku z tym przy budowie dróg, by droga była szersza weszliśmy na prywatny grunt, teraz temat trzeba prawnie załatwić.
 
Wójt Gminy powiedział, że już w zeszłym roku zawierane były porozumienia i za tym muszą iść działania w kierunku rozgraniczenia i tak:
Trzeba dokonać rozgraniczenia gruntów w Boniewie u Pani Piekarskiej, bo został pobudowany chodnik w stronę cmentarza, mowa była o odszkodowaniu w wysokości 7 zł za 1 metr gruntu. Podobna sytuacja jest w Lubominie Leśnym, Grójcu.
W miejscowości Lubomin Wieś jest temat do załatwienia, chodzi o drogę do cmentarza, droga ta znikła w polu – jest problem. Podobny był temat w Boniewie, gdzie Gmina zakupiła grunty pod cmentarz, to trzeba też pomóc w Lubominie uporządkować ten temat, by była droga parafialna. Kolejna sprawa to inwestycja w Osieczu Małym. Garaże są w drodze i żeby je przesunąć trzeba zamiany gruntów z obecnym tam właścicielem przyległych gruntów- żeby można było je przesunąć w głąb pola. Zwrócił się do członków komisji o akceptację, zgodę na działania, które są już poczynione w tej sprawie.
 
Ad. pkt 4. Omówienie inwestycji gminnych na 2019 rok
Przewodniczący Rady wymienił drogi zaplanowane do realizacji w 2019 r. zgodnie
z załącznikiem inwestycyjnym budżetu gminy na 2019 rok.
 
Wójt Gminy poinformował o pozostałych inwestycjach na 2019 r. i zakomunikował, że przeszedł pomyślnie „Klub Seniora” w Osieczu Małym, taki sam projekt został złożony na Łąki Wielkie. Planowana kwota na remont świetlicy w Osieczu Małym to 200.000 zł, natomiast w Łąkach Wielkich 150.000 zł. Bliżej realizacji jest projekt w Osieczu Mały, bo są już prowadzone negocjacje. Wójt powiedział, że przystępujemy już do złożenia projektu rewitalizacji w Otmianowie na Dom Ludowy, na wymianę dachu w Pałacu w Kaniewie. Podpisana została umowa na 105.000 zł na plac zabaw w Boniewie i rozpatrywany jest zakup kosiarki do obcinania poboczy na dogach gminnych. Chcemy zakupić kosiarkę łańcuchową droższą – lepiej wykorzystywaną.
Wójt powiedział, że nie będzie już tak masowo robót publicznych. Będziemy zatrudniać pracowników do konkretnych prac. Zakup tej droższej kosiarki załatwił by temat wycinania krzaków. Poprosił o wyrażenie zgody na zmianę zakupu rodzaju kosiarki.
Ad. pkt 5. Omówienie projektu zmian Statutu Gminy Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska i wyjaśniał, że projekt Statutu Gminy jest w opracowaniu i na kolejnym posiedzeniu będzie już gotowy do omówienia zmian jakie były konieczne do wprowadzenia. Wyjaśniła, że już dziś nie przenosi się zapisów ustawy do statutu i jeszcze z Panią Mecenas są uzgadniane pewne kwestie do zapisania.
Przed kolejną sesją rady statut zostanie radnym przekazany.
 
Ad. pkt 6. Omówienie harmonogramu zebrań wyborczych w sołectwach
Przewodniczący Rady powiedział, ze kadencja sołtysów zbliża się już ku końcowi i należy dokonać nowych wyborów. Zebrania wiejskie rozpoczną się już od marca br. i będą w ciągu dnia organizowane dwa zebrania. Myśli, że wybory zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch tygodni.
 
Wójt Gminy powiedział, że może być tak,  że nie wszędzie będzie obecny na zebraniu, bo może będzie musiał uczestniczyć w spotkaniach na temat środków na inwestycje. Szczegółowy harmonogram będzie ustalony i przekazany przed sesją.
 
Ad. pkt 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i wyjaśnił, że zostały oddane do użytku dwie drogi i powstały trzy przystanki -stąd zmiana uchwały.
 
Głos zabrał Pan radny Marcin Stawicki i powiedział, że jak rozmawiamy o przystankach, to w Łąkach Markowych  pozostał jeszcze stary przystanek, który straszy, nadaje się tylko do rozbiórki, prawdopodobnie jest własnością powiatu i poprosił o pomoc w rozbiórce, a w tym miejscu mieszkańcy chcą postawić tablicę informacyjną. Fundusz sołecki na ten rok został już podzielony, nie miał na to wpływu, ale dobrze byłoby zakupić taką tablicę.
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że zwróci się do Starostwa o zgodę na rozbiórkę przystanku.
 
Ad. pkt 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
Pani Zofia Boratyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium  dochodowego.  Kryterium to od dnia 1 października 2018r. uległo zmianie i wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie.
Ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
i zgodnie z treścią  art.8 ust.2 ustawy  o pomocy społecznej , gmina może udzielać wsparcia
w formie  świadczenia pieniężnego  w postaci zasiłku celowego  z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności  osobom spełniającym  kryterium dochodowe w wysokości  150%  kryterium ustawowego   w sytuacji uchwalenia przez gminę uchwały podwyższającej  kryterium dochodowe do tego poziomu.
W związku z trudną sytuacją  dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej  podwyższenie  do 150% kryterium dochodowego w zakresie objętym  programem w formie świadczenia  pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zapewni pomoc   zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach , jak i dzieciom , które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji- stąd propozycja podwyższenia kryterium dochodowego do 150 %.
Uchwała w tej sprawie będzie do podjęcia na najbliższej sesji.
 
Ad. pkt 9. Sprawy różne
W punkcie tym przewodniczący poszczególnych stałych komisji rady gminy przedstawili plany pracy komisji na rok 2019, które na najbliższej sesji zostaną przyjęte uchwała .
 
            Przewodniczący Rady poinformował członków komisji, że wpłynęło podanie Państwa Gawrońskich o zamianę działek budowlanych w Boniewie. Wyjaśnił, że Gmina otrzymała działkę od Pana Walczaka, na którą chcieliby się zamienić Państwo Gawrońscy – którzy maja działkę obok.
W wyniku dyskusji padła propozycja by nie wyrazić zgody na zamianę działek, ale zaproponować im sprzedaż tej działki.
 
Wójt Gminy poinformował, że pracownica gminy w dniu dzisiejszym przejęła lokal mieszkalny w Osieczu Małym od Pani Kosmowskiej. Lokal ten sami wyremontowali i obecnie wszystko zabrali, okno i drze. Musimy ten lokal zabezpieczyć. Ponadto wójt powiedział, że nie możemy sprzedać obiektów zabytkowych, ale mamy lokale mieszkalne
w Osieczu Małym i w Oficynie w Osieczu Wielkim i chcemy je sprzedać i w tym celu zmienić uchwałę o bonifikacie. Planujemy ich zbycie za 20 % ich wartości. Stwierdził, że co roku przybywa problemów z ich utrzymaniem. Nie jesteśmy w stanie wszystkich tych obiektów remontować, szczególnie naprawiać dachów i elewacji.
 
Pan radny Mirosław Piasecki powiedział, że jeśli chodzi o Oficynę, to jest tam 1,5 ha ziemi
i należy coś z tym zrobić.
 
 Wójt Gminy powiedział, że wydzielimy to.
 
Pani radna Agnieszka Daroszewska poinformowała, że na jej ręce mieszkaniec lokalu mieszkalnego w Osieczu Małym złożył podanie w sprawie naprawy dachu,  ponieważ przewrócił się komin i poczynił pewne szkody.
 
Ad. pkt 10.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                                     Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lutego 2019, 11:40:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939