PROTOKÓŁ Nr 2.2019 z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                               Boniewo, dnia 10.01.2019 r.
 
Or. 0012-4.2.2019
 
PROTOKÓŁ Nr 2.2019
z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
w dniu 10.01.2019 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Jerzy Przybysz – członek komisji
3/  Daniel Szadkowski – członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :  
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski  - Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
4/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp.nieruchomościami
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących przedstawionych przez pracownika
    gminy ( odczytanie podań ).
2. Wyjazd w teren.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski
5. Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
Na obecną chwilę wpłynęły następujące podania :
- Pana ……………… zam. ……….. w sprawie interwencji w usunięciu  szafy z korytarza,
- Pana ……………… zam. ……….. w sprawie przyznania częściowych  kosztów   
  mieszkaniowych przy wymianie okien,
- Pani ……………… zam. …………. w sprawie zwrotu połowy kosztów kupna okna,
- Pana ……………… zam …………. w sprawie przyznania mieszkania  socjalnego,
- Pani ………………..zam………….. w sprawie zagospodarowania ”szopki ” 
  w Osieczu Wielkim,
- Pana ……………..  zam…………… w sprawie umorzenia zaległego czynszu  za wynajem 
  mieszkania,
- Pani……………… zam. ………….. w sprawie przyznania lokalu  mieszkalnego,
- Pani ……………... zam. ………….. w sprawie zamiany mieszkania ….. na mieszkanie …..
  w pałacu w ……………………..,
- Pana …………… zam. …………… w sprawie przydzielenia  mieszkania socjalnego.
 
 
             Pracownik tut.Urzędu Renata Pawłowska poinformowała, że w chwili obecnej               nadal jest wolny lokal mieszkalny po zmarłym  w ………………………                                       Lokal ten składa się z jednego pomieszczenia tj. kuchni o pow. 15 m2.
Po przeprowadzeniu dyskuji oraz analizy wniosków przegłosowano jednogłośnie następujące propozycje przydziału wyżej wymienionego mieszkania.
Pierwsza propozycja dotyczy przyznania lokalu mieszkalnego komunalnego Panu ………… zam. ………. W przypadku odmowy i rezygnacji Pana …., w drugiej kolejności proponuje się Pani ……., w trzeciej kolejności Panu ……… zam. ………. i w czwartej kolejności Panu ………….. zam. ……….. .
 
Sprawa zwrotu kosztów za wymianę okien poinformowano, że  najemca ma prawo do refundacji części kosztów wymiany stolarki okiennej jednak przy zachowaniu zasad                            i procedur wymiany określonych w przyjętym Regulaminie w tut. Gminie.
W przypadku Pani………… i Pana …………. brak jest podstaw  do przyznania refundacji poniesionych kosztów ( uzasadnienia w aktach sprawy).
 
Prośbę Pani ………. w sprawie zagospodarowania ”szopki” w Osieczu Wielkim zaopiniowano pozytywnie. Budynek gospodarczy od lat nie jest użytkowany, w złym stanie technicznym. Prace remontowe należy wykonać we własny zakresie  po uzyskaniu zgody                           z tut. Urzędu. Wszelkie nakłady poczynione przez użytkownika nie podlegają zwrotowi.  
 
Po przeprowadzonej dyskusji również pozytywnie zaopiniowano sprawę zamiany lokalu mieszkalnego Nr ……. ( użytkowanego przez p. …………. )  na mieszkanie Nr …………… ( zajmowanego przez Panią ……… , która nie zamieszkuje i nie uiszcza opłat) w pałacu              w Osiecz Wielkim , a także wniosek Pani …, której zaproponuje się lokal po Pani ………..                    w pałacu  w Osieczu Wielkim Nr ……. Poinformowano także , że Pani ………..mieszka we Włocławku, nie przyjmuje żadnej korespondencji wysyłanej z Urzędu.  Po przeprowadzeniu  postępowania i z chwilą pozyskania lokalu mieszkalnego po p. …….. można dokonać wspomnianej zamiany.
 
Ad. 2.
 
Członkowie Komisji przeprowadzili wizję lokalną budynku mieszkalnego Nr ……..                                       w …………. należącym do mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo.
Z przeprowadzonej wizji sporządzono uwagi i wnioski:
 
- w związku ze skargami mieszkańców budynku nakazuje się usunięcia z korytarza
  wszystkich niepotrzebnych przedmiotów min.: butów, ubrań, szaf, szafek i innych.
  Korytarz stanowi ciąg komunikacyjny i drogę ewakuacyjną i swobodne przemieszczanie
  się w nim nie może być utrudniane. Do natychmiastowego wykonania powyższego
  zalecenia zobowiązano Państwa …………….  ..
- w związku z wnioskiem o umorzenie zaległego czynszu najmu stwierdzono, że został
  przeprowadzony remont w mieszkaniu, który zostanie uwzględniony przy sprzedaży lokalu
  na rzecz najemców. Przedstawiając przez P. …………… swoją sytuację materialno-
  bytową, członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek by połowę powstałych
  zaległości z tytułu czynszu najmu umorzyć, natomiast pozostałą kwotę spłacić w ratach -
  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Boniewo w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
  udzielania ulg w spłacie należności .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- lokal mieszkalny po zmarłym …………… nie został przekazany na rzecz  Gminy przez
  jego siostrę Panią …………..  zam. ……., która dokonała  remontu we własnym zakresie                     
  i domaga się zwrotu poniesionych kosztów.
  Zaproponowano, aby naliczyć opłatę za bezumowne użytkowanie lokalu do chwili jego
  opróżnienia oraz zgłoszenia się do tut. Urzędu w celu ustalenia daty faktycznego
   przekazania mieszkania przez Panią ………….. i przejęcia przez Gminę.
 
Ad.3.
 
Pan przewodniczący komisji zgłosił sprawę zawalonego budynku znajdującego sie przy oficynie w Osieczu Wielkim. Podkreślił, że budynek ten stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi . Pracownik przekazała informację , że budynek tzw. stajnia z wozownią, która przylega do oficyny jest wpisana do ewidencji zabytków. Faktycznie budynek ten jest w bardzo złym stanie technicznym, ma całkowicie zapadnięty dach, cegły spadają ze ścian. Gmina w najbliższym czasie  wystąpi do Starostwa Powiatowego we Włocławku ze zgłoszeniem ww. budynku do rozbiórki na podstawie przepisów Prawa Budowlanego.
 
Pracownik Gminy poinformowała, że mieszkańcy pałacu w Boniewie domagają się naprawy drewnianych schodów wewnętrznych. Schody te są bardzo stare, strome i niewygodne. Intensywnie użytkowane przez najemców tego budynku  są mocno pościerane, wytarte                                     i uszkodzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pani Anna Kozłowska - Sekretarz Gminy przekazała informację, że schody będą naprawione. Były przeprowadzone rozmowy z Panem Jackiem Waliszewskim zam. Boniewo, który dokona odnowienia tych schodów. Ustalono, że nie będzie to całkowita wymiana na nowe tylko będzie przeprowadzona  renowacja, która umożliwi uniknięcie kosztownej wymiany całej konstrukcji, a pozwoli przywrócić ładny wygląd oraz wygodne korzystanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Ad. 4.
 
Pani Anna Kozłowska - Sekretarz Gminy przekazała członkom komisji informację,
o decyzji postawienia dwóch dużych koszy na śmieci w Osieczu Wielkim przy pałacu
( przekazać sprawę do załatwienia p. Kosmalskiemu ).
 
W wolnych wnioskach poruszono sprawę lokali mieszkalnych ,które nie są zamieszkiwane                     
i nie są opłacane - dotyczy mieszkania p. …………. w pałacu w ……… oraz mieszkania p. ……… w oficynie w Osieczu Wielkim. Poinformować ww., że Gmina zamierza dokonać wypowiedzenia umowy najmu.
Wystąpić z zapytaniem do Pani …………………………….) czy nie jest zainteresowana
wykupem zajmowannej zabudowanej nieruchomości w ….
 
Wójt Gminy nadmienił, że w pierwszej kolejności  muszą być naprawiane dachy pałaców,
które są w złym stanie technicznym min. w ramach rewitalizacji budynków.                                     
Przwodniczący Komisji Mirosław Piasecki oświadczył członkom komisji, że z funduszu
sołeckiego Osiecz Wielki można przeznaczyć  i wykorzystać kwotę 4.000 zł na naprawy
dachów w Osieczu Wielkim.
 
Wójt Gminy podkreślił, by zastanowić się nad dalszą prywatyzacją lokali mieszkalnych.
Zaznaczył by określić nowe zasady zbycia mieszkań komunalnych. Zasady ogólne wykupu
reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Natomiast kwestie szczegółowe, dotyczące
np. bonifikat , warunków sprzedaży mieszkań (jednorazowej wpłaty czy rozłożenia na raty)
zawarte zostaną w podjętych uchwałach Rady Gminy, aby stworzyć jeszcze korzystniejsze
warunki nabycia mieszkania niż dotychczas.
W zależności od jego stanu technicznego, miejsca położenia , metrażu, czy przeprowadzonych
remontów itp. będzie można wykupić przykładowo za ok. 20% wartości.
Wtedy będzie możliwość do pozbycia się wydatków, do których ponoszenia jest zmuszona
gmina. Czynsz uiszczany przez lokatorów nie wystarcza na utrzymanie budynków.  
Wójt Gminy podawał przykłady budynków mieszkalnych, które ewentualnie można by było
zbyć. Np. budynek oficyny w Osieczu Wielkim znajduje się na działce o pow. 1,50 ha.
Należałoby wydzielić  działkę budowlaną wraz z gruntem niezbędną do korzystania z
budynku mieszkalnego. Pozostałość działki pozostawić w zasobach mienia gminnego.                            
Wójt Gminy zaznaczył, że do tego tematu powróci.             
 
Ad.5.
                                            
Przewodniczący Komisji p. Mirosław Piasecki podziękował wszystkim za uczestnictwo                         w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej i w tym miejscu uznał posiedzenie za zamknięte –                            na tym protokół zakończono.
 
                                                                                                 
                                                                       Podpis  przewodniczącego  komisji:  
                                                                                   
                                                                                   Mirosław Piasecki  
                                                                              
Protokołowała:
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (11 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lutego 2019, 13:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1167