PROTOKÓŁ Nr 1.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.1.2018
PROTOKÓŁ Nr 1.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu  07 grudnia 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny członek komisji Marcin Stawicki. Radni uczestniczący : Paweł Bocian i Karolina Mysior. Przewodniczący Rady
o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 12 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 11 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Omówienie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Omówienie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.Omówieni projektu budżetu Gminy Boniewo na 2019 rok.
Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029.
 Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.Omówienie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2018 rok.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Pani Zofia Boratyńska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada obowiązek na gminę prowadzenia działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Jest to zadanie należące do zadań własnych gminy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie naszej gminy. Pokrótce zapoznała z najważniejszymi zapisami tego programu i poinformowała, że środki finansowe na ten rok to kwota 30.805 zł. Źródłem finansowania zadań programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedstawiła również preliminarz wydatków na 2019 rok.
            Przewodniczący Rady zapytał członków, czy są pytania do programu? Nikt nie zgłosił uwag ani pytań. W związku z czym Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, który będzie przedłożony do przyjęcia na najbliższej sesji rady.
Projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji.
 
Ad. pkt 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Przewodniczący Rady powiedział, że taki program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przyjmowany raz do roku pod koniec roku kalendarzowego na następny rok. Celem tego programu jest przede wszystkim budowanie  i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi, jak również zwiększenie efektywnej realizacji zadań samorządu Gminy Boniewo na rzecz mieszkańców regionu. Celem szczegółowym programu jest poprawa jakości życia , poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb naszych mieszkańców w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej, aktywności społecznej. Zachęcił członków komisji do analizy tego programu. Przewodniczący zapytał członków, czy mają uwagi do programu? Nikt nie zgłosił uwag. W związku z czym przedstawił projekt uchwały, który będzie do przyjęcia na najbliższej sesji.
Projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji.
 
Ad. pkt 4. Omówieni projektu budżetu Gminy Boniewo na 2019 rok
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy poinformował, że projekt budżetu Gminy Boniewo na 2019 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Boniewo na podstawie wcześniej przyjętych wskaźników. Zaplanowane zostały dochody
w wysokości 16.724,539,00 zł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe i wydatki w wysokości 15.908.062,00 zł również z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Budżet zaplanowany został z nadwyżką budżetową  w wysokości 816.477,00 zł, która planuje się przeznaczyć na opłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Pani Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z zakładaną sprzedażą działek zlokalizowanych w Osieczu Wielkim i lokalu mieszkalnego w Osieczu Małym na łączną kwotę 100.000 zł, z wydatkami na oświatę, opiekę społeczną. Poinformowała, że zadania inwestycyjne stanowią tylko 15% wydatków.  Wszystkie planowane zadania inwestycyjne są zawarte w załączniku nr 3 i tak w planach jest:
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek,
- przebudowa drogi gminnej w ciągu komunikacyjnym Lubomin-Lubomin Rządowy-Bierzyn,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki,
- zakup kosiarki do obcinania poboczy,
- realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- zabezpieczenie środków ( dotacji) na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych,
- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Boniewo
            Pani Skarbnik poinformowała o funduszu sołeckim, który opiewa na kwotę 331.171,49 zł. Zadłużenie gminy jest w wysokości 40 % budżetu – 4.660.134 zł w Banku Spółdzielczym. Wpływy z podatku rolnego ( 532.408 zł ) są przeznaczane na finansowanie inwestycji. Jest nie pisana zasada, że w tam gdzie są inwestycje to w tych sołectwach wszystkie środki z funduszu sołeckiego są przeznaczane na inwestycje. Na utrzymanie urządzeń melioracyjnych jest zaplanowane 20.000 zł do dyspozycji Pana Wójta.
Budżet jest tak zaplanowany tak, by wydatki bieżące nie były wyższe od dochodów  bieżących. W przeciwnym razie Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraziła by zgody na uchwalenie takiego budżetu. Jest już pozytywna Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy o przedłożonych materiałach składających się na projekt uchwały budżetowej gminy pod względem merytorycznym, rachunkowo-formalnym i prawnym. Zapisana jest opłata śmieciowa w wysokości 184.360 zł i planowane wydatki za usługę wywozu odpadów komunalnych w wysokości 245.000 zł – powinno się to bilansować, jest to nieprawidłowość.
Wzrośnie cena energii, doszły dodatkowe opłaty na Polskie Wody- od poboru wody z głębi ziemi i tej z oczyszczalni ścieków, są to opłaty dodatkowe i bardzo wysokie.
 
Radny Bocian Paweł  zapytał, co ze środkami na drogi, gdy zostały przekazane w 2018 r. a są dopiero ustalone ?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że środki nie przepadają w gminie.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie wie, co będzie jak wzrośnie energia, bo będą potrzebne ogromne pieniądze na Hale Sportową, Hydrofornię, Oczyszczalnie itp. Poinformowała tez, ze po stronie wydatków budżet jest minimalnie zabezpieczony i później są tak częste zmiany. Nadmieniał, że na budżet trzeba patrzeć inaczej, bo mamy środki na 500 plus i wtedy jest on większy.
 
Wójt Gminy poinformował o środkach na modernizację dróg, na plac zabaw przy szkole
w Boniewie. Poinformował, że w przyszłym roku będą realizowana rewitalizacja, przeszły dwa projekty z „Seniorami” w Osieczu Małym i w Boniewie. Nasz udział to tylko obiekty.
 
Skarbnik Gminy dodatkowo wyjaśniała, że te projekty będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zawarciu umowy.
 
Na tym omawianie projektu budżetu gminy na 2019 rok zostało zakończone.
 
Ad. pkt 5. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt i powiedział, że chcemy podjąć jeszcze jeden temat dla seniora w Łąkach Wielkich. Jest tam do wyremontowania świetlica wiejska. Będziemy chcieli żeby działo się coś w każdej miejscowości. Do końca miesiąca można jeszcze zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich i z tego tytułu pozyskać 3.000 zł na jego działalność. Zachęcał do ich organizowania, bo są to środki z budżetu państwa.
 
Radna Daroszewska Agnieszka – zawsze były wydawane środki z funduszu sołeckiego na drogi  i zadała dwa pytania: jedno z nich to, co dalej z drogą do Pana Sobocińskiego
w Osieczu Małym?, a drugie to, czy w świetlicy w Osieczu Małym może być zarejestrowane Koło Gospodyń , planowany tam jest Klub Seniora ?
Wójt Gminy odpowiedział, że  w niczym to nie koliduje, można zarejestrować Koło Gospodyń. Jeśli chodzi o drogę, to w tym roku została ona poprawiona, nawieziony został gruz, sam Pan Sobociński dokupił sobie materiału i równiarka z zakładu jego pracy porównała te drogę. Jak będzie potrzeba to jeszcze spróbujemy pomóc. Zaznaczył, że ważny jest temat w Osieczu Mały garaży, które są postawione w drodze i teraz chcemy zgody od Państwa o grunty, na zamianę działek , by właściciele garaży mogli je przestawić. Później jednak będziemy pobierać od nich podatek od nieruchomości.
Radny Piasecki Mirosław powiedział, że w Osieczu Małym jest droga tylko do jednego mieszkańca, a u niego jest do pięciu i się nie robi.
 
Wójt Gminy powiedział, że obecnie jest ta droga wyremontowana i przejezdna.
W najbliższym czasie będzie na spotkaniu u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w temacie aplikowania środków na drogi w kolejnych latach.
 
Radny Piasecki Mirosław poruszył temat ściągalności zaległości w opłatach za wodę, śmieci i czynszów za wynajem lokali mieszkalnych.
 
Radny Górski Ireneusz proponował w tym temacie przygotować takie sprawozdanie
o zaległościach i omówić na posiedzeniu komisji.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że nawet tych pracowników zatrudnionych na pracach
Publicznych nielegalnie zmuszaliśmy do regulowania zaległości w opłatach w dniu poboru wynagrodzenia. 
 
Wójt Gminy powiedział, że najwięcej zaległości jest w opłatach za odpady i musimy coś
z tym zrobić. Gospodarka śmieciowa musi się zbilansować, takie jest stanowisko Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Jak na razie mamy umowę jeszcze na rok z podmiotem odbierającym, ale po przetargu na pewno sytuacja się bardzo zmieni. Cena śmieci wynika z tego, że jest ich tak dużo. Ustawodawca zmusił do zamknięcia tych małych wysypisk, a istniejące instalacje
w Machnaczu i Lipnie też się już zapełniają.
Wójt powiedział, że myślimy o budowie własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale to przeraża, bo zgromadzone odpady trzeba będzie gdzieś odstawić , znajdować odbiorców. 
Na tym zakończono omawianie projektu budżetu na 2019 r. i wieloletniej prognozy.
 
Ad. pkt 6. i 7.  Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
Omówienie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2018 rok
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma jeszcze konkretnych danych, ale prowadzony jest taki program „Równy Start” i otrzymaliśmy zaliczkę 1.800.000 zł.  W ramach programu są prowadzone zajęcia pozalekcyjne i zakupy sprzętu i muszą one być rozliczone do końca roku. Na dzień dzisiejszy tylko Gmina Lubraniec wystawiła Noty Obciążeniowe, a pozostali partnerzy , którzy są w tym programie jeszcze nic nie przedłożyli. Część tych środków będzie niewygasających.
Kolejny temat to Dyrektor Szkoły w Boniewie wspominał o zmianach koniecznych do wprowadzenia do budżetu oświaty, ale nic nie przedłożył. Na pewno musi być na koniec roku wprowadzona zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mogą jeszcze Polskie Wody wystawić  Notę  i będą konieczne zmiany do wprowadzenia.
Na tym zakończono omawianie zmian do budżetu gminy na 2018 r.
 
Ad. pkt 8. Sprawy różne
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 9.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.

Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (8 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lutego 2019, 17:20:25)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 lutego 2019, 09:35:53)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 919