PROTOKÓŁ Nr 64.2018 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 11.10.2018 r.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                           Boniewo, dnia 11.10.2018 r.
Or.0012.4.64.2018
 
 
PROTOKÓŁ Nr 64.2018
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 11.10.2018 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :                                                                                                                                                                                                                                                                    
1/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
2/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp.nieruchomościami
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących.
2. Odczytanie podań.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
Ad. 1.
             Pracownik tut.Urzędu  poinformowała, że w chwili obecnej  nadal jest wolny lokal mieszkalny  w oficynie w Osieczu Wielkim. Lokal ten został zaproponowany Panu ………………., który ubiega się o mieszkanie gminne, jednak z zaproponowanego lokalu zrezygnował.                  
 
  Po dyskusji o warunkach mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział mieszkania gminnego, członkowie komisji jednogłośnie oświadczyli, iż na następnym zorganizowanym posiedzeniu będą opiniować wnioski zainteresowanych osób.
 
Ad. 2.
 
Na obecną chwilę wpłynęły następujące podania :
- Pana M.K. zam. ……………. w sprawie umorzenia czynszu za 4 następujące po sobie
  miesiące za lokal mieszkalny - na skutek zalania mieszkania
- Pani M.W. w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego.
- Pana K. L. zam. ………………... w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego
- Pana D. G. zam…………………. w sprawie przyznania lokalu socjalnego.
- Pana J. O. zam. …………………..w sprawie umorzenia zadłużenia  mieszkania w pewnej
  ilości  procentu i  zadłużenia .
- Pani E. O. zam………………….. w sprawie umorzenia procentu i pewnej kwoty
  zadłużenia  płacenia mieszkania.
- Pana T. J. zam. …………. w sprawie umorzenia odsetek czynszu za mieszkanie  za okres  
  od IX/2012-IV/2013 r. w kwocie 227,84 zł.
 
 Ad. 3.
 
Ponadto insp. d/s gosp. nieruchomościami poinformowała, że wpłynęły ustne zgłoszenia
o przeciekających dachach na budynkach komunalnych na skutek opadów deszczu                           
i wystąpiły zacieki w niektórych mieszkaniach  w pałacu w Boniewie oraz w pałacu  w Otmianowie.
W związku z tym niezwłocznie zostały wykonane  przez firmę PRODACH częściowe prace
remontowe dachów zapobiegające zwiększeniu się szkody.
 
Pani Anna Kozłowska - Sekretarz Gminy przekazała członkom komisji informację, że                       
w dniu 19.07.2018 r. na skutek gwałtownego ulewnego deszczu zalaniu uległy dwa lokale
mieszkalne: Boniewo ul. Kolejowa 14(całkowitemu zalaniu uległy podłogi a częściowo
ściany oraz meble ) oraz Otmianowo 38 ( zalaniu uległy sufity i częściowo ściany ).            
W związku z powyższym Gmina Boniewo wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy
finansowej Członkowi zwyczajnemu Samorządowego Stowarzyszenia “SALUTARIS ”.                                                                                      
Do złożonego wniosku opisującego szkody zostały dołączone protokoły z zakresu
oszacowania strat i szkód powstałych w wymienionych lokalach.                                            
Poniesione straty przez lokatorów wyszacowano na kwotę 3000 zł na jedno mieszkanie.
Oszacowanie strat dokonała Komisja Gminna powołana przez Wójta Gminy Boniewo (dokumentacja w aktach sprawy).
W chwili obecnej Gmina oczekuje na rozpatrzenie złożonego wniosku, po otrzymaniu
pomocy finansowej nastąpi przekazanie poszkodowanym.
 
Poza tym członkowie zostali również poinformowani o ustnym zgłoszeniu przez Panią 
A.    K. zam. Osiecz Wielki , że podczas opadów deszczu woda przedostaje się na
korytarz przez nieszczelne drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego.
Podkreślono, że w pierwszej kolejności  muszą być naprawiane dachy budynków, które          są w złym stanie technicznym.
 
Komisja negatywnie opiniuje złożone podania w sprawie umorzeń zaległości z tytułu
czynszu najmu oraz odsetek ponieważ w ww. przypadkach brak jest podstaw do umorzenia
należności.
 
Przewodniczący Komisji Mirosław Piasecki oświadczył członkom komisji, że z funduszu
sołeckiego Osiecz Wielki przeznaczono  kwotę 4.000 zł na zakup materiałów  na remont
dachów  oficyny i pałacu, jednocześnie podkreślając o zwrocie tej kwoty przez Gminę  w nowym roku na fundusz sołecki, który przeznaczony jest na inne cele.
 
Ad. 4.
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.                                                              Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie  i udział w obradach.
 
                                                                                                 
                                                                      Podpis  przewodniczącego  komisji:  
                                                                                  
                                                                                   Mirosław Piasecki   
                                                                              
Protokołowała:
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (8 listopada 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 listopada 2018, 11:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694