PROTOKÓŁ Nr 46.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.46.2018

PROTOKÓŁ Nr 46.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 19 października 2018 r.
w godzinach od 12,00 do 12,30

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki. Przewodniczący obrad o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektów uchwał: a) w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r., b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028, c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, d) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, e) w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości,
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w roku szkolnym 2017/2018.
4. Sprawy bieżące. 5. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie projektów uchwał Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i przedstawiła zmiany do budżetu na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków. Powiedziała między innymi, że budżet zwiększa się o kwotę 541.823 zł z tytułu: a) dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na: - zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 15.700 zł, - wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 89.334 zł, - realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 267.629 zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 82.000 zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 23.850 zł, - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 30.000 zł. b) dotacji od Powiatu Włocławskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego, zgodnie z zawartą umową, c) dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na Ławkę Niepodległości dla samorządów Gmina Boniewo uczestniczyła w konkursie i nasza oferta została zakwalifikowana do dofinansowania. Natomiast po stronie wydatków dodatkowo dokonano przeniesienia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zwiększając środki dla Zespołu Szkół w Boniewie w kwocie 30.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w tym wydatki związane z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Boniewie, zgodnie z prośbą Dyrektora pełniącego obowiązki. Zwiększono środki na funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, ponieważ nie zostały wykorzystane w roku 2017. Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków PROW 2014 -2020 na rok 2019, przeniesiono środki na zadanie inwestycyjne w rozdziale „Drogi publiczne gminne” realizowane w 2018 roku. Również zwiększono środki na utrzymanie bieżące dróg gminnych. Skarbnik Gminy poinformował też radnych, że jak wprowadzane są zmiany do budżetu gminy to i zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2018 -2028. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Cena pozostaje z roku obecnego czyli 43,00 zł za 1 dt. Zaznaczyła, że obniżając cenę z 54,36 zł za 1 dt do kwoty 43,00 zł za 1 dt gmina świadomie rezygnuje z dochodów w wysokości 138.375 zł., a w roku obecnym jest to kwota 118.715 zł.

Radny Gazda powiedział, że zastanawiające jest to, że GUS wylicza wysokie kwoty skupu żyta i dochód z 1 ha przeliczeniowego jest również bardzo wysoki.

Skarbnik Gminy zapoznała ze stawkami podatku od nieruchomości na rok 2019 i wyjaśniła, że stawki pozostają również bez większych zmian i znowu świadomie gmina rezygnuje z dochodów w wysokości 303.279 zł. Wyjaśniała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatki. Powiedziała, że w rubryce oświadczenia pewne zapisy nie powinny się znaleźć i stąd zmiana.

Wójt Gminy dodał, że Prokuratura nam uchyla te uchwałę.

Powyższe projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych.

Ad. pkt 3. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w roku szkolnym 2017/2018. Przewodniczący obrad powiedział, że informacja sporządzona przez Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań oświatowych została przesłana radnym w celu zapoznania się i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do wymienionego sprawozdania. Nikt nie miał uwag.

Ad. pkt 4. Sprawy różne Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 5. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                          Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                  Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 listopada 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 listopada 2018, 13:35:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615