PROTOKÓŁ Nr 61.2018 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.07.2018 r.


                                                                            Boniewo, dnia 13.07.2018 r.
 
Or.0012.4.61.2018
 
 
PROTOKÓŁ Nr 61.2018
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 13.07.2018 r.

1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
2/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp. Gruntami
 
 
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Zaopiniowanie spraw mieszkaniowych bieżących.
2. Wolne wnioski.
3. Zakończenie.
 
Ad. 1.
 
     Pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska poinformowała, że w chwili obecnej z powodu zgonu najemcy tj. D. J. jest wolny lokal mieszkalny. Urząd Gminy jest już w posiadaniu kluczy do mieszkania znajdującego się w oficynie w Osieczu Wielkim. W związku z powyższym można przydzielić lokal do wynajmu.
 
  Po przeanalizowaniu wniosków oraz dyskusji o warunkach mieszkaniowych osób obiegających się o przydział lokalu, członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek Pana Ł. K. zam. ….. ( wniosek w załączeniu do protokołu). Wnioskodawca mieszka z dziewczyną i synkiem u teściowej  w trudnych warunkach mieszkaniowych.
 
  Natomiast zgłoszenie ustne telefoniczne Pana M. K. zam. ….. jako zainteresowanego ww. lokalem mieszkalnym, komisja nie widzi podstaw do przydziału tego lokalu zgłaszającemu. Wobec powyższego opinia negatywna.
 
Inspektor Renata Pawłowska przybliżyła komisji informacje, o zgłoszeniu przez Pana
Z.Ś. ( pałac w Mikołajkach), że podczas palenia w piecu centralnego ogrzewania wydobywa     się dym  na mieszkanie.
W dniu 09.07.2018 r. Pan kominiarz  dokonał kontroli i  oględzin komina, aby stwierdzić przyczynę wydobywania się dymu. Kominiarz  nie stwierdził żadnych uchybień w przewodach kominowych, oświadczył, że nie ma ciągu, ponieważ ostatnio są wysokie temperatury powietrza, bez wiatru i z tego powodu może się dymić.                                                  Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji .Kominiarz zaproponował jedynie wstawienie drzwiczek w kominach, bo ich brakuje. Oświadczył,  iż może je kupić i zamontować po otrzymanej zgodzie z Urzędu Gminy. Członkowie komisji oznajmili,  że skoro są one  niezbędne to należałoby je zamontować, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców tego budynku. Komisja jednogłośnie przychyliła się do wymienionego  przez kominiarza zalecenia.
 
     Poinformowano komisję również o wpłynięciu podania w sprawie naprawy dachu na budynku w którym mieszkają Państwo M. i E. w  Osieczu Małym. ( wniosek w załączeniu do protokołu)
Członkowie komisji znają stan techniczny tego budynku i pozytywnie zaopiniowali tę prośbę. Uzgodniono, że ww. sprawa  zostanie przekazana w celu jej realizacji  Firmie  “ PRODACH ” której właścicielem jest  Pan Zenon Kożuszek, który wykonuje Gminie     usługi polegające na naprawie dachów na budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Boniewo.
 
Ad. 2.
 
Przewodniczący Komisji  przypomniał o wykonaniu prac remontowych  na dachach budynków komunalnych w Osieczu Wielkim.
 
Pani Sekretarz Anna Kozłowska przekazała informację, że Pani M. F. i inni mieszkańcy pałacu w Osieczu Wielkim otrzymali ustną odpowiedź na złożoną prośbę w sprawie przeniesienia śmietników stojących przy budynkach. Pani Sekretarz oświadczyła, iż w najbliższym czasie na tym terenie będzie budowana oczyszczalnia ścieków i wtedy będzie można wziąć pod rozwagę przeniesienie pojemników na śmieci w inne wyznaczone miejsce.
 
 
Ad. 3.
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.                                                              Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie  i udział w obradach.
 
                                                                                                 
                                                                                                  Podpisy komisji :
 
                                                                                                 1/.........................
                                                                                                 2/.........................
                                                                                                 3/........................
 
Protokołowała:
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (28 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 września 2018, 13:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870