PROTOKÓŁ Nr 58.2018 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 09.05.2018 r.


PROTOKÓŁ Nr 58.2018
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 09.05.2018 r. w n/w składzie :
 
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1/ Anna Kozłowska      -  Sekretarz Gminy
2/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp. Gruntami
 
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności   w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Otwarcie.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
Ad. 2.
 
Pracownik Gminy poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że od ostatniego posiedzenia członków komisji do chwili obecnej wpłynęły następujące podania, odczytując je :  
                                                                        
- Pani ………w sprawie przydzielenia mieszkania gminnego.
- Pani J. J.   w sprawie umorzenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami oraz pozostałych  
   zaległości związanych z opłatami za  wodę i  odpady.
 
Wniosek o przydział mieszkania z gminnych zasobów komunalnych w chwili obecnej nie może być zaopiniowany z uwagi na brak wolnych lokali mieszkalnych. Z chwilą pozyskania wolnego lokalu
komisja przeanalizuje wszystkie wnioski złożone do Urzędu Gminy o przydział mieszkania komunalnego i zaopiniuje  w/w podanie.
Po krótkiej dyskusji został negatywnie zaopiniowany wniosek o umorzenie zaległości z tytułu    czynszu najmu.  Powstałe zaległości należy uregulować, można  jedynie na wniosek najemcy rozłożyć należność do spłaty w ratach miesięcznych.
 
 
Ad. 3.
 
Obecny na posiedzeniu Komisji Pan Zenon Kożuszek -Firma Prodach przedstawił członkom komisji propozycje prac remontowych, które stwierdził podczas ostatnich oględzin budynków
i zobowiązał się do ich wykonania. Po przeprowadzeniu dyskusji zaproponowano aby w pierwszej kolejności naprawić częściowo dach na pałacu w Otmianowie głównie nad mieszkaniem p. Cz.M., a także uzupełnienie rynien na budynku.
 
Następnie w pałacu w Osieczu Wielkim dokonać wklejenia papy na dachu, daszki boczne posmarować lepikiem oraz naprawić ścianę przy dachu przy wejściu głównym.
Zaznacza się, że część pokrycia dachowego została naprawiona. Poza tym częściowe naprawy dachów będą wykonane  w Kaniewie oraz w oficynie w Osieczu Wielkim.
Pracownik Gminy poinformowała członków komisji, że Pan J. R. zam. Boniewo (pałac)
dokonał ustnego zgłoszenia, że na budynku znajduje się belka tzw. ozdobna, która w chwili obecnej jest zbędna i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia i prośba o jej usunięcie.    Poza tym naprawić miejsce uszkodzonego poddasza przy rynnie. Pan J. R. zaproponował, że mieszkańcy pałacu wyrazili chęci pomalowania elewacji zewnętrznej budynku we własnym zakresie, gdyby gmina zakupiła farbę, zaznaczając także o potrzebie  rusztowania i długiej drabiny.  Pan Kożuszek oświadczył, że wykona wymienione prace, a co do malowania elewacji członkowie komisji stwierdzili aby tę propozycję dać pod rozwagę Panu Wójtowi.
 
W wolnych wnioskach omówiono sprawę mieszkania Pana T. J. w oficynie  w Osieczu Wielkim. Dyskutowano nad podziałem tego mieszkania  na dwa pomieszczenia , z których jedno można byłoby przyznać np p. J. G. czy innej osobie znajdującej się  w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowo-bytowej. Członkowie komisji dokonali oględzin budynku-oficyny, stwierdzając na miejscu, że do lokalu, który zajmuje p. T.J. są dwa wejścia z korytarza i nie będzie problemu   z jego podziałem jeżeli nastąpi taka potrzeba.
Poza tym członkowie komisji stwierdzili, aby dokonać naprawy przeciekającego dachu oraz sufitu w narożniku korytarza na piętrze oraz usunąć wystające z muru belki drewniane. Dokonano również oględzin pałacu w Osieczu Wielkim zapoznając się z niezbędnymi pracami remontowymi do wykonania, które były wcześniej omówione.
 
Członkowie Komisji wnioskują o wykonanie prac remontowych w omówionych budynkach.
 
Również w wolnych wnioskach posiedzenia, członek komisji Pan Czesław Kubiak oświadczył, iż
mieszkańcy, a głównie młodzież miejscowości Osiecz Mały oraz sąsiednich miejscowości zgłaszają potrzebę urządzenia boiska sportowego. Zważywszy na fakt, iż boisko sportowe znajdujące się po byłej szkole podstawowej nie może być wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców, ponieważ właściciele wykupionych mieszkań wraz z udziałem w gruncie nie wyrażają zgody aby działka była wykorzystywana na ten cel.
Wobec powyższego ustalono, że Gmina wystąpi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy z wnioskiem o przekazanie Gminie nieruchomości w miejscowości Osiecz Mały w celu urządzenia na niej boiska sportowego.
 
 
Ad. 4.
 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie  i udział w obradach.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
 
                                                                                                  Podpisy komisji :
 
                                                                                                 1/.........................
                                                                                                 2/.........................
                                                                                                 3/........................
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (28 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 września 2018, 12:55:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554