PROTOKÓŁ Nr 60.2018 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.06.2018 r.


 
                      
                                                                                    Boniewo, dnia 15.06.2018 r.
Or.0012.4.60.2018
 
 
 
PROTOKÓŁ Nr 60.2018
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 15.06.2018 r. w n/w składzie :
 
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1/ Marek Klimkiewicz      -  Wójt Gminy
2/ Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy
2/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp. Gruntami
 
 
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności   w załączeniu, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia tj. :
 
1. Otwarcie.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
Ad. 2.
 
Pracownik Gminy poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że od ostatniego posiedzenia członków komisji do chwili obecnej wpłynęły następujące podania, odczytując je :  
 
- Pana…………………… w sprawie przyznania  mieszkania komunalnego w Osieczu Wielkim po……………….. oraz zwolnienia z opłat z miejsca zamieszkania w Osieczu Wielkim
-  Pana …………………… w sprawie  przydzielenia lokalu nr 13.
 
Pracownik tut.Urzędu poinformowała, że w chwili obecnej jest 1 lokal mieszkalny do przydziału
  w pałacu w Osieczu Wielkim po Pani E. G., która wystąpiła do Gminy o rozwiązanie umowy najmu. Sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego  i  Urząd Gminy jest już w posiadaniu kluczy.
 
  Znając sytuację rodzinną i mieszkaniową Pani ………………….., członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego w pałacu w Osieczu Wielkim po p. E. G. ( wniosek jako załącznik do protokołu)
 
Zapoznając się z sytuacją rodzinną p. M. K. i po przeanalizowaniu wniosków dotyczących sytuacji mieszkaniowej członkowie komisji oświadczyli, iż jedno pomieszczenie po p. J.T. z chwilą pozyskania tego pomieszczenia przyznać Panu M.K., choć wcześniej rozmawiano, aby to pomieszczenie przyznać p. J. G. - ale nie ma takiej potrzeby. Wszelkie remonty związane z tym mieszkaniem należy przeprowadzić we własnym zakresie i za zgodą tut. Gminy.
Członkowie komisji uważają, że Pan M. K. nie zamieszkuje w przedmiotowym lokalu
to nie będzie dokonywał opłat za to mieszkanie. Należności winny być uregulowane przez jego byłą żonę, która zajmuje ten lokal.
 
Podanie Pana I. Cz. zostało negatywnie zaopiniowane  ponieważ wnioskodawca posiada lokal mieszkalny, a ponadto Gmina w swoich zasobach mieszkaniowych        
nie posiada wolnych lokali w celu powiększenia już istniejących mieszkań.
 
 
Ad. 3.
 
Pracownik Gminy poinformowała również, że wpłynęło ustne zgłoszenie Pani M. F., że pojemniki na śmieci ustawione są w nieodpowiednim miejscu na terenie parku w Osieczu Wielkim tj. za blisko budynku.
Po krótkiej dyskusji Pan przewodniczący komisji oświadczył, iż zapozna się w terenie z tą sprawą   i temat zostanie omówiony na następnym posiedzeniu.
 
 
Ad. 4.
 
Ponieważ pytań i uwag nie było Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
 
                                                                                                  Podpisy komisji :
 
                                                                                                 1/.........................
                                                                                                 2/.........................
                                                                                                 3/........................
 
Protokołowała :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (28 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 września 2018, 11:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573