PROTOKÓŁ Nr 43.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.43.2018
PROTOKÓŁ Nr 43.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
 w dniu 20 sierpnia 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,30

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna Wioletta Pietrucha, Urszula Wójcińska, Henryka Wojasińska i radny Damian Biernacki. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku. Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 10 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 r.
3. Ustalenia w sprawie spłaty kredytu.
4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 r. Wprowadzenia do tematu dokonała P. Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy. Poinformowała o wprowadzeniu do budżetu projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych Fundacja Promocji Gmin Polskich -”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania 148.320 zł. Zaznaczyła, że wniosek ten został złożony przez Pana Tomasza Nieznańskiego.

Wójt Gminy – Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Boniewo dla osób starszych. Szkolenia będą odbywać się w okresie jesienno – zimowy. Z programu zostaną zakupione komputery, które po realizacji programu przekazane zostaną dla szkoły.

Skarbnik Gminy – Następny projekt jaki wprowadza się do budżetu to „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 79.845 zł, ale będzie przeszło 80 tys. zł. Ze środków własnych musimy dołożyć 1.000 zł. Program ten jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Wójt Gminy – Jest próba ogarnięcia internetu, stworzenia platformy usługowej, umożliwiającej załatwianie spraw drogą elektroniczą i przesył danych. Przyszłościowo nawet przetargi mają być drogą internetową, bez kopertowych ofert. Trudno przewidzieć jak to będzie funkcjonować. Od października br. ma ta platforma już działać. Kwestia tylko dobrych zabezpieczeń komputerów.

Skarbnik Gminy – Kolejną sprawę jaką trzeba wprowadzić do budżetu to zakupy i rozchody na 4.500 zł na prace w lesie. Zaznaczyła, że będą na tę kwotę środki pozyskane ze sprzedaży drewna. Wypadają pewne inwestycje z budżetu tj. „ wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w scenę mobilną z wyposażeniem na kwotę 75.000 zł.

Wójt Gminy wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski zażądał pewnych zabezpieczeń, zapisów w planie odnowy miejscowości Boniewo, a my tego nie mamy. Wprowadzenie takiego zapisu trwało by bardzo długo, poza tym to ta inwestycja by się nie wróciła ze względu na małe użytkowanie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że nie będzie też realizowany projekt „ upamiętnienia miejsc pamięci to nasz obowiązek i dziedzictwo”. Planowane było wydanie książki śp. Ks. Włodarza.

Wójt Gminy wyjaśnił, że z racji 100 -letniej rocznicy uzyskania niepodległości mieliśmy zamiar wydać książkę, ale nie będzie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i rezygnujemy. Skarbnik Gminy poinformowała, że trzeba zabezpieczyć środki Opiekę Społeczną na refundację kosztów wynikających z pobytu naszych dwóch mieszkańców w Zakładzie Opieki Leczniczej w Redczu Wielkim. Jest to duży problem, bo to są duże koszty w utrzymaniu.

Wójt Gminy powiedział, że koszty utrzymania takiego chorego w Ośrodku są duże. Nie możemy tego ominąć. Rodzina może jedynie zapewnić małą opłatę w miesiącu 100 zł. Jako gmina staramy się poprzez opiekunki jak najdłużej chorych, samotnych utrzymać w domach. Rosną koszty opieki nad osobami chorymi, starszymi i samotnymi. Problem ten będzie narastał. W gminie staramy się dla tych osób coś zrobić. W planach mamy utworzyć „ Dzienny Dom Pobytu” i „ Klub Seniora”. Próbujemy rozwiązać problem ale tylko w dzień, gorzej jest zapewnić opiekę w nocy.

Powyższe zmiany do budżetu gminy radni zaakceptowali.

Ad. pkt 3. Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że należy dalej procedować uchwałę budżetową i najbliższej sesji będzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę kredytu. Pani Skarbnik poinformowała, że z drogi „Przebudowa dróg gminnych Arciszewo, Jastrzębiec,Lubomin Rządowy, Sarnowo zabierze 70 tys. zł, które przeznaczy na budowę chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki i Anielin. Te środki przekaże na to zadanie po uzyskaniu refundacji ze Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił ten temat. Powiedział, że chodniki były obiecane mieszkańcom i przed końcem tej kadencji postaramy się ze Starostom wywiązać z tej obietnicy.

Ad pkt 4. Sprawy różne Przewodniczący rady przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed końcem kadencji. Poinformował, że w najbliższą niedzielę odbędą się dożynki parafialno-gminne, na które serdecznie wszystkich zaprosił.

Sekretarz Gminy poinformowała o kosztach organizacji dożynek. Kwotę jaką należy wyasygnować to około 25.000 zł.

Przewodniczący obrad zakomunikował temat wykupu gruntów od rolników pod budowę dróg gminnych.

Wójt Gminy – takich przypadków, gdzie rolnicy roszczą pretensje jest kilka.

Radny Kubiak powiedział, że w Janowie nie ma rowów przy drodze, rolnicy orzą ziemię przy samej szosie. Nie ma poboczy i jest problem przy wymijaniu się samochodów, szczególnie z ciężarowymi.

Radny Gazda powiedział, że jest prawo wywłaszczeniowe i należy skorzystać z tego.

Wójt Gminy odpowiedział, że z tego prawa można skorzystać, ale tam gdzie są prowadzone inwestycje, buduje się drogę, a potem płaci odszkodowanie. Przedstawił również temat przekazania dróg przez Lasy Państwowe, mogą oni przekazać nieodpłatnie i mogą przekazać odpłatnie przy utwardzaniu dróg przez gminę.

Przewodniczący obrad – w tym roku jest 100-lecie odzyskania niepodległości i jest propozycja nazwania tak ronda w Boniewie, temat do przemyślenia.

Radny Gazda zapytał o zbiórkę pieniędzy na kielich do kościoła, czy ten temat jest już załatwiony?

Wójt Gminy odpowiedział, że tak.

Radna Gazda zapytał też o sprawę podatku Vat wynikłego po kontroli Urzędu Skarbowego.

Wyjaśnień w tym temacie dokonała Skarbnik Gminy.

Radna Nowicka zapytała czy jest coś wiadomo na temat przystanku w Wólce Paruszewskiej?

Wójt Gminy wyjaśnił, że firma zapewniła, że będzie wykonany w terminie do końca sierpnia br. Ponadto Wójt wyszedł z propozycją do radnych zastanowienia się nad zakupem lepszej kosiarki do obcinania poboczy dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego. Proponował by każde sołectwo procentowo przekazało na to środki do kwoty 20 tys. zł. Nadmienił, że prace publiczne już się kończą, jest duży spadek bezrobocia. Kosiarka, którą mamy nie daje już rady, często się psuje. Wójt zapoznał też z tematem ławeczki niepodległościowej, propozycji wojska. Ławeczka byłaby multimedialna, obecnie złożona zostało deklaracja na jedną taką ławeczkę. Koszt tego przedsięwzięcia to 35 tys. zł , a gmina ze środków własnych dołoży 6 tys. zł.

Wójt poinformował o monitoringu założonym w Boniewie ze środków sołeckich.

Ad. pkt 5. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                          Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                  Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 września 2018, 10:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753