PROTOKÓŁ Nr 44.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny w dniu 16 lipca 2018 r.


Or.0012.3.44.2018
PROTOKÓŁ Nr 44.2018
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny
w dniu 16 lipca 2018 r.
w godzinach od 8:00 do 9:00
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Boniewie
 
W obradach uczestniczyło 3 członków komisji. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – radna Urszula Wójcińska. Udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeniu według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodnicząca obrad przedstawiła proponowany porządek obrad i zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez nauczycieli o przyznanie dopłaty do czesnego za studia podyplomowe.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.
Powyższy porządek przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad pkt 2. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez nauczycieli o przyznanie dopłaty do czesnego za studia podyplomowe
Przewodnicząca obrad przedstawiła 3 wnioski złożone przez nauczycieli o dopłatę do czesnego za ukończone studia podyplomowe i tak:
- wniosek Pana Zbigniewa Łuczaka zam. ………………., nauczyciela, wicedyrektora Zespołu Szkół w Boniewie, który ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie. Całkowity koszt studiów wynosił 2.400 zł. Dyrektor Szkoły potwierdził potrzebę w tym zakresie odbycie takich studiów o wymienionej specjalności przez nauczyciela i możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym kierunkiem,
- wniosek Pani Longiny Ciesielskiej zam. ……………………., nauczyciela Zespołu Szkół w Boniewie, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu- (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu ) oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika ). Całkowity koszt studiów 3.550 zł. Dyrektor Szkoły potwierdził potrzebę ukończenia przez nauczyciela takiego kierunku studiów.
- wniosek Pani Grażyny Jóźwickiej zam. ………………..nauczyciela Zespołu Szkół w Boniewie, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika ( uczniów niedosłyszących). Całkowity koszt studiów wynosił 3.000 zł. Podobnie jak
w poprzednich dwóch wnioskach tak i w tym Dyrektor Szkoły potwierdził potrzebę ukończenia takiego kierunku przez nauczyciela.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że środki w budżecie są na te refundacje, ale jeżeli przychylimy się do refundacji czesnego w 100 % to już na żadne inne szkolenia do końca roku nie będzie pieniędzy.
 
Komisja przychyliła się do propozycji wójta, by w całości dokonać refundacji czesnego nauczycielom za ukończone studia. Wnioskowała również, by każdorazowo szkolenie nauczycieli było potwierdzone przez Dyrektora Szkoły zapotrzebowaniem na poszczególnych fachowców.
Decyzja zapadła jednogłośnie.
 
Ad pkt. 3.  Sprawy różne
Wójt poinformował członków komisji o tym, że od września br. szkolnego znów będzie dużo godzin pozalekcyjnych. Kwestia tylko by dzieci były chętne do pogłębiania wiedzy i my jako urząd ogarnęli dowóz ich  do szkoły i z powrotem. Obserwuje się niechęć uczniów do nauki.
Wójt zakomunikował też temat pozyskania środków od Wojewody na naprawę dachów zerwanych przez wichurę. Najgorsza sytuacja jest u Państwa Chołtynów w ……………… i na budynkach komunalnych.
 
Komisja poruszyła temat prac publicznych w gminie i kosztów ponoszonych przez urząd. Omawiano temat wypłaty zasiłków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i innej rządowej pomocy dla mieszkańców i uczniów.
 
Ad pkt 4. Wobec wyczerpania porządku zamknięcia posiedzenia dokonała przewodnicząca obrad, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokolant:                                                                           Podpisy Komisji
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          1. ………………………………
                                                                                               2. ……………………………….
                                                                                               3………………………………...
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 lipca 2018, 22:09:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 lipca 2018, 12:20:36)
Zmieniono: korekta kwoty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 635