PROTOKÓŁ Nr 51.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 kwietnia 2018 r.


Or.0012-1.51.2018
 
PROTOKÓŁ Nr 51.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 18 kwietnia 2018 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie komisji i goście uczestniczący według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i osób uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem porządku, który został jednogłośnie przyjęty przez komisję w wersji jak niżej:
1.      Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo.
2.      Zakończenie.
Komisja dokonała rozpatrzenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2017 rok sporządzonych przez Wójta Gminy. Po dokonanej analizie sprawozdania wg działów, rozdziałów, paragrafów oraz informacji o stanie mienia gminnego, które nie budziło zastrzeżeń, komisja wysłuchała Skarbnik Gminy- P. Aleksandrę Woźniak, która omówiła szczegółowo stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 r.
Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok w treści jak w załączniku do protokołu.
 
  Załącznik do protokołu dalej (208kB) pdf
 

 
Protokół sporządziła:
 
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                               Podpisy Komisji
 
 
                                                                                           Ireneusz Górski………………….
                                                                                              
                                                                                               Jerzy Przybysz…………………..
 
                                                                                      Jarosław Gazda ………………….
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 lipca 2018, 16:05:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2018, 07:56:52)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 650