PROTOKÓŁ Nr 40.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r.


Or.0012.40.2018
PROTOKÓŁ Nr 40.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 26 marca 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 14 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania.
3. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie.
 
Ad. pkt 2.   Omówienie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów szczególnie wprowadzonej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw organów publicznych, które obligują radę do dokonywania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Dla Rady Gminy Boniewo termin ten mija 11 kwietnia br. Zapoznał z dotychczas obowiązującą uchwałą
w sprawie obwodów głosowania i powiedział, że w proponowanym projekcie uchwały nie ma znaczących zmian, jedynie jest różnica, iż siedzibę obwodowej komisji wyborczej
w obwodzie nr 2 przenosi się do sali posiedzeń przy Hali Sportowej w Boniewie. Lokal dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na temat przyszłych wyborów samorządowych niewiele jest wiadomo. Jest bardzo dużo zmian. Szef Krajowego Biura Wyborczego powoła „urzędnika wyborczego”, który na terenie naszej gminy będzie zajmował się całokształtem organizacji wyborów. Wójt Gminy będzie odpowiedzialny za sprawy techniczne i administracyjne. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika.
 
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie obwodów głosowania, który jednogłośnie radni zaakceptowali.
 
Ad. pkt 3.  Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 rok
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że należy zabezpieczyć środki na budowę urządzeń fotowoltaicznych z wyposażeniem. Zgłoszonych było 23 osoby prywatne i obiekty użyteczności publicznej. Z obiektów użyteczności publicznej jest tylko szkoła w Boniewie i na to zadanie środki musi zabezpieczyć gmina. Po ostatnim spotkaniu
w dniu 19 marca 2018 r. 8 gospodarstw zrezygnowało z budowy tych urządzeń. Warunkiem podpisania umowy na to zadanie jest zebranie wpłat od gospodarstw domowych ( wkładu własnego mieszkańca ).
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że na dzień dzisiejszy może zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 100.000 zł. Zdolność kredytową jeszcze gmina ma, ale trzeba się trzymać żelaznej zasady ile realizacji dochodów tyle i wydatków.
 
Wójt Gminy – jest problem z uwagi na rezygnacje tych 8 chętnych, w tym celu będzie prowadził rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, czy ten projekt ma szanse, nie wiadomo jak dalej będzie. Szczegółowo wyjaśnił ten temat, szczególnie przedstawił koszty i wysokość wpłat od mieszkańców. Wcześniej gminy w ten projekt weszły ale na korzystniejszych zasadach. Obecnie każdy zainteresowany płaci 50 % wartości i 8  % podatku Vat. Podatek Vat z dotacji płacić będzie gmina, nie wiadomo, czy go odzyska, bo radykalnie są zmienione przepisy. Powiedział, że od budowy dróg gmina podatku Vat nie odzyskała. Składając ten wniosek myśleliśmy, że wejdzie on w roku przyszłym, ale stało się inaczej i wszedł na ten rok i mamy problem. Musimy podpisywać umowy z mieszkańcami ale już z 50 % wpłatą wkładu własnego. W pierwszej wersji miało być 86  % dofinansowania do tego zadania, a teraz jest 50 %. Na zapytanie radnego Gazdy wójt wyjaśnił temat wyprodukowanej energii i zaliczenia jej w energetyce, dodał, że na dzień dzisiejszy fotowoltaika nie jest ekonomiczna. Stwierdził, że jak nie będą uzyskane odpowiednie wskaźniki, to projekt upadnie.
 
Ad. pkt 4.  Sprawy różne
Głos zabrał radny Gazda i poruszył temat bezpieczeństwa na do drodze w miejscowości Jerzmanowo na skrzyżowaniu. Powiedział, że jest tam brak redukcji prędkości i szczególnie od strony Boniewa bardziej wyeksponować znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”.
 
Przewodniczący obrad wyjaśnił temat sytuowania znaków na drodze .
 
Wójt wyjaśnił, że zostanie skierowane pismo do Starostwa o oznakowanie drogi powiatowej.
 
Radna Wojasińska zakomunikowała, że przy lasku w miejscowości Arciszewo znowu jest śmietnisko.
                   
Ad. pkt 5.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 lipca 2018, 16:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 745