PROTOKÓŁ Nr 41.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 7 maja 2018 r.


Or.0012.41.2018
PROTOKÓŁ Nr 41.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 7 maja 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,30
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radny Damian Biernacki. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektu uchwały „Równy start -lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego”.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017 – 2023.
4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2017.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie projektu uchwały „Równy start -lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego”
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad i powiedział, że gmina nasza postanowiła przystąpić w formie partnerstwa z gminami – Gminą Baruchowo, Miastem i Gminą Chodecz, Gminą Izbica Kujawska, Gmina Lubień Kujawski, Gmina Lubraniec do realizacji projektu „Równy start – lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, - Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 innowacyjna edukacja.
Celem głównym projektu jest w okresie od lipca 2018 co czerwca 2020 poprawa osiągnięć edukacyjnych z terenu ORSG powiatu włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych i doposażenie szkół. Nasza gmina jest partnerem wiodącym.
Przewodniczący obrad zapoznał z podziałem środków w tym projekcie i tak:
Gmina Boniewo kwota dofinansowania 359.403,60 zł, w tym wkład własny 13.830,36 zł. Łączne środki podmiotu to 373.233,96 zł.
Gmina Baruchowo kwota dofinansowania 287.140,94 zł, w tym wkład własny 15.570,00 zł. Łączne środki podmiotu to 302.710,94 zł.
Gmina Chodecz kwota dofinansowania 309.762.52 zł, w tym wkład własny 20.270,00 zł.
Łączne środki podmiotu to 330.032,52 zł.
Gmina Izbica Kujawska kwota dofinansowania 571.743,37 zł, w tym wkład własny 31300,00 zł. Łączne środki podmiotu to 603.043,37 zł.
Gmina Lubień Kujawski kwota dofinansowania 540.618,89 zł, w tym wkład własny 27.120,00 zł. Łączne środki podmiotu 567.78,89 zł.
Gmina Lubraniec kwota dofinansowania 809.837,51 zł, w tym wkład własny 43.410.00 zł. Łączne środki podmiotu 853.247,51 zł.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że wkład własny Gminy Boniewo jest w dwóch formach:
- wkład niepieniężny 151.490,00 zł poprzez udostępnienie sal dydaktycznych wszystkich partnerów projektu,
- wkład pieniężny 10,36 zł – zakup albumu do zdjęć.
 
Dodatkowych wyjaśnień dotyczących tego projektu dokonał Wójt i powiedział, że projekt ten jest w pakiecie największy w województwie. Będą z partnerami podpisane umowy do rozliczenia się z tych środków. Nasza gmina będzie dostawać zaliczki, a następnie będziemy rozliczać każdą gminę i szkoły na zasadzie refundacji środków. Jest to duży skok na pomoce naukowe. Będą to pomoce naukowe na przedmioty ścisłe. Z tego programu będą zajęcia pozalekcyjne, szczególnie z informatyki, języka angielskiego. Okres trwania programu jest dwuletni.
 
Skarbnik Gminy- jeżeli gminy nie wyrażą zgody na refundacje środków, to nie podpiszemy umów na ten projekt. Niech inna gmina przejmie przewodzenie. Jest to ogromna odpowiedzialność za środki i ich rozliczanie. Program ten ruszy w miesiącu wrześniu br., ale zakupy można czynić już w okresie wakacji.
 
Wójt Gminy – warunek podstawowy, by program ruszył to muszą być podpisane umowy partnerskie.
 
Radny Gazda zapytał ile gmina musi włożyć środków żeby zyskać?
 
Przewodniczący obrad  wyjaśnił, że dla naszej gminy będą to środki w wysokości 359.403,60 zł, a nasz wkład własny to 13.830,36 zł.
 
Wójt Gminy powiedział, że nasza gmina ma o 100.000 zł więcej za to, że jest gminą wiodącą.
 
Radna Wójcińska zapytała o godziny pozalekcyjne. Obecnie mają już te godziny, jakie będą?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będą te godziny w różnych grupach wiekowych
i tematycznych. Trzeba będzie dzieci motywować do nauki.
 
Przewodniczący obrad zapoznał ze stosownym projektem uchwały i poddał akceptacji.
 
Członkowie komisji pozytywnie zaakceptowali przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia  do realizacji zadań wniosku o dofinansowanie projektu „Równy start -lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego”.
 
Ad. pkt 3.  Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017 – 2023
Przewodniczący obrad powiedział, że tak jak było na ostatniej sesji powiedziane „oby to była ostatnia uchwała” to jednak trzeba po uszczegółowieniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017 -2023 przyjąć trzeba kolejną zmianę. Wyjaśnił, że z tego projektu wyeliminowane zostały miejscowości Osiecz Mały i Łąki Wielkie. Pozostały w projekcie miejscowości Kaniewo, Otmianowo i Osiecz Wielki, który zajmuje pierwsze miejsce we wskaźnikach niekorzystnych problemów społecznych.
 
Wójt Gminy powiedział, że w tym projekcie mamy do wyrobienia 560 tys. zł. na wszystko. Musimy się zastanowić nad tym, co robić- małe rzeczy, czy duże. W miejscowości Otmianowo można zrobić na świetlicy dach, ale w innych miejscowościach już mniejsze rzeczy. Projekt został zaakceptowany po przedstawionych uszczegółowieniach dodatkowych.
 
Przedstawiony stosowny projekt uchwały został zaakceptowany pozytywnie przez radnych.
 
Ad. pkt 4.  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2017
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zostało przekazane radnym
w ustawowym terminie celem zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do sprawozdania? Nikt nie wniósł uwag. Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie było kontrolowane przez Komisję Rewizyjną i został wystosowany wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 
Ad. pkt 5.  Sprawy różne
Przewodniczący obrad poinformował, że jak co roku mieszkańcy zgłaszają się, by zorganizować „turniej piłki nożnej – sołtysiada”. Zostaną wysłane do sołtysów zawiadomienia o organizacji turnieju. Zasady pozostają te same jak w roku minionym. Poprosił o zgłaszanie drużyn.
 
Wójt Gminy poinformował, że na prośbę zainteresowanych ogłoszone zostało zapytanie
o cenę zakupu  kamienia i gruzu na drogi oraz równiarki. Prosił o zorientowanie się
w sołectwach i zgłaszanie potrzeb, ale w ramach środków funduszu sołeckiego.
 
Radny Gazda poruszył temat oznakowania drogi w Jerzmanowie.
 
Sekretarz Gminy stwierdziła, że jest już wyjaśnienie dotyczące tej sprawy ze Starostwa, ustawienie proponowanych znaków to nie wiele zmieni i jest to po stronie gminy.
 
Wójt Gminy poinformował, że zwróciliśmy się już z zamówieniem o znaki i w najbliższym czasie uzupełnimy braki.
 
Radny Górski zapytał jak długo będzie jeszcze trwała wymiana zasuw i problemy z wodą?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że połowa jest już wykonana. Jest też przyspieszenie budowy wodociągu w miejscowości Żurawice. Są już zrobione przejścia pod szosą i rurociągiem, przeprosił za uciążliwości w dostępie do wody.
 
Radna Wójcińska zapytała, co dalej z wymianą pieców?
 
Wójt odpowiedział, że  przyjęte są już wnioski, jest 40 chętnych i będzie zorganizowane publiczne losowanie. Jest też druga propozycja dla tych pozostałych 30 osób. Proponuje się wnioski na piece na pelet lub olej razem z fotowoltaiką- ale wtedy byłoby 50 % dofinansowania do wszystkich kosztów plus podatek Vat.
 
Radna Nowicka poinformowała o próbach przystąpienia do dwóch programów zdrowotnych  WSW (BiC) , jednym z warunków było posiadanie własnego laboratorium i tego „Barska” nie spełnia, więc ten program odpadł. Drugi program na USG w kierunku wykrycia tętniaka aorty brzusznej- też odpadł z uwagi na brak lekarza, który by za 40 zł zrobił to badanie.
 
Wójt powiedział, że będzie próbował ratować jeszcze ten drugi program. Rozezna się, co można jeszcze zrobić w tym temacie.
                     
Ad. pkt 6.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 lipca 2018, 15:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613