PROTOKÓŁ Nr 39.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 5 marca 2018 r.


 
Or.0012.39.2018
PROTOKÓŁ Nr 39.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 5 marca 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,30
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 12 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni radni to Pietrucha Wioletta i Biernacki Damian.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 r.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.
5. Omówienie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi.
6. Omówienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo.
7. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubomin.
8. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 r.
9.  Sprawy różne.
10. Zakończenie.
 
Ad. pkt 2.  Omówienie zmian do Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zdzisława Bywalska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji, Pozyskiwania Środków. Wyjaśniła, że Program Rewitalizacji został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych  na lata 2014-2020  Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Opracowanie  Programu Rewitalizacji podyktowane zostało koniecznością dostosowania Programu do wymogów nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej, w ramach którego będzie można pozyskać wsparcie na rewitalizację działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej  na tereny objęte rewitalizacją znajdujące się w sytuacji kryzysowej.
            Opracowanie Programu Rewitalizacji oparto na szerokiej partycypacji społecznej poprzez zorganizowanie konsultacji społecznych, debat środowiskowych, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele środowisk  społecznych i gospodarczych.
Jednakże, w związku z otrzymanymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającymi stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie metodologii wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji konieczna jest zmiana granic obszarów rewitalizacji i obszarów zdegradowanych, która zapewni spójność
ze stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego będącego  Instytucją  Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014 – 2020.
Korekta granic polega na zmianie pierwotnie wyznaczonego uchwałą obszaru
zdegradowanego oraz rewitalizacji. Zmiana granic nie ma wpływu na możliwość realizacji po uchwaleniu Programu Rewitalizacji przedsięwzięć  rewitalizacyjnych zgłoszonych w trakcie prac nad Programem Rewitalizacji.
            Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo, który  stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Celem szczególnym rewitalizacji jest osiągnięcie wzmocnienia integracji społecznej mieszkańców, rozwoju i zagospodarowania przestrzeni i infrastruktury dla rozwoju społecznego i aktywizacji społeczno-gospodarczej
i edukacyjnej mieszkańców. Po przeprowadzonej analizie wskaźnikowej dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego w Gminie Boniewo z 30 miejscowości zakwalifikowało się tylko pięć tj: Osiecz Wielki, Kaniewo, Otmianowo, Łąki Wielkie i Osiecz Mały. Do obszaru rewitalizacji wyznaczone zostały miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki i Otmianowo. Miejscowości Łąki Wielkie i Osiecz Mały nie weszły w skład obszaru do rewitalizacji
z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych limitów.
 
Wójt Gminy poinformował o zamierzeniach inwestycyjnych w tych miejscowościach i tak:
w Kaniewie jest propozycja remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w Osieczu Wielkim jest planowany remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą i remont drogi dojazdowej, w Otmianowie jest planowany remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 
Po wnikliwym omówieniu korekty granic obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji radni nie wnieśli uwag do zmian do Programu.
 
Ad. pkt 3.Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 r.
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie będzie tej uchwały, ponieważ od 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne i jesteśmy zobowiązani na podstawie obowiązującego rozporządzenia dokonać kalkulacji i wyliczeń ceny wody i ścieków, a następnie przesłać do zatwierdzenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Obowiązek wysłania wniosku jest w terminie do 30 marca 2018 r. Prognoza cen będzie na 3 lata do 2020 r. Pracownik pani Ania Grunt już przystąpiła do kalkulacji  w kierunku ustalenia wysokości taryf.
 
Ad. pkt 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że zgodnie
z wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rada zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Nikt z mieszkańców ani radnych nie wniósł żadnych zmian.
 
Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, że analiza podziału na okręgi została dokonana zgodnie
z normą przedstawicielstwa obliczaną prze podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.
Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych został zaakceptowany przez radnych.
 
Ad. pkt 5.  Omówienie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że wersję papierową sprawozdania radni otrzymali, każdy miał możliwość się zapoznać i zapytał czy są pytania do sprawozdania. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Uznał, iż sprawozdanie w tej wersji może być uchwałą przyjęte na najbliższej sesji.
 
Ad. pkt 6.  Omówienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo
Przewodniczący obrad powiedział, że podobnie jak sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi tak i Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku za 2017 rok został radnym przekazany w wersji papierowej. Każdy miał możliwość zapoznania się. Wyjaśnił, że na sesję zaproszony będzie Kierownik Posterunku w Choceniu w celu udzielenia informacji na temat prowadzonych działań Komisariatu Policji w Choceniu na terenie naszej gminy.
 
Ad. pkt 7. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Lubomin
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt i wyjaśnił, że w miejscowości Lubomin są dwie małe działki, które są własnością gminy i są one wydzierżawiane. Obecnie wygasła już umowa dzierżawy i nie ma możliwości prawnych do ich wydłużenia. Musi być uchwała rady wyrażająca zgodę na ich wydzierżawienie na kolejne 5 lat. Na jednej działce jest garaż, a druga jest uprawowa.
 Przewodniczący obrad zapytał radnych czy mają uwagi do tego tematu. Nikt nie wniósł uwag. Na najbliższej sesji będą dwa projekty uchwał do przyjęcia.
 
Ad. pkt 8.  Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 r.
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 176.009,00 zł z tytułu subwencji. Minister Finansów zwiększył dla naszej gminy subwencję oświatową o kwotę 140.509 zł, którą przeznacza się między innymi na:
- wydatki Zespołu Szkół w Boniewie – 29.109 zł,
- wydatki Urzędu Gminy – 10.000 zł,
- energię Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków – 20.000 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży – 10.000 zł,
Do przedstawionych zmian budżetu nikt z radnych nie wniósł uwag.
 
Ad. pkt 9.   Sprawy różne
Głos zabrał Wójt i poinformował o Programie dofinansowania do wymiany pieców na paliwo ekologiczne w gospodarstwach domowych. Program przewiduje wymianę 10 pieców
z dofinansowaniem w wysokości 2 tys. zł z budżetu gminy  i 2 tys. zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Piec musi być z wszelkimi normami wymaganymi do refundacji. Zapytał radnych, czy należy wejść  ten program. Radni wyrazili akceptację.
Na zapytanie, co w przypadku większej ilości chętnych. Wójt powiedział, że będziemy wyłaniać osoby do dofinansowania w drodze losowania. Jak na początek w roku bieżącym dofinansujemy 10 sztuk i w roku przyszłym kolejne.
Wójt poinformował o przetargach na oczyszczalnię ścieków, o pracach związanych opracowaniem dokumentacji na kolejne zadania drogowe.
                  
Ad. pkt 10.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (12 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 lipca 2018, 12:17:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633