PROTOKÓŁ Nr 38.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.38.2017

 PROTOKÓŁ Nr 38.2017
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 9 lutego 2018 r.
 w godzinach od 8,30 do 9,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna Wioletta Pietrucha. Przewodniczący obrad o godzinie 8:30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
 Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie tematów na XXVI sesję.
3. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie tematów na XXVI sesję rady gminy Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że spotkanie zostało zwołane w celu omówienia tematów na sesję rady, które nie były omówione na wcześniejszym posiedzeniu i tak: Zapoznał z projektem uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów i zapytał na ile lat rada wyraża zgodę. Ustalono, że na 5 lat. Zapoznał z projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo i wyjaśnił, że obowiązująca uchwała jest nieaktualna, bo od roku 2012 bardzo dużo zaszło zmian i stąd propozycja nowej uchwały. Między innymi to, że w poprzedniej uchwale punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mógł być usytuowany bliżej niż 50 m od działki do działki, a w proponowanej od drzwi wejściowych do drzwi wejściowych. Radni wyrazili zgodę na wywołanie nowej uchwały.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2017 r. Poinformowała, że należy wprowadzić środki od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne, 500 plus, zabezpieczyć środki na zadania inwestycyjne drogowe, ponieważ po przetargu koszt zadania był większy niż planowany, zabezpieczyć środki na zadanie „rozbudowa placu zabaw w Boniewie”. Ponadto Pani Skarbnik wyjaśniła powiedziała, że by te wszystkie inwestycje spiąć, to z wydatków bieżących zabrała 60 tys. zł. w celu pokrycia wydatków na drogi. Przedstawione zmiany radni zaakceptowali. Pani Skarbnik zapoznała z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej, budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo”. Wyjaśniła, że będzie kwota mniejsza. Ad. pkt 3. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                                 Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 12:36:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518