PROTOKÓŁ Nr 37.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.37.2018

 PROTOKÓŁ Nr 37.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 15 stycznia 2018 r.
 godzinach od 9,00 do 10,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radny Damian Biernacki. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Przekazanie informacji o przetargach na inwestycje w roku 2018.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu na nieruchomość położoną w Osieczu Małym.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Przekazanie informacji o przetargach na inwestycje w roku 2018 Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że trzy przetargi na zadania inwestycyjne i tak: Na zadanie I. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie -Sarnowo” wpłynęło 6 ofert. I oferta – WPRD Nowa Wieś, 470.884,44 zł, II oferta – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Olsza, 3 482.661,79 zł, III oferta – DROGTOM Włocławek 449.708,36 zł, IV oferta – KOBYLARNIA Spółka Akcyjna Kobylarnia 8, 635.543,29 zł, V oferta – Inodróg Inowrocław 584.255,33 zł, VI oferta – Konsorcjum Invest Dewelopmet Chodecz i Molewski Włocławek 491.274,29 zł, Zabezpieczonych środków finansowych w budżecie jest 400 tys. zł, brakuje do najkorzystniejszej oferty 49.708,36 zł. W związku z powyższym przewodniczący obrad skierował pytanie do radnych „ czy rada wyraża zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty?”

Radni 13 głosami „za” wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków w budżecie gminy na to zadanie.

Na zadanie II.„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec, Sarnowo, Lubomin Rządowy i Arciszewo” wpłynęło 6 ofert. I oferta – WPRD Nowa Wieś, 566.303,02 zł,, II oferta – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Olsza 3, 579.419,81 zł, III oferta – DROGTOM Włocławek 573.345,62 zł, IV oferta – KOBYLARNIA Spółka Akcyjna Kobylarnia 8, 772.326,60 zł, V oferta – Inodróg Inowrocław 707.034,21 zł, VI oferta – Konsorcjum Invest Dewelopmet Chodecz i Molewski Włocławek 724.047,37 zł. Zabezpieczonych środków finansowych w budżecie jest 400 tys. zł . Do najkorzystniejszej oferty brakuje 166.303,02 zł. W związku z powyższym przewodniczący obrad skierował pytanie do radnych „ czy rada wyraża zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty?”

Radni 13 głosami „za” wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków w budżecie gminy na realizację tego zadania.

Na zadanie III.„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek”wpłynęło 6 ofert. I oferta – WPRD Nowa Wieś, 286.330,91 zł,, II oferta – Marek Smorczyński Olsza 3, 321.909,11 zł, III oferta – DROGTOM Włocławek 273.368,24 zł, IV oferta – KOBYLARNIA Spółka Akcyjna Kobylarnia 8, 423.318,09 zł, V oferta – Inodróg Inowrocław 356.287,11 zł, VI oferta – Konsorcjum Invest Dewelopmet Chodecz i Molewski Włocławek 344.212,01 zł. Zabezpieczonych środków finansowych w budżecie jest 127 ty. zł. Do najkorzystniejszej oferty brakuje 146.368,24 zł.

Skarbnik Gminy zapoznała radnych z wydzieleniem środków w budżecie brakujących na te wcześniejsze dwa zadania inwestycyjne, proponowała zabezpieczyć środki z funduszu sołeckiego i rezerwy budżetowej. Jeżeli chodzi o to trzecie zadanie drogowe w miejscowości „Sułkówek” proponowała zaczekać do przetargu na oczyszczalnie przyzagrodowe i wówczas zmienić uchwałę na pożyczkę z Funduszu Ochrony Środowiska do 450 tys. zł na oczyszczalnie i 100 tys. zł przerzucić na to zadanie jako zaliczkę.

W związku z powyższym przewodniczący obrad skierował pytanie do radnych „ czy rada wyraża zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty?”

Radni 13 głosami nie wyrazili zgody na zabezpieczenie środków w budżecie gminy na realizację tego zadania. Rada podjęła decyzje o ogłoszeniu II przetargu z podziałem robót budowlanych na 2 lata, podbudowa w 2018 r., nawierzchnia asfaltowa w 2019 r.

Ad. pkt 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedażw drodze przetargu nieruchomość położonych w Osieczu Małym Przewodniczący obrad wyjaśnił temat projektów uchwał w sprawie sprzedaży gruntów rolnych 1,92 ha – obecnie dzierżawionych przez Pana Marka Dorabiałę, sprzedaży lub wydzierżawienia działki po wyburzonych budynkach RSP. Radni wyrazili zgodę. Przewodniczący obrad proponował też sprzedaż działki w Osieczu Wielkim ( po wadze buraczanej ).

Ad. pkt 4. Sprawy różne Przewodniczący obrad zapoznał z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 r. i wyjaśnił, że na najbliższej sesji będzie przedłożona uchwała do podjęcia.

Sekretarz Gminy zapoznała z tematem upoważnienia Kierownika GOPS do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. Wyjaśniła, że pewne zadania realizowane są przez pracownika gminy ( dodatki mieszkaniowe i energetyczne ), a zostały przekazane do realizacji pracownikowi w GOPS. W celu podpisywania decyzji w tym temacie wójt nie ma delegacji, by upoważnić Kierownika GOPS tylko rada gminy – stąd potrzeba podjęcia takiej uchwały na sesji, ponadto na ten cel będą mogły być przekazywane środki tej jednostce.

Przewodniczący obrad poinformował o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych. Wyjaśnił, że chodzi tu o drogę do Pałacu w Osieczu Wielkim i o wprowadzenie zmian do istniejących dróg, numery się nie zmieniają tylko ich przebieg.

Wójt dodatkowo wyjaśnił, że w planach jest ta droga do zrobienia. Droga ta łączy się z drogą powiatową. By ją przebudować musimy mieć zgodę z Nadleśnictwa- a z nimi współpraca jest różna. Droga ta przebiega koło Pałacu do drogi powiatowej z drugiej strony. Więc, żeby nie wstrzymywać tematu, to zaliczamy te drogę w tym krótkich odcinku do oficyny, bez tych dalszych odcinków. Poinformował, też, że podpisanie umowy na wodociąg i węzły będzie w dniu 23 stycznia br. Jeśli chodzi o drogi w Osieczu Wielkim to jeszcze trochę czekamy za dokumentacją, w miejscowości Żurawice będziemy planować tam drogę, ale dopiero po pobudowaniu wodociągu.

Głos zabrała radna Wójcińska i zapytała o numerację posesji w Grójcu. Ostatnio Karetka Pogotowia miała problem z dojechaniem do chorego.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jak tylko sołtys się zwróci do urzędu, to nie ma problemu, żebyśmy zamówili takie tabliczki.

Wójt poinformował o efektach zbiórki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podziękował wszystkim uczestniczącym za wzięcie udziału i hojność.

Ad. pkt 5. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                                                Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                                   Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 12:34:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553