PROTOKÓŁ Nr 36.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.36.2017

PROTOKÓŁ Nr 36.2017
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 22 grudnia 2017 r.
 w godzinach od 12,00 do 12,30

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Jarosław Gazda i radny Damian Biernacki.
 Przewodniczący obrad o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie spraw związanych z przetargami.
3. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie spraw związanych z przetargami Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że odbył się przetarg na dwa zadania w jednym przetargu i dokonano wstępnego rozpatrzenia: I część przetargu to „budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa węzłów na istniejących rurociągach wodociągowych” i na to zadanie ofertę złożył tylko Zakład Gospodarki Komunalnej i Modernizacji Rolnictwa Baruchowo 519.000 zł, Na to zadanie są zabezpieczone środki w budżecie.

na II część „budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały” wpłynęły 3 oferty: I oferta – Szymon Torzewski Dąbrówka Nowa 809.955 zł, II oferta – Roman Torzewski Rodrysin 909.001 zł, III oferta – Zakład Gospodarki Komunalnej i Modernizacji Rolnictwa Baruchowo 938.000 zł. Na to zadanie nie ma w pełni zabezpieczonych środków w budżecie. Najkorzystniejszą ofertą jest II oferta, ponieważ wykonawca z najniższą ceną ( I oferta ) dał gwarancję na 4 lata, natomiast wykonawca z II ofertą dał gwarancję na 5 lat. Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert ( cena 60 punktów + gwarancja 40 punktów = 100 punktów).

W tej sytuacji Radny Bocian zwrócił się do Pani Skarbnik, by się wypowiedziała, czy jest w stanie zabezpieczyć brakujące środki na to zadanie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie, chyba, że inne inwestycje nie będą realizowane.

Przewodniczący obrad zapytał „ czy rada wyraża zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty?”

Radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na zwiększenie środków w budżecie na to zadanie . W związku z czym, przetarg ten dotyczący części II zostanie unieważniony i rozpisany kolejny. 

Ad. pkt 3. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                                              Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                               Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 12:32:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610