PROTOKÓŁ Nr 35.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.35.2017

PROTOKÓŁ Nr 35.2017
 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
 w dniu 8 grudnia 2017 r.
w godzinach od 9,00 do 10,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
 Nieobecny radny Adam Waliszewski i radna Urszula Wójcińska.
Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie przetargu.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie przetargu Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że odbył się już przetarg na drogę Lubomin -Lubomin Leśny. Złożone zostały 4 oferty, w budżecie gminy zaplanowane były środki w wysokości 985.928 zł, brakuje około 1.900,72 zł: I oferta – DROGTOM Włocławek 993.010 zł, II oferta – INODRÓG Inowrocław 1.106.184,07 zł, III oferta – KONSORCJUM Invest Dewelopnet Chodecz i Molewski Włocławek 1.154.970 zł, IV oferta – WPRD Nowa Wieś 987.828,72 zł. Z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta jest wyższa niż planowane środki w budżecie przewodniczący obrad zapytał „ czy rada gminy wyraża zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty?' Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zwiększenie środków w budżecie na realizację w/w zadania.

Ad. pkt 3. Sprawy różne Przewodniczący poinformował, że myślimy o ogłoszeniu kolejnego przetargu na drogę Łąki Wielkie-Sarnowo, dwa odcinki o łącznej długości 800 m. i do tego 570 m w Sarnowie. Chcąc skorzystać ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to musimy połączyć te drogi, by było ponad 1 km. Dofinansowanie do pełnego kilometra drogi asfaltowej z FOGR-u w tym roku można otrzymać 86.000 zł. Wcześniej na drogę w Żurawicach otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 173.000 zł. Kolejny przetarg jaki będziemy ogłaszać, to na drogę w Osieczu Wielkim i Osieczu Małym – dotacja z PROW w wysokości 63, % całych kosztów, po w prowadzeniu zadania do budżetu. Na tę drogę nabór wniosków ma być w miesiącu styczniu – trzeba trzymać się terminów. W dalszej kolejności będą kolejne przetargi na pozostałe drogi jakie są wpisane do budżetu na 2018 r. Przewodniczący obrad poinformował, że we wszystkich gminach są ogłaszane przetargi, by były oferty po przyzwoitych cenach. Nadmienił też, że jeśli chodzi o drogę w Osieczu Małym, by droga mogła być budowana to, to muszą być te wszystkie garaże przesunięte przez właścicieli bądź przeniesione w inne miejsce – bo są postawione w drodze.

Skarbnik Gminy poinformował o tym , że jak na razie nie mamy nazw tych zadań, by ominąć decyzje środowiskowe. Na drogę Lubomin-Lubomin Leśny środki pozostają w budżecie, braknie jedynie na inspektora nadzoru. Pozostają również środki na drogę Łąki Wielkie - Sarnowo. Następnie poinformowała o podziale środków na poszczególne odcinki dróg. Kosztorysy na te pozostałe drogi będą dopiero w najbliższy poniedziałek.

Przewodniczący obrad powiedział, że może być tak, że pozostanie podzielone to na trzy zadania, bo w Sułkówku jest tam bardzo trudna droga i może być ona w oddzielnym zadaniu, by nie zawyżała kosztów.

Skarbnik Gminy- te zadania są dzielone by zorganizować przetargi. Najgorsze ceny są we wrześniu.

Przewodniczący obrad powiedział, że oprócz gminnych zadań są też i planowane duże zadania inwestycyjne powiatowe. Poinformował, że w przyszły piątek będzie przetarg na modernizację sieci wodociągowej , budowę wodociągu w miejscowości Żurawice i budowę oczyszczalni przyzagrodowych przy domach wielorodzinnych komunalnych. Planowana jest też wymiana zasuw na wodociągu gminnym.

Radny Gazda powiedział, że u niego jest jedna zasuwa czynna, a pozostałe nieczynne ( około 7 ), zapytał czy będzie możliwość przesunięcia tych zasuw, by nikomu nie przeszkadzały.

Przewodniczący obrad odpowiedział, że tak, są uzgodnienia z właścicielami gruntów przy projektowaniu.

Radny Gazda zapytał, co z pozostałymi?

Przewodniczący obrad odpowiedział, że prawdopodobnie pozostaną.

Radny Gazda powiedział, że jego zdaniem powinny być wymontowane, by nie rdzewiały w przypadku przerwania i wycieku wody. Te, co mają pozostać, to jest już wiadomo które.

Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach do budżetu gminy na 2017 r. Powiedziała między innymi, że Gmina Lubraniec obciąży nas kosztami za dzieci, które chodzą do przedszkola w Kłobi około 6 tys. zł. My też już wystawiliśmy noty obciążeniowe dla gmin sąsiednich – pod naciskiem Gminy Lubraniec.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że to ustawa o finansach publicznych nakłada na nas obowiązek dbania o finanse gminy.

Przewodniczący obrad powiedział, że rodzic ma prawo wyboru przedszkola, szkoły dla dziecka, podobnie jak pacjent lekarza. Poinformował o tematach jakie będą na sesji rady gminy i tak: zapoznał z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” , przypomniał, że roczna składka od 1 mieszkańca wynosi 0,5 zł. Powiedział, że każdy radny otrzymał Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2018 r. w celu zapoznania się, zapoznał z preliminarzem wydatków i zapytał, czy ktoś z radnych chce wnieść zmiany? Nikt nie zabrał głosu w sprawie programu. Kolejny temat jaki będzie na sesji to przyjęcie planów pracy komisji na 2018 r. Każdy z przewodniczących komisji zapoznał radnych z planem pracy swojej komisji. Nikt nie wniósł uwag do planów pracy.

Głos zabrała radna Wojasińska i zapytała o to, czyją własnością jest agronomówka w Osieczu Wielkim po P. Zielińskim?

Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz i powiedziała, że to jest prywatna sprawa rodziny P. Zielińskiego.

Przewodniczący obrad poinformował radnych, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami ( najemcami ) Oficyny w Osieczu Wielkim i niektórzy określili się, że są zainteresowani kupnem wynajmowanego mieszkania, część z nich jest niezdecydowana i część takich, którzy się zastanawiają.

Radny Piasecki powiedział, że na dzień dzisiejszy jest już więcej zainteresowanych kupnem mieszkania.

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że najpierw muszą się lokatorzy określić, a następnie będzie podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż i dalej wycena przez rzeczoznawcę. Wycena lokali będzie na podstawie lokalu opustoszałego, mało remontowanego. Będą bardzo niskie ceny tych mieszkań.

Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                                                   Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                                     Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 12:29:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575