PROTOKÓŁ Nr 34.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.34.2017

 PROTOKÓŁ Nr 34.2017
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 27 listopada 2017 r.
w godzinach od 9,00 do 10,30

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki, Wioletta Pietrucha, Elżbieta Nowicka.
Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 11 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2018 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2018 rok Skarbnik Gminy powiedziała, że każdy z radnych otrzymał projekt budżetu, ale mimo to pokrótce przedstawiła planowane dochody i wydatki na rok 2018. Po przedstawieniu dochodów bieżących i majątkowych Pani Skarbnik zapytała radnych czy mają pytania? Nikt nie wniósł żadnych uwag. Dalej zapoznała z wydatkami bieżącymi i majątkowymi, do których nikt nie wniósł zastrzeżeń. Pani Skarbnik przedstawiła wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku przyszłym według załącznika nr 3 do projektu budżetu. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionych zadań inwestycyjnych i ich finansowania. Pani Skarbnik poinformowała o wysokości deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wolnymi środkami. Do projektu budżetu gminy radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący obrad poinformował o przetargu jaki będzie na drogę i teraz kwestia zabezpieczenia środków na tę inwestycję- być może trzeba będzie dołożyć do tego zadania. W najbliższym czasie będzie kolejny przetarg na oczyszczalnie przyzagrodowe i modernizację sieci wodociągowej i to może rzutować na dalsze kwoty w budżecie. Jest tu możliwość zwiększenia kwoty pożyczki na to zadanie, natomiast w drogach nie ma takiej możliwości. Jedynie można wykonanie rozłożyć na dwa lata.

Radny Gazda zapytał czy firma zainwestuje środki i będzie czekać na zwrot tych środków?

Skarbnik Gminy powiedziała, że w umowie będzie można zapisać takie rozwiązanie, że płatność za zadanie będzie w dwóch ratach, ta druga w roku przyszłym.

Radny Kubiak zapytał , kto poniesie koszty za wodociąg w Żurawicach, tam jest około 1,5 km. W poprzednich kadencjach na siłę chcieliśmy zakładać przyłącze, a niektórzy mieszkańcy nie chcieli tej wody- a były to koszty mniejsze.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że obowiązkiem gminy jest doprowadzić wodę tam, gdzie jest odbiorca. Poinformowała, że odpłatność za przyłącze wynosi 1.400 zł.

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że mamy dość dużą dotację i jeszcze będzie pozyskany podatek Vat, więc ta kwota nie będzie taka porażająca.

Radny Piasecki zapytał, czy jak braknie środków na realizację inwestycji w poszczególnych miejscowościach, czy gmina dołoży pozostałe środki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie – będzie zrobione tyle na ile wystarczy środków. Poinformowała, że podpatrujemy Gminę Lubień Kujawski i będziemy próbować przekładać płatność za inwestycje. Obowiązkiem radnych jest też to, by 1 rok dla Gminy był bez inwestycji – by budżet odpoczął. Zaznaczyła, że spłatę rat kredytu planuje się z kredytu.

Radny Piasecki zapytał o procentowe zadłużenie gminy.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na koniec grudnia 2017 r. zadłużenie wyniesie 5.956.475,38 zł. Planowane dochody z podatków są przeznaczane na inwestycje.

Radny Waliszewski- ma być budowa oczyszczalni przyzagrodowych przy pałacach, dlaczego taki prezent przy planowanej sprzedaży mieszkań (około 4 mln zł.)? Wyjaśnień udzieliła Pani Sekretarz i powiedziała, że zabezpieczenie mieszkańców w wodę i sieć kanalizacyjną należy do zadań gminy.

Radny Górski zapytał o ściągalność zaległości w opłatach za wodę, ścieki i odpady?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są wysyłanie upomnienia i jak są przyjmowani pracownicy na prace publiczne, to deklarują oni zapłatę z wynagrodzenia powstałe zaległości.

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ma ktoś uwagi do projektu budżetu Gminy Boniewo na 2018 rok? Nikt z radnych nie wniósł uwag i przedstawiony projekt został jednogłośnie przez radnych zaakceptowany.

Ad. pkt 3. Sprawy różne Przewodniczący obrad poinformował radnych, że na najbliższej sesji będzie przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „SALUTARIS”. Korzyści z tego to możliwość skorzystania z pomocy w przypadku klęski.

Radny Kubiak przypomniał, że składka roczna była proponowana w wysokości 1 zł od mieszkańca.

Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji o przygotowanie planów pracy na 2018 rok.

Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                                                   Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                                        Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 12:27:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 522