PROTOKÓŁ Nr 33.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.33.2017

PROTOKÓŁ Nr 33.2017
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 17 listopada 2017 r.
w godzinach od 8,30 do 9,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki, Wioletta Pietrucha, Jarosław Gazda.
 Przewodniczący obrad o godzinie 8:30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 11 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2017 rok Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2017 r. Poinformowała, że zabrakło środków w oświacie, na energie w gospodarce mieszkaniowej, na PEFRON, na promocję, na organizację wigilii i na ochotniczą straż pożarną. W związku z czyn należało zmniejszyć wydatki w innych działach, by zabezpieczyć brakujące środki i tak: wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 3.250 zł z Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartą umową nr ES/5540/2/2017 na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dokonano przeniesień środków celem zabezpieczenia na sfinansowanie zobowiązań oraz dla Zespołu Szkół na wynagrodzenia i pochodne i na opłacenie w GOPS za rodziny zastępcze. Na prośbę kierowników jednostek budżetowych zwiększono środki dla jednostek oraz dokonano zmian w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej : 1) Zespołu Szkół o kwotę 36.870 zł, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 19.619 zł. Powyższe zmiany radni zaakceptowali 11 głosami „za”.

Przewodniczący obrad powiedział, że proponowane zmiany w budżecie, są też podyktowane realizacją inwestycji i wykonaniem prac dodatkowych.

Ad. pkt 3. Sprawy różne Przewodniczący obrad poinformował radnych, że jest konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowym”, w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie, przyjęcia informacji Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku o przewidywanej liczbie skazanych w roku 2018 oraz przyjęcia uchwały o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie tych punktów do porządku obrad sesji.

Przewodniczący obrad przedstawił podanie Pana Mirosława Łukaszewskiego zam. Arciszewo w sprawie przekazania własnej drogi na gminę.

Wójt Gminy – nie może być tak, że będziemy przejmować drogi i je naprawiać. Jak zaczniemy przejmować drogi prywatne to zaczną się roszczenia.

Radna Wójcińska powiedziała, że podobna sprawa jest jeśli chodzi o drogę do Pana Kowalskiego i Pana Kożuszka w Sułkówku – okazało się, że jest to droga prywatna.

Radny Przybysz powiedział,że są inne drogi gminne do zrobienia i jak przejmiemy drogi prywatne to może być problem. Podobne zdanie wyraził radny Kubiak, który proponował zrobić drogi istniejące, gminne, a później się zastanowimy, co dalej – wstrzymać się z tą decyzją.

Wójt Gminy - myśli, że to może być temat do następnej kadencji. Proponował wypracować jakieś jednolite zasady, żeby przejmować te drogi, by było sprawiedliwie. Na dzień dzisiejszy byśmy przejęli pewne roszczenia, których nie udźwigniemy. Wójt proponował w Sułkówku w ramach funduszu sołeckiego naprawić tę drogę, by była przejezdna. Wójt nadmieni, że w miejscowości Arciszewo jest tam droga gminna, z której korzysta Pani Rzekanowska, ale Panowie Mendelak i Łukaszewski z niej nie korzystają.

Radni 11 głosami „za” nie wyrazili zgody na przejęcie tej drogi w zasoby gminy.

Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:                                                                  Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                                         Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 12:23:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514