PROTOKÓŁ Nr 32.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

 
Or.0012.32.2017
PROTOKÓŁ Nr 32.2017 
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 
w dniu 27 października 2017 r. 
w godzinach od 8,00 do 10,00 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki i radna Elżbieta Nowicka. Przewodniczący obrad o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektów uchwał okołobudżetowych na 2018 rok w tym: podatku rolnego, od nieruchomości, środków transportowych i innych opłat.
3. Omówienie sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie.
 
Ad pkt 2. Omówienie projektów uchwał okołobudżetowych na 2018 rok w tym: podatku rolnego, od nieruchomości, środków transportowych i innych opłat
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że została już ogłoszona średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 za 1 dt.
 
Wójt Gminy powiedział, że chcemy by te stawki pozostały na tym samym poziomie, co w roku obecnym.
W rolnictwie jest różnie, klęska była ogłoszona, ale do końca nam nie została uznana.
Proponujemy tu obniżyć średnią cenę skupu żyta do kwoty obowiązującej w tym roku, czyli do 43 zł za 1 dt.
Tam gdzie chcemy zmienić stawki, to w podatku od nieruchomości, w tych pozycjach, co zawsze proponujemy maksymalne stawki. Cały czas mamy problem z działkowiczami nad jeziorem Ługowskim. Opornie idzie sprawa rejestracji szamb, oraz z płatnością za śmieci. Tereny letniskowe, to służą raczej do wypoczynku i nie jest to socjalna forma, ale raczej powyżej przeciętnej i tutaj nie mamy skrupułów. W parlamencie mówi się o zablokowaniu stawek dla gmin za wodę i ścieki i może być to problem dla naszej gminy.
 
Przewodniczący obrad propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 43 zł poddał głosowaniu.
Powyższą propozycję radni przyjęli 12 głosami „za”.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zapytała radnych, czy są inne propozycje?
Nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący obrad przedstawione propozycje stawek podatku od nieruchomości poddał głosowaniu.
Powyższe propozycje radni przyjęli 12 głosami „za”.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że podatek od posiadania psów i podatek od środków transportowych pozostają bez zmian.
Radni 12 głosami „za” wyrazili akceptacje do przedstawionych propozycji pozostawienia bez zmian podatku od posiadania psów i podatku od środków transportowych.
 
Pani Skarbnik poinformował radnych o problemie jaki zaistniał w sołectwie Łąki Markowe. Sołtys Pan Popielarczyk rozchorował się i III ratę podatku rolnego zebrała wydelegowana pracownica z urzędu, ale jest to na granicy prawa.
 
Radny Gazda zapytał, czy może podatek zebrać radny?
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie , bo w uchwale inkasentem jest wyznaczony sołtys.
 
Wójt Gminy poinformował, że rodzina nie reaguje na prośby o złożenie na piśmie rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa.
 
Radny Gazda zapytał czy pracownik może zbierać podatek rolny?
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że organem podatkowym jest wójt i może zlecić to pracownikowi pod warunkiem, że wyrazi on  zgodę i wyrazi też zgodę rada gminy.
 
Radni 12 głosami „za” wyrazili zgodę na zaproponowane rozwiązanie w tym temacie.
 
Ad. pkt 3.  Omówienie sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół z działalności za rok szkolny 2016/2017 zostało przekazane radnym.
Corocznie jest przez radę przyjmowane sprawozdanie. W sprawozdaniu jest szczegółowo zapisana działalność szkół. Zgodnie z reformą od tego roku nie ma już gimnazjum,
w niedługim czasie będziemy zmieniać uchwałę w sprawie Zespołu Szkół. Zapytał czy, ktoś
z radnych ma pytania, uwagi. Nikt nie wniósł żadnych uwag.
Sprawozdanie będzie przyjmowane na sesji.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że do końca listopada br. ustawodawca nakłada obowiązek na gminy w sprawie dokonania zmian. W zespole szkół będzie szkoła podstawowa
i przedszkole. Nazwy nie zmieniamy, ale może w przyszłości to zrobimy.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne
Przewodniczący obrad poinformował, że budynek Oficyna w Osieczu Wielkim jest własnością gminy i chcemy lokale mieszkalne sprzedać mieszkańcom. W planach mamy jeszcze naprawę drogi dojazdowej. By przystąpić do sprzedaży musi być zgoda lokatorów
i rady gminy.
 
Wójt Gminy poinformował, o tym, że Pałace są własnością Skarbu Państwa, ale są spadkobiercy. Pałac w Kaniewie jest własnością gminy, ale ze względu na to, że jest to zabytek, to nie można go sprzedać. Wójt poinformował, że jest podjęta uchwała
o bonifikatach przy sprzedaży lokali najemcom i do wyceny musimy wziąć lokal taki, który jest najmniej remontowany do ceny wyjściowej.
 
Radny Gazda – trzeba zapytać lokatorów czy są chętni na wykup.
 
Przewodniczący obrad – jak rada wyrazi zgodę, to będziemy mieli atut do przygotowania tematu.
 
Wójt Gminy powiedział, że inwestowanie w nieswoje mieszkanie ma pewne konsekwencje. Mamy problem z panią, która wyremontowała sobie lokal dla brata , brat zmarł i nie chce oddać kluczy, chce odstępnego 10 tys. zł – ale nie ma chętnych. Są dwa problemy i dwa wyjścia. Pani musi zabrać, to co swoje i oddać klucze, albo zwrócić jej część nakładów.
Wójt zakomunikował, że pozostało jeszcze jedno mieszkanie do sprzedaży w budynku po szkole w Osieczu Małym i proponował obniżyć cenę do 30 %.
Radni wyrazili zgodę na obniżenie wartości lokalu do 30 %.
 
Radny Piasecki powiedział, że jest jeden lokal mieszkalny do zagospodarowania, zajmuje go jeden lokator, ale nie przebywa. Jest też budynek przylegający do Oficyny w Osieczu Wielkim i stanowi zagrożenie. Poruszył też temat dachu na Oficynie. Powiedział, że są dwie dziury i prosił o naprawę.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest mały problem, bo Urząd Wojewódzki dopatrzył się, że pobudowaliśmy drogę w Otmianowie, ale 100 metrów za krótką. Jesteśmy zobowiązani ją wydłużyć. Ponadto zostały zrobione pobocza – utwardzone i brak jest na to środków.
 
Skarbnik Gminy- mam propozycję taką, że w budżecie są środki na garaż i proponuje je przenieść na inwestycje drogowe. Zakomunikowała, że zabraknie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli - dwie panie są na urlopach zdrowotnych i na ich miejsce na zastępstwo są zatrudnione dwie nauczycielki.
 
Wójt Gminy zapytał radnych, czy jest przyzwolenie na przeniesienie i zabezpieczenie  wymienionych środków?
Radni wyrazili akceptacje na przesunięcie środków w budżecie.
 
Skarbnik Gminy powiedział, że nie chciałaby takiej sytuacji, by wymienione zobowiązania
z tego roku przechodziły na rok przyszły, bo też są planowane inwestycje do realizacji.
 
Wójt Gminy powiedział, że nie uda się wszystkich dróg pobudować w jednakowym standardzie. Mieszkańcy mają uwagi do tych poboczy i zjazdów. Pobocza gruntowe nie zdają egzaminu. W miarę możliwości są robione takie zjazdy, by kwalifikowały się do odbioru. Przy okazji budowy dróg, są też robione odwodnienia. Cieszymy się z każdej firmy, która
u nas robi inwestycje.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że przybudowie tych dróg, są też czyszczone przepusty, na bieżąco są niedopatrzenia i usterki usuwane.
 
Radny Bocian zapytał, dlaczego przy hali firma dokonała frezowania drogi?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że w ramach usuwania usterek, nie było jeszcze odbioru tej drogi. Ponadto poinformował, że  dla Gminy Lubraniec zabezpieczyliśmy środki w wysokości 1 mln zł. Pewne rzeczy staramy się przyśpieszać, by już rozliczać drogi.
 
Radna Wojcińska zakomunikowała temat poboczy, które się usunęły na drodze Grójec-Sułkówek.
 
Radny Bocian zapytał, czy jest coś robione w kierunku ściągalności zaległości za wodę
i śmieci?
 
Wójt Gminy – najgorzej jest z zaległościami za śmieci. Chwilowo jest zamiana pracownika ( inkasenta) do poboru opłat za wodę i śmieci- jest nim Pani Iwona Witczak, która chodzi i zbiera opłaty. Dołoży starań, by zostały wysłane upomnienia do osób, które zalegają
w opłatach. Bardziej rygorystyczni będziemy dla właścicieli domków letniskowych. Będziemy próbować podnieść stawkę do 150 zł od działki letniskowej.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że brakuje 100 tys. zł by się zamknął temat śmieci. W innych gminach nie brakuje, a nawet jeszcze zostaje.
 
Wójt Gminy dodał, że w  tym jest też wynagrodzenie dla pracownika, który się zajmuje tymi sprawami.
 
Radny Górski zabrał głos w sprawie zbiórki śmieci segregowanych przez firmę. Przyjeżdżają często jednym samochodem i wszystkie odpady wrzucają razem.
 
Ad. pkt 5.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                            Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (19 lutego 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lutego 2018, 19:21:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582