Protokół Nr 47.2017 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej


Or.0012.4.47.2017                       
                                                                                    Boniewo, dnia 22.11.2017 r.
 
 
 
 
 
Protokół Nr 47.2017
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 22.11.2017 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Adam Ciesielski        - Przewodniczący Rady Gminy
2/ Marek Klimkiewicz –  Wójt Gminy
3/ Anna Kozłowska      -  Sekretarz Gminy
4/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp. Gruntami
 
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności w załączeniu, po czym przedstawił porządek posiedzenia tj. :
 
1. Otwarcie.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
 
Ad. 2.
Pracownik Gminy poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że od ostatniego posiedzenia członków komisji do chwili obecnej wpłynęły następujące podania, odczytując je :   
                                                                        
- Monika Kosińska zam. .................... w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego gminnego.
- Małgorzata Śmietańska ......................... w sprawie umorzenia zadłużenia   w czynszu najmu za mieszkanie, które wynajmuje Pani Marlena Wojnowska z Osiecz Małego.
- Grzegorz Rakowski ............................. w sprawie częściowego zwrotu   
  kosztów za wymianę 2 szt. okien.
- Dariusz Olejnik .................................... w sprawie przyznania wolnego pomieszczenia znajdującego się na strychu w pałacu w Boniewie.
- Magdaleny Gocel ............................1 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia powstałego z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego Nr 11 w Osieczu Wielkim.
 
Członkowie komisji zostali poinformowani również, że Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną nr 139/1 w Osieczu Małym od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.
 Mieszkańcy budynku Nr 33 też zostali poinformowani o tym fakcie i poproszono mieszkańców budynku o dostarczenie posiadanych dokumentów np. umów najmu, pism z RSP, uchwał, dotyczących zajmowanych lokali. Było też spotkanie w gminie z mieszkańcami nabytej nieruchomości. Ponownie zostały wysłane pisma do mieszkańców budynku informujące o nabyciu lokali i przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesienie nakładów. Nikt z mieszkańców nie przedłożył żadnych dokumentów do chwili obecnej.
 
Także poinformowano, że odbyło się  spotkanie z Panią Grabczyńską zam. Chodecz w sprawie
wyremontowanego mieszkania w budynku w Osieczu Małym, w którym mieszkał Pan Kazimierz Kosmowski ( brat p. Grabczyńskiej). Zostały dokonane oględziny tego mieszkania ( zdjęcia w aktach sprawy). Mieszkanie to nie jest jeszcze opróżnione. Siostra zmarłego domaga się zwrotu poniesionych kosztów ( notatka służbowa w aktach sprawy ).
 
Pracownik Gminy poinformowała członków komisji mieszkaniowej,  że w chwili obecnej nie ma wolnego lokalu do wynajęcia. Podanie Pani Kosińskiej zostało wpisane na listę osób oczekujących na przydzielenie lokalu mieszkalnego.
 
Po zapoznaniu się z trudną sytuacją życiową i materialną rodziny, członkowie komisji wyrazili
chęć pomocy Pani Marlenie Wojnowskiej. Potrzebuje ona pomocy i wsparcia. W związku z tym
pozytywnie opiniują prośbę i proponują aby umorzyć zaległości w kwocie 975,81 zł z tytułu czynszu najmu.
 
Pozytywnie zaopiniowano również wniosek Pana Grzegorza Rakowskiego, aby dokonać zwrotu
w wysokości 50% poniesionych kosztów zgodnie z przedłożonym rachunkiem za dokonanie wymiany 2 szt. okien w wynajmowanym lokalu mieszkalnym.
 
Ponadto, członkowie komisji pozytywnie opiniują prośbę Pana Dariusza Olejnika, aby przyznać
pomieszczenie znajdujące się na strychu do zagospodarowania na cele mieszkaniowe.
 
Również pozytywna opinia dla Pani Magdaleny Gocel o rozłożeniu na raty spłaty powstałych zaległości z tytułu czynszu najmu.
 
Padła propozycja od członków komisji, aby wszcząć postępowanie w sprawie niezamieszkiwanego
lokalu przez Pana Jezierskiego Tomasza w oficynie w Osieczu Wielkim. Z powodu zwłoki w opłacaniu czynszu najmu oraz niezamieszkiwania przez w.w,  Gmina zamierza dokonać wypowiedzenia umowy najmu.
 
Ad. 3.
 
W wolnych wnioskach omówiono :
 
1) Propozycję ustalenia i przygotowania planu pracy Komisji Mieszkaniowej na 2018 rok.
2) Podejmowanie stosownych decyzji w sprawie zwiększenia ściągalności zaległości w płatności
    czynszów za wynajem lokali komunalnych, opłat za wodę i śmieci.
3) Sprawa mieszkaniowa Osiecza Małego zostanie omówiona na posiedzeniu wszystkich
    członków Rady Gminy.
4) Naprawę dachów w budynkach Osieczu Wielkim.
 
Ad. 4.
Ponieważ pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (14 grudnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 grudnia 2017, 15:17:49)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (15 grudnia 2017, 10:19:42)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 791