Protokół Nr 38 .2017 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej


Or.0012.4.38.2017                       
                                                                                    Boniewo, dnia 26.04.2017 r.
 
 
 
 
 
Protokół Nr 38 .2017
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 26.04.2017 r. w n/w składzie :
 
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący komisji
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – członek komisji
Udział w posiedzeniu wzięli
1/ Marek Klimkiewicz –  Wójt Gminy
2/ Renata Pawłowska –   Insp.d/s gosp. Gruntami
 
 
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji,  lista obecności  w załączeniu, po czym przedstawił porządek posiedzenia tj. :
 
1. Otwarcie.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.
 
 
Ad. 2.
Pracownik Gminy poinformowała członków Komisji Mieszkaniowej, że w chwili obecnej jest wolny lokal mieszkalny Nr 14 w pałacu w Otmianowie.
Członkowie komisji zasugerowali, aby zaczerpnąć opinii Pani Sołtys i radnego  z obrębu Otmianowo w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego w pierwszej kolejności dla osób ubiegających się o mieszkanie z tego obrębu.
Po uzyskaniu opinii komisja dokona przedłożenia propozycji przydzielenia tego lokalu.
 
Pozytywnie zaopiniowano podanie Pana Krzysztofa Ziółkowskiego zam. Otmianowo 38
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie ogrodzenia działki gruntu użytkowanego jako warzywnik i rabata kwiatowa. Ogrodzenie wykonane będzie z siatki plastikowej.                                                             
 
Po za tym poinformowano, że został opracowany regulamin wymiany stolarki okiennej oraz
refundacji kosztów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boniewo.
Taka wymiana odbywa się za zgodą Wójta Gminy i przysługuje wyłącznie osobom posiadającym
tytuł prawny do lokalu tj. umowa najmu. Najemca ma prawo do refundacji części kosztów w wysokości 50% ceny okna ( na podstawie faktury ) bez kosztów robocizny i materiałów dodatkowych. Refundacja kosztów wymiany stolarki okiennej przysługuje jeden raz dla poszczególnego okna w lokalu mieszkalnym.
Rozliczenie następuje w terminie 24 miesięcy od daty odbioru. W przypadku braku środków
Wójt Gminy może czasowo wstrzymać refundację części kosztów.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.
 
Padła propozycja aby wystąpić z zapytaniem o cenę 1m2 okna dwuskrzydłowego na wymiar
w celu porównania przedkładanych rachunków przez wnioskodawców.
 
Ponieważ pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie   i udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (14 grudnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 grudnia 2017, 15:14:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750