PROTOKÓŁ Nr 29.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 18 sierpnia 2017 r.

 
Or.0012.29.2017
PROTOKÓŁ Nr 29.2017 
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 
w dniu 18 sierpnia 2017 r. 
w godzinach od 9,00 do 10,00 


W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Przekazanie informacji o przetargach na inwestycje na bieżący rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.
 
Ad pkt 2.  Przekazanie informacji o przetargach na inwestycje na bieżący rok
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad i poinformował, że odbył się przetarg na zadanie  „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Wielki, Osiecz Mały”
i  na „Przebudowę czterech odcinków dróg gminnych w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo”.
 Do przetargu przystąpiło czterech oferentów z następującymi ofertami:
1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia 8, zaproponowało kwotę 1381811,57 zł,
w budżecie na to zadanie zaplanowane są środki w wysokości 425000 zł,
2)„DROGTOM” Włocławek, zaproponował kwotę 1231051,28 zł,
3) „WPRD” Nowa Wieś, zaproponowało kwotę 955726 zł,
4)  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INOGROD” Inowrocław, zaproponowało kwotę 1663170,11 zł,
 
Na zadanie „Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo” złożone zostały też cztery oferty:
1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia 8 i zaproponowało kwotę 348192,38 zł,
w budżecie na to zadanie zaplanowane są środki w wysokości 226000 zł,
2) „DROGTOM” Włocławek, zaproponował kwotę 317403,65 zł,
3) „WPRD” Nowa Wieś zaproponowało kwotę 370084,55 zł,
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych”INOGROD” Inowrocław, zaproponowało kwotę 441189,39 zł,
Po przedstawieniu powyższych danych Przewodniczący obrad zaznaczył,że w ościennych gminach wszystkie organizowane przetargi wyszły bardzo wysoko, otworzył dyskusję.
 
Głos zabrał Wójt Gminy i doprecyzował dane o zadaniach, powiedział, że długość dróg
w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo to 2200 m., natomiast drogi Żurawice,Osiecz Wielki, Osiecz Mały 3200 m. Różnica w cenie wynikła  z tego, że w Żurawicach nie ma zrobionej podbudowy, ale z poboczami utwardzonymi i zjazdami. Drogi w Jerzmanowie-Kaniewie bez poboczy i zjazdów.
Z uwagi na to, że terminy biegną Wójt zaproponował zwiększenie środków o te 100 tys. zł na przebudowę dróg w Jerzmanowie – Kaniewie. Zaznaczył, że same asfalty zdrożały o 25 %,
a wszystkie inne roboty o 30 %. Wójt zaproponował rozdzielić drogi Żurawice- Osiecz Wielki i Osiecz Mały do drugiego przetargu, ze względu na to, że w Osieczu Wielkim i Żurawicach są środki z FOGR i trzeba to zrobić w terminie, a drogę w Osieczu Małym można zrobić później. Ponadto proponował zmienić pobocza  z utwardzonych na gruntowe  i zjazdy z kamienia. To jest propozycja zmian kosztorysowych, a następnie unieważnienie tego przetargu i ogłoszenie następnego. Ma nadzieję, że uzyskamy niższe ceny. Z analizy wynika, że jest 1km różnicy, a cena 3 razy wyższa. Wójt proponował rozsądnie podejść do tematu, bo kolejne inwestycje czekają do realizacji, a pieniędzy zaczyna brakować.
 
Gazda Jarosław zabrał głos i powiedział, że szkoda, że nie będzie połączenia na drodze Jerzmanowo-Paruszewice w stronę Mikołajek około 500 m. z drogą powiatową.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że jak zrobimy te planowane drogi, to będziemy się zastanawiać jakie drogi dalej robić.
 
Wójt Gminy powiedział, że musimy się zastanowić, czy robić łączniki dróg czy te kwalifikujące się do wniosku. W obecnie robionych drogach nie ma zjazdów i poboczy i na pewno trzeba będzie to zrobić, być może ze środków sołeckich. Chcemy tak  spiąć  drogi, by asfalt kończył się asfaltem, „chcemy ludzi wyciągnąć z błota”.
 
Radny Gazda- myśli, że jak byłaby ta droga, o której mówił wcześniej ujęta w planach, to byłaby zrobiona i temat byłby zamknięty.
 
Przewodniczący obrad skierował pytanie do radnych w treści:
„Czy Rada Gminy Boniewo wyraża zgodę na zwiększenie środków w budżecie gminy przeznaczonych na sfinansowanie zadania na „Przebudowę czterech odcinków dróg 0+000-658,92 km, 0+000-503,32 km, 0+000-706,65 km, 0+000-335,85 km w miejscowości Jerzmanowo- Kaniewo do ceny oferty najkorzystniejszej” i poddał głosowaniu.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zwiększenie środków na w/w inwestycję.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że jeszcze należy podjąć decyzję w sprawie drugiego zadania inwestycyjnego dotyczącego Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Wielki, Osiecz Mały, unieważnienia przetargu i rozpisania tej inwestycji na dwa zadania.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że w przypadku podjęcia decyzji o  rozdzieleniu tej inwestycji na dwa zadania to będzie ono w załączniku inwestycyjnym rozpisane.
 
Przewodniczący obrad skierował pytanie do radnych w treści:
„Czy Rada Gminy Boniewo wyraża zgodę na zwiększenie środków w budżecie gminy przeznaczonych na sfinansowanie zadania na „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Wielki, Osiecz Mały do ceny oferty najkorzystniejszej” i poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na zwiększenie środków w budżecie na w/w zadanie.
 
Ad. pkt 3.  Sprawy różne
Przewodniczący obrad poinformował radnych w kwestii dalszych działań dotyczących garażu na sprzęt gminny. Powiedział, że zrobione zostało rozeznanie i trwają prace przygotowawcze w kierunku remontu istniejącego garażu. Przystąpimy do remontu na kwotę planowaną w budżecie w wysokości 100 tys. zł. Będzie zapytanie ocenę.
Kolejny temat jaki zasygnalizował przewodniczący obrad to prośba gminy poszkodowanej przez nawałnice o pomoc finansową bądź materialną, na odbudowę budynków mieszkalnych i gospodarstw. Zgłosiła się Gmina Gostycyn.
Otworzył dyskusję na ten temat.
 
Głos zabrał Wójt Gminy i powiedział, że powinniśmy wejść w taki fundusz „Solidarus”
w województwie. W obliczu jednak tej sytuacji proponował w ramach ludzkiej solidarności włączyć się w tę pomoc i przekazać 2 tys. zł ze środków gminnych.
 
Radny Bocian proponował zwrócić się do Księdza Proboszcza by włączył się w to i ogłosił zbiórkę w trakcie organizowanych dożynek.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że mamy w budżecie rezerwę kryzysową i z tych środków możemy przekazać określoną przez radę kwotę.
 
Wójt powiedział, że jest za tym, by w trakcie dożynek zorganizować taką zbiórkę.
 
Radny Górski proponował też zorganizować zbiórkę od radnych.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że sesja będzie organizowana w dniu 1 września i wtedy można zorganizować zbiórkę od radnych, bo dziś nie jesteśmy przygotowani.
 
Ustalono, że pomoc finansowa będzie kierowana konkretnie do wybranej gminy.
 
Przewodniczący obrad poinformował radnych o tym, że w dniu 1wrzesnia br. będzie zorganizowana sesja rady, a po 4 września ( po przetargach ) posiedzenie komisji rady. Zapoznał z proponowanym porządkiem obrad planowanych obrad sesji.
 
Wójt Gminy zakomunikował radnym tematy do przemyśleń i tak: Sąsiedzi z Izbicy Kujawskiej zwrócili się z propozycją o połączenie się siecią wodociągową na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Gmina Chodecz też jest zainteresowana.
 
Radny Gazda – jakie będzie zabezpieczenie sieci, by nie tworzyły się bakterie?
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jej zdaniem to należy z tych środków jakie mamy przeznaczyć na budowę kolejnej studni głębinowej trzeciorzędowej i zamartwmy się tylko
o naszych mieszkańców, żeby nie było problemów. Przystąpmy do budowy studni w roku 2019.
 
Radny Gazda jest zdania by jednak rozważyć propozycję Izbicy Kujawskiej, niech się przyłączy i od nas wodę kupuje.
Przewodniczący obrad temat powyższy skierował do  radnych o przemyślenia
i ewentualnego rozważenia.
 
Ad. pkt 4.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                            Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 października 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 października 2017, 18:26:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580