PROTOKÓŁ Nr 30.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 8 września 2017 r.

 
Or.0012.30.2017
PROTOKÓŁ Nr 30.2017 
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 
w dniu 8 września 2017 r. 
w godzinach od 9,40 do 11,00 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki., Paweł Bocian i Wioletta Pietrucha. Przewodniczący obrad o godzinie 9:40 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 11 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Przekazanie informacji o przetargach na inwestycje na bieżący rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.
 
Ad pkt 2.  Przekazanie informacji o przetargach na inwestycje na bieżący rok
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad, który poinformował zebranych, że odbył się przetarg na zadanie inwestycyjne „ Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie”. Można było składać oferty na osobne zadania bądź jedną na całość.; Jak się okazało na budowę oczyszczalni ścieków wpłynęła jedna oferta, natomiast na budowę sieci wodociągowej nie wpłynęła żadna oferta.
Drugi przetarg jaki się odbył to na zadanie : „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Wielki” i  na zdanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały”.
Do przetargu na przebudowę dróg w miejscowości Osiecz Małym i Żurawice – Osiecz Wielki przystąpił tylko jeden oferent i zaproponował:
1)  na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały” firma „DROGTOM” Włocławek zaproponowała kwotę 326228,60 zł. za 930 metrów bieżących,
2) na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żurawice-Osiecz Wielki” firma „DROGTOM” Włocławek zaproponowała 683939,41 zł. za 2233 metrów bieżących.
 
Głos zabrał Wójt Gminy i powiedział, że na pierwszy przetarg nie wpłynęły oferty na wodociąg
i stąd chcemy go unieważnić i ogłosić nowy. Natomiast na budowę oczyszczalni oferta jaka wpłynęła była wyższa niż zaplanowane środki w budżecie gminy i chcemy ogłosić nowy.
Na to zadanie wpłynęła oferta MB System Maciej Bieniecki Szpetal Górny za kwotę 948018,11 zł.
Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym podpisana została już umowa z wykonawcą na drogę
w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo – droga bez poboczy. Jeśli chodzi o przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Żurawice-Osiecz Wielki to musimy jednak przyjąć tę drogę do realizacji, bo mamy już środki z FOGR-u, a drogę w miejscowości Osiecz Mały odłożyć do realizacji na rok następny.
Rozmawiał z firmą ( wykonawcą drogi w Jerzmanowie-Kaniewie), który stwierdził, że taniej to już było i kwestia jest taka, że brakuje środków. Jest też przetarg na drogi w miejscowości Otmianowo i Bierzyn do realizacji jeszcze w tym roku, ze względu na otrzymaną dużą dotację od Wojewody ze środków klęskowych.
 
Wójt Gminy poinformował, że przeprowadził rozmowę z wykonawcą drogi w miejscowości Jerzanowo-Kaniewo, który zaoferował się wykonać pobocza i zjazdy z kruszywa na wszystkich drogach.
 
Skarbnik Gminy – wszystkie firmy są już tak obłożone inwestycjami, że nie są zainteresowane kolejnymi zadaniami.
 
Wójt Gminy stwierdził, że zadanie bieżące to przebudowa dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg, pozostało jeszcze do położenia warstw asfaltu na około 3,5 km i pobocza. Na bieżąco jest ta inwestycja monitorowana przez nas.
 
Przewodniczący obrad  otworzył dyskusję.
 
Radny Gazda zapytał czy kwoty, które padły to jest drogo za 1km drogi czy nie. Czy robimy 1 km tej drogi za 200 000 zł czy też nie ?
 
Radny Piasecki powiedział , że jego zdaniem to taniej już nie będzie.
 
Radny Kubiak – uważa tak samo, że już taniej nie będzie.
 
Radny Górski – wydaje się, że nie należy się zastanawiać tylko robić, bo różnie jest
z finansowaniem dróg.
 
Wójt Gminy powiedział, że gminy starają się o wykonawców, jeżdżą za nimi by przystąpili do przetargu, ten rok jest bardzo trudny.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że jest jeszcze druga droga do zrobienia w Żurawicach, ale będzie tam doprowadzany wodociąg, droga będzie przekopywana i tę drogę można zrobić później. Chcąc jednak wykonać te drogi, to na pewno trzeba wziąć większy kredyt.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest propozycja firm, by przetargi robić na dwa lata i wtedy firma swobodnie regulowała by pracami i ceny byłyby niższe. W tym przypadku będzie tylko problem
z otrzymaniem dofinansowania na drogi.
 
Przewodniczący obrad skierował pytanie radnych w treści.
„Czy Rada Gminy Boniewo wyraża zgodę na zwiększenie środków w budżecie gminy przeznaczonych na sfinansowanie zadania na „Budowę wielorodzinnych oczyszczani ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały” i poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na zwiększenie środków na w/w zadanie.
 
Ponadto przewodniczący obrad poinformował, że drugą cześć planowanego zadania inwestycyjnego 'Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie” unieważniamy z uwagi na brak ofert.
 
Przewodniczący obrad zadał pytanie radnym w treści.
„ Czy Rada Gminy Boniewo wyraża zgodę na zwiększenie środków w budżecie gminy przeznaczonych na sfinansowanie zadania na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Wielki” do ceny oferty najkorzystniejszej i poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zwiększenie środków na w/w zadanie.
 
Przewodniczący obrad skierował następne pytanie do radnych w treści.
„ Czy Rada Gminy Boniewo wyraża zgodę  na zwiększenie środków w budżecie gminy przeznaczonych na sfinansowanie zdania „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały” do ceny oferty najkorzystniejszej i poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zwiększenie środków w celu realizacji zadania.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w związku z przeprowadzonym głosowaniem dokładamy środki do wymienionych dróg, a przetarg na wodociąg unieważniamy.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że na najbliższej sesji będą zmiany do budżetu gminy na 2017 r.  i zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 700 tys. zł.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne
Głos zabrał Wójt i powiedział, że z innych spraw jakimi się zajmujemy, to są przygotowywane dokumentacje na drogę Lubomin - Lubomin Leśny ( z chodnikiem w stronę cmentarza ). Będzie też program w ramach PROW-u dogrywka z dróg i będą te środki dzielone ( są one zaoszczędzone). Zapoznał z możliwością uzyskania punktów dodatkowych przy ubieganiu się o te środki, ale zaznaczył, że biorą udział w tym konkursie powiaty i dlatego będzie trudniej o te środki.
Wójt poinformował, że myślimy o drogach na dalsze lata do realizacji takich jak:
- w Osieczu Małym ( od drogi powiatowej do miejscowości Wietrzychowice),
- w Osieczu Wielkim ( za torami i do mieszkańców w tych dwóch czworakach ).
Zaznaczył, że są to drogi łączące się z drogą powiatową.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że w związku z budową nowych utwardzonych dróg
w miejscowości Osiecz Wielki i Osiecz Mały może się okazać, że będzie potrzeba zmiany uchwały o numeracji dróg.
 
Wójt Gminy powiedział, że do FOGR-u  będzie składana droga w miejscowości Łąki Wielkiei do rewitalizacji Gminy Boniewo wejdą miejscowości Osiecz Wielki, Osiecz Mały, Łąki Wielkie i Otmianowo. Program Rewitalizacji Gminy Boniewo wejdzie z początkiem roku 2018. Przyjęcie uchwałą tego programu musi być pod koniec września br.
Wójt poinformował o organizacji obchodów „Bitwy pod Szczytnem”. Koszt wykonania orła, który będzie przy kościele w Boniewie to 3,5 tys. zł ( refundowany przez Urząd Gminy).Zaprosił wszystkich do uczestnictwa w obchodach, które odbędą się w dniu 16 września br. i do uczestnictwa w organizowanym biegu.
Ad. pkt 4.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                            Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 października 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 października 2017, 18:24:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478