P R O T O K Ó Ł Nr 38.17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 06 września 2017 r.

 
            Or. 0012.1.38.17
P R O T O K Ó Ł  Nr 38.17 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
odbytego w dniu 06 września 2017 r. 
w Urzędzie Gminy 
w godzinach  od 9,00 do 11,00 
  
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze
2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
2. Zakończenie.
 
            Komisja dokonała analizy  dokumentów księgowych za I półrocze 2017 r.  Kontrolą objęta była informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze
2017 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. W wyniku kontroli tych dokumentów komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                            Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                   1. ……………………………………..
 
                                                                                              2. ……………………………………..
                       
                                                                                              3. ……………………………………..
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 października 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 października 2017, 18:22:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446