PROTOKÓŁ Nr 28.2017 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 04 sierpnia 2017 r.

 
Or.0012.28.2017
PROTOKÓŁ Nr 28.2017 
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 
w dniu 04 sierpnia 2017 r. 
w godzinach od 9,00 do 11,20 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki i Bronisław Grajbich. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Prezentacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2016 - 2020.
3. Omówienie obecnie realizowanych inwestycji oraz planowanych na 2017 r.
4. Informacja o przetargu na garaż o konstrukcji stalowej w miejscowości Boniewo.
5. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2017 r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.
 
Ad pkt 2.  Prezentacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2016 – 2020
Prezentacji opracowanego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2016-2020” dokonał Pan Sławomir Flanz przedstawiciel firmy „Combia” Toruń. Zapoznał
z podstawą prawną i celem takiego opracowania. Przedstawił zakres i metody opracowania programu. Ocenił stan środowiska gminy i zapoznał z harmonogramem realizacji kierunków zadań. W prezentacji programu zaznaczył, że jest to program wieloletni do 2020 roku
z perspektywą na kolejne 5 lat.
Po prezentacji przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Głos zabrał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy i zapyta, czy będzie możliwe wprowadzanie zmian do programu po jego przyjęciu? Jest rozpoczęta rewitalizacja parów na terenie gminy i trzeba będzie niektóre drzewa wpisać jako pomniki przyrody.
 
Pan Sławomir Flanz wyjaśnił, że rada gminy każdorazowo może program uaktualnić
w formie zmian.
 
Przewodniczący obrad poinformował, że na najbliższej sesji rady gminy program zostanie przyjęty uchwałą.
Na tym prezentacja została zakończona.
 
Ad pkt 3.  Omówienie obecnie realizowanych inwestycji oraz planowanych na 2017 r
Wójt Gminy powiedział, że mamy inwestycje w toku, ciąg dróg jest w realizacji, obejmuje on kilka miejsc. Te prace nabrały tempa, z różnych przyczyn nie były one realizowane tak jak powinny, ale nie było to wszystko dobrze zorganizowane ze strony wykonawcy. Myśli, że po ostatnim spotkaniu z wykonawcą będzie realny termin wykonania tej inwestycji do końca września br. Zaznaczył, że jak to przy takiej budowie są kłopoty przy wejściu w teren prywatny. Będą odszkodowania po wydzieleniu geodezyjnym – 10 zł z 1 metra. Nie było zgody ze strony rolników by wejść na grunty z budową chodników. Żeby było realizowane zadanie w Osieczu to trzeba wejść w rozgraniczenie terenów. W chwili obecnej jest robione rozgraniczenie na wykonanie chodnika do cmentarza w miejscowości Lubomin z przejściem dla pieszych.
Wójt powiedział, że jeśli chodzi o inne inwestycje to zostały ogłoszone przetargi na wykonawstwo dróg w Osiecz Mały, Żurawice  i Osiecz Wielki oraz Jerzmanowo -Kaniewo. Planowana inwestycja Jerzmanowo-Kaniewo jest nisko kosztorysowana i być może łatwiej będzie ją wykonać. Trzeba będzie się zastanowić nad środkami finansowymi na te zadania, nie wykluczone zaciągnięcie kredytu. Trwają prace remontowe korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie. Kosztorys opiewa na kwotę 80 tys. zł, będzie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Remont wykonany zostanie ze środków z subwencji oświatowej na ten rok.
Kolejny temat jaki Pan Wójt zasygnalizował, to inne zadanie do realizacji ze środków tzw. klęskowych od Wojewody, które zostały przyznane na drogi, po ulewach z lat poprzednich. Wówczas zgłoszone zostały drogi: w miejscowości Otmianowo koło Pani Mielczarek i
w miejscowości Bierzyn do Pana Rakowskiego i w stronę do Pana nie żyjącego już Barańskiego, następna droga to w stronę Mikołajek do Pani Czerwińskiej. Dobra informacja jest taka, że na remont tych dróg otrzymamy 80 % dotacji i musimy wyasygnować 20 % naszych środków. Koszty remonty tych dróg to około 100 parę tysięcy złotych. Trwają już prace nad dokumentacją. Jeszcze w tym roku trzeba te drogi zrealizować i rozliczyć. Jeśli chodzi o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budownictwa wielorodzinnego oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku 1 km w Żurawicach i przebudowę węzłów wodociągowych w sieci planujemy zrobić przetarg w tym roku, a wykonanie w roku przyszłym- ze względu na brak środków, bo wchodzą nowe nieprzewidziane rzeczy.
 
Radny Bocian powiedział, że na drogę wskazaną do remontu w miejscowości Otmianowo jeszcze w tym roku, był już nawieziony kamień, ale w roku przyszłym sołectwo może przekazać środki z funduszu na gminę w zamian za tę drogę.
 
Wójt Gminy powiedział, że miły gest, fundusz sołecki zwiększa się nam do kwoty 300 tys.zł.
Będziemy chcieli by te środki z funduszu sołeckiego przeszły w całości na drogi, szczególnie w tych sołectwach, gdzie drogi będą budowane. Wójt nadmienił, że te wymienione drogi byłyby później realizowane, ale skoro jest okazja, przyszła promesa, to trzeba z tego skorzystać. Na pewno nie będzie to dobrze postrzegane przez tych mieszkańców, gdzie drogi są planowane, a nie realizowane. Dobrze by było, żeby środki z funduszu sołeckiego trafiły
w całości na drogi. Wójt powiedział, że trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji, dochodzą nowe problemy by wejść dalej w Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Nie ma jeszcze ogłoszonych warunków oceny wniosków. Wycofano się ze współpracy
z gminami. Będą dodatkowe punkty za mieszkańca w gminie. Kluczowym też będzie przyznawanie punktów za bezpieczeństwo. Będziemy składać wniosek w PROWI-e jak będzie droga łącząca się z drogą wyższego rzędu. Załapie się droga w Osieczu Wielkim, która łączy się z drogą powiatową.
Wójt poinformował, że nie weszła nam termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w Boniewie, ale będziemy składać wniosek w latach następnych.
 
Radny Gazda zapytał czy będą budowane drogi z FOGR-u?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jedna droga u nas będzie robiona, ale zmieniły się już warunki pozyskania tych środków. Mogą skorzystać z tych środków powiaty, są dodatkowe punkty za figurki, kościoły.
 
Radny Gazda – odnośnie dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego. Dotychczas było tak, że tam gdzie była inwestycja to środki z funduszu sołeckiego były przez sołectwo przekazywane w całości jedynie pozostawiane były na odśnieżanie, a teraz słyszy, że jest inaczej.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że mieszkańcy działek rekreacyjnych nad jeziorem Ługowskim domagają się też drogi utwardzonej. Droga jest powymywana przez deszcz, są dziury i jest trudno przejezdna.
 
Wójt Gminy powiedział, że chce uczestniczyć w zebraniach wiejskich przy podziale funduszu sołeckiego – by się dogadać z mieszkańcami o jego przeznaczeniu.
 
Radny Kubiak- u nas jest tak, że fundusz jest w całości przeznaczany na drogi i inni też
tak powinni zdecydować.
 
Wójt Gminy powiedział, że w tym roku będzie zrobionych około 20 km dróg i za niedługi czas będą tylko niektóre drogi do zrobienia.
 
Przewodniczący obrad – środki z LGD też są przeznaczane na drogi, a nie jak w innych gminach na place zabaw.
 
Radny Gazda – czy na ścieżki rowerowe są pieniądze i czy łatwo je pozyskać?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tez brakuje środków, ale u nas priorytetem są drogi, a ścieżki możemy robić później.
 
Radna Wojasińska zapytała o drogę w Lubominie Leśnym i czy jest bezpieczna?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że droga ta jest bezpieczna, jest zamysł budowy chodnika. Jak nie dostaniemy na to środków, to zrobimy ze środków własnych.
 
Radny Piasecki zapytał, kto będzie ten chodnik finansował?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że gmina.
 
Radny Piasecki powiedział, że w Osieczu Wielkim nie ma na dokończenie tego chodnika przy drodze powiatowej.
 
Wójt Gminy powiedział, że Starosta by dał na kostkę, ale nie ma na wykonawstwo. Koszt położenia 1m. kostki to 100 zł, a koszt zakupu jest o wiele mniejszy. Wstępnie planujemy położenie chodnika we wsi Osiecz Mały, bo tam jest kapliczka, ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Będziemy prowadzić rozmowy ze Starostwem, by koszty budowy chodników ponosić po połowie czyli 50 % na 50 %.
 
Radna Wojasińska czy parking w Lubominie będzie odgrodzony, czy tak pozostanie?
 
Wójt Gminy – chyba tak pozostanie, jedynie plac zabaw ma być zagrodzony, tak planują strażacy.
 
Ad pkt 4 . Informacja o przetargu na garaż o konstrukcji stalowej w miejscowości Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że odbył się przetarg na garaż o konstrukcji stalowej w miejscowości Boniewo. W budżecie zaplanowane było na to zadanie 100 tys. zł. Wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekroczyły oczekiwania.
Jedna oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marcin Kucharczuk ul. Wiązowa 5, Włocławek na kwotę 378.730 zł, drugą ofertę złożyła firma
Al-Deco Budownictwo ul. Sokolna 10, Włocławek Agnieszka Alabrudzińska na kwotę
349.678 zł. Przewodniczący stwierdził, że przetarg nie może być rozstrzygnięty, bo nie ma środków w budżecie na realizację tego zadania.
Otworzył dyskusję
 
Głos zabrał Wójt Gminy i powiedział, że garaż był planowany  bardzo solidny do garażowania ciągnika i samochodu. W obecnie zaistniałej sytuacji są trzy alternatywy.
Propozycja wprowadzenia pewnych ograniczeń w kosztorysie i ogłoszenie drugiego przetargu, albo zdecydować się na remont istniejącego garażu, ewentualnie spróbować porozmawiać z Panem Lewandowskim w celu zakupu garażu przy sklepie spożywczym
w Boniewie.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że zrobimy rozeznanie w tym temacie do następnego posiedzenia.
 
Radny Gazda powiedział, że wolałby garaż murowany, a nie blaszany.
 
Wójt Gminy powiedział, że  dla nas graniczną kwotą jest 100 tys. zł.
 
Radny Piasecki zapytał, czy nie można wykorzystać pomieszczeń na „górce”?
 
Wójt Gminy powiedział, że nie ma możliwości, bo są filary.
 
Przewodniczący obrad skierował pytanie do radnych  w treści:
„Czy Rada Gminy Boniewo wyraża zgodę na  zwiększenie środków w budżecie gminy przeznaczonych na sfinansowanie zadania na „Budowę garażu konstrukcji stalowej
w Boniewie” do ceny oferty najkorzystniejszej „ i poddał głosowaniu.
 
Radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na zwiększenie środków na w/w cel.
 
Ad pkt 5.  Omówienie zmian do budżetu gminy na 2017 r
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i powiedziała, że z uwagi na organizowane przetargi na inwestycje konieczne jest zabezpieczenie środków na ich realizację. Planowane środki są niewystarczające i tak zmiany dotyczą:
- wprowadzenia dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na odbudowę drogi gminnej po ulewnych deszczach 450.000 zł,
- wprowadzenia dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – kwota 62.635,77 zł,
- zmniejszenia dla naszej gminy środków o kwotę 61.500 zł  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice-Osiecz Wielki,
Zabezpieczono środki na:
- wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników publicznych,
- na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach PROW,  zwiększono środki o kwotę
95.000 zł ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta była o 95.000 zł większa niż zabezpieczone środki w budżecie,
- na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dotacji od  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo i Bierzyn zniszczonej przez ulewne deszcze – kwota 562.500 zł,
- na wykonanie parkingu przy remizie OSP  w Lubominie – 26.000 zł.
Skarbnik Gminy poinformował, że będziemy finansować rzeźbę w szkle która będzie przy Kościele Parafialnym w Boniewie.
 
Szczegółowo ten temat przedstawił Wójt Gminy i wyjaśnił, że tablice pamiątkowe zostaną przeniesione z kościoła na zewnątrz i postawiona rzeźba ( orzeł w szkle). Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, ile to będzie kosztować, ale obiecaliśmy to sfinansować, jest to dla nas temat historycznie ważny. W dniu 16 września br. będą uroczystości w kościele upamiętniające wydarzenia Bitwy pod Szczytnem. Zaznaczył, że chcemy by te uroczystości odbywały się na przemian raz w Szczytnie i raz w Boniewie.
 
Radna Nowicka zaproponowała zorganizowanie zbiórki od mieszkańców na ten cel.
 
Wójt Gminy powiedział, że chcemy jako gmina pomóc. W innych gminach jest praktykowana dotacja na kościół. U nas się tego nie robi.  Wójt poinformował, że szykuje się kolejna impreza organizowana przez leśników. Stawiana jest figurka św. Huberta i z tej okazji
w dniu 1 października br. będzie jej odsłonięcie i impreza w Osieczu Wielkim.
Wójt poinformował, że mieszkańcy sołectwa Osiecza Mały fundują z funduszu sołeckiego drzwi do Kaplicy.
 
Skarbnik Gminy zakomunikowała, że na najbliższej sesji będzie uchwała o zaciągnięciu kredytu około 1 mln zł. na zabezpieczenie środków w celu sfinansowania inwestycji. Poinformowała o kondycji finansowej gminy.
Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag.
 
Ad pkt 6. Sprawy różne
Przewodniczący obrad zakomunikował, że obchody Święta Plonów 2017 odbędą się w dniu 27 sierpnia br. i serdecznie wszystkich zaprosił.
 
Wójt Gminy poinformował, że w tym roku wiodąca wioską jest Grójec. Obchody dożynkowe będą razem z kościelnymi. Wprowadzona jest zmiana i cały obrzęd dożynkowy będzie w kościele, potem dalsza uroczystość zostanie przeniesiona do ogrodu Księdza, gdzie będzie poczęstunek chleba, ciasta i kawy.
 
Przewodniczący obrad poinformował o odbytym przetargu na sprzedaż działki w Boniewie na tzw. górce na działalność gospodarczą. Chętnych było 6 oferentów, 4 brało udział. Działka została sprzedana za 90 tys. zł. oferentowi z Lipna.
 
Wójt Gminy poruszył temat odpłatności za podłączenie do kanalizacji dla firm, za wodę jest już ustalona odpłatność, zaproponował kwotę od 1.500 do 2.000 zł.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.   
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że będzie przeprowadzony konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie. W związku ze zmianą przepisów nie jest możliwe powierzenie pełnienia tej funkcji na 2 lata  Pani Ewie Grochowiny. Konkurs odbędzie się w dniu 11 sierpnia br. Zgłoszona została jedna kandydatura w osobie Pani Marii Grochowina.
 
Ad. pkt 7.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                            Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 października 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 października 2017, 18:19:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506