PROTOKÓŁ Nr 25.17 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14 kwietnia 2017 r.

Or.0012.25.2017
PROTOKÓŁ Nr 25.17
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 14 kwietnia 2017 r.
w godzinach od 9,00 do 10,00


W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki i Paweł Bocian Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 13 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 11 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 r.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.

Ad. pkt 2.  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 r
Przewodniczący obrad powiedział, że każdy radny otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 20116 rok. Komisja Rewizyjna wystosowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie Opinii RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Skarbnik Gminy zapoznała radnych z opinią RIO, która jest pozytywna, następnie zapytała radnych czy są pytania dotyczące sprawozdania?
Radni nie mieli pytań, ale Pani Skarbnik poinformowała, że wypracowana nadwyżka budżetowa z 2016 r. przeznaczona została na spłatę rat kredytów. Stwierdziła, że budżet gminy jest stabilny, nie grozi gminie żaden program naprawczy. Pokrótce przedstawiła wydatki jakie były poniesione w 2016 r. w szczególności inwestycyjne.

Wójt Gminy powiedział, że w 2016 roku wykonane zostały remonty dróg na kwotę łącznie 900 tys. zł łącznie ze środkami funduszu sołeckiego. Te remonty będą wykorzystane pod budowę nowych dróg. To zaprocentuje na lata przyszłe.

Przewodniczący obrad powiedział, że jeżeli chodzi o informacje ze sprawozdania to bazujemy na tym, że wszystko dobrze się ułożyło, bo część dróg przygotowanych w roku minionym będzie już w niedługim czasie realizowanych w tym roku, droga w Osieczu, Żurawicach i w Kaniewie trochę później.

Wójt poinformował, że wszystkie pozwolenia na drogi w tym decyzje środowiskowe dotychczas wydawała gmina, a teraz Regionalny Zarząd Dróg Ochrony Środowiska- szczególnie dróg Osiecz – Żurawice. Decyzje te będą pozytywne, ale odwlekają się w czasie- będzie to trwało dwa miesiące.

Przewodniczący obrad powiedział, że z uwagi na oczekiwanie na zezwolenia, są już opracowywane dokumentacje na drogi, które będą realizowane w latach następnych.

Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że mamy lokaty środków na 1.900 tys. zł i żeby zamknąć największą inwestycje potrzeba nam 102 tys. zł.

Wójt Gminy powiedział, że sprzedaż mienia nie była taka efektywna. Będziemy jednak robić nowe wyceny na działki budowlane, działkę przy Ośrodku Zdrowia i na tzw. „górce”. Ceny na pewno będą obniżone ze względu na to, że u nas się nie sprzedają te działki. Po pierwszym przetargu będziemy robić następny, a o bonifikacie z radnymi będą konsultacje – pobożne życzenie by te działki zostały sprzedane.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zostało omówione i zaakceptowane prze radnych.

Ad. pkt  3. Sprawy różne
przewodniczący obrad poinformował radnych o sesji rady gminy, zapoznał z proponowanym porządkiem.
Przewodniczący obrad zapoznał z prośbą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku o pomoc finansową dla Szpitala celem zakupu nowych łóżek w ilości 40 sztuk dla Oddziału Pulmonologii.

W powyższym temacie nie została podjęta żadna decyzja.

Radny Piasecki poruszył temat gruntów w Osieczu Wielkim przeznaczonych pod działki budowlane. Są one zarośnięte chwastami, jest chętny Pan Głowacki na ich wydzierżawienie.

Wójt Gminy powiedział, że temat zostanie nadany pani R. Pawłowskiej w celu realizacji.
Ponadto wójt  poinformował radnych, że wszystko jest na dobrej drodze w kierunku przekazania nam przez Agencje Rynku Rolnego budynku mieszkalnego w Osieczu Małym
z działką. Pokrótce poinformował o spotkaniu u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z Komisją Rolnictwa na temat zbiorników retencyjnych. Zaznaczył, że rysuje się wizja rozwiązania problemu braku wody między innymi poprzez zrobienie i odtworzenie stawów
i ich napełnienie wodą- stwierdził, że pewnymi zasobami przyrody powinniśmy wszyscy się podzielić.

Radna Wójcińska zapytała wójta, czy uda się zrobić drogę do Pana Natczaka i Kręcickiego?

Wójt odpowiedział, że jak się uda rozgraniczenie, to tak.  


Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła                        Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                    Adam Ciesielskimetryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 lipca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2017, 14:44:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527