PROTOKÓŁ Nr 24.17 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy

Or.0012.24.2017
PROTOKÓŁ Nr 24.17
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 24 marca 2017 r.
w godzinach od 9,00 do 11,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki i radna Wioletta Pietrucha Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 13 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1.  Omówienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo.
2. Omówienie zmian do budżetu gminy na rok 2017.
3. Omówienie projektów uchwał :
a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
b) w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”,
d) w sprawie zakupu działki w miejscowości Boniewo ( przy Aptece ).
4. Omówienie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boniewo na lata 2017-2019.
5. Rozpatrzenie podania Centrum Diagnostycznego Osteoporozy w Łomiankach na temat sfinansowania kosztów badania mieszkańców gminy.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.

Ad. pkt 1. Omówienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Boniewo
Obecny na posiedzeniu Kierownik Posterunku Policji w Choceniu pokrótce przedstawił informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Boniewo. Ponadto w kwestii informacyjnej powiedział, że zmieniła się struktura Komendy Miejskiej we Włocławku.
Utworzone zostały dwa posterunki, jeden w Chodczu i drugi w Lubieniu Kujawskim. Posterunek w Choceniu przez to stracił jeden etat. Policjant został przeniesiony do Chodcza.. W tej chwili w Choceniu jest 8 osobowy stan policjantów. Kierownik Posterunku stwierdził, że rok 2016 ogólnie nie był zły. Nie zanotowano ciężkich przestępstw. Zapoznał ze statystyką danych dotyczących kategorii przestępstw i ich wykrywalności wynikających z raportu rocznego 2016 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku z wyszczególnieniem danych dotyczących naszej gminy. W wypowiedzi zaznaczył, że priorytetem Komendy są kibice. Przez nas teren przebiega autostrada i w ciągu tygodnia przejeżdżają przez teren kibice. Policjanci są do konwojowania i to pochłania dużo czasu.

Wójt Gminy podziękował policji za rok służby i poprosił o wykrycie nam sprawcy, który sukcesywnie dowozi śmieci na punkt w Łączewnie. Zaznaczył też, że są obawy wśród rolników o to, jak to będzie dalej, bo te częste wizyty policji „lotnej” , które są co drugi dzień na naszym terenie mogą być bardzo niekorzystne i kłopotliwe.

Kierownik Posterunku powiedział, że jest duży nacisk na restrykcyjność i policjanci wypełniają swoje obowiązki.

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Boniewo członkowie komisji zaakceptowali w wyżej przedstawionej wersji.

Ad. pkt  2. Omówienie zmian do budżetu gminy na rok 2017
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował o tym, że został rozstrzygnięty przetarg na Przebudowę dróg gminnych Boniewo-Grójec-Otmianowo-Wólka Paruszewska-Arciszewo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Następnie Wójt Gminy przedstawił radnym szczegóły. Powiedział, że tak naprawdę to odbyły się dwa przetargi. W pierwszym przetargu podmiot, który wygrał zrezygnował ze względu na nieujęte wszystkie koszty podbudowy tej drogi. Rozpisany został drugi przetarg z uwzględnionymi brakującymi kosztami. W tym drugim przetargu nie wyszły już takie duże oszczędności jak
w pierwszym- tylko 50 tys. zł. Stwierdził, że kwota jest wysoka, ale i zakres robót duży. Przetarg wygrała oferta Konsorcjum Lider – Invest Development Chodecz i Partner Molewski Włocławek.

Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2017 r. Powiedziała między innymi, że budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 136.024,88 zł, natomiast po stronie wydatków o 256.583,88 zł, różnica to 120.559 zł, która zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmiany dotyczą:
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.6.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył dla naszej gminy środki w kwocie 42,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył środki o 10.490 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-  decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 45.492 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 80.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, Gmina zabezpieczyła środki własne w kwocie 20.000 zł.
Również zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy na:
- remont korytarza w Szkole Podstawowej w Boniewie,
- zapłatę za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i  Programu ochrony środowiska,
- zwrot za naprawę oczyszczalni ścieków i opłatę za korzystanie ze środowiska,
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych,
- na zadanie inwestycyjne " Uzupełnienie brakujących dokumentacji na budowę dróg gminnych w miejscowościach Arciszewo, Jastrzębiec, Michałowo, Łąki Wielkie, Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Sarnowo i Sułkówek”.

Wójt Gminy wyjaśnił, że źle zostały wykonane oczyszczalnie przyzagrodowe, gdzie na 30 sztuk nie działa połowa. Wadliwe one były już od początku. U Pana Pawła Suty
w miejscowości Grójec w ramach kaucji zrobiliśmy oczyszczalnię, ale zmieniliśmy technologię – zrobiona została oczyszczalnia rozsączkowa. Sprawa trafiła do Sądu i Sąd uznał, że nie powinniśmy zmieniać technologi tylko naprawić tę istniejącą.

Radni zmiany do budżetu zaakceptowali w wersji przedstawionej przez Skarbnika Gminy.

Ad. pkt 3. Omówienie projektów uchwał :
a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
b) w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”,
d) w sprawie zakupu działki w miejscowości Boniewo ( przy Aptece ).
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że wpłynęły już opinie od Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Związków Zawodowych nauczycieli na temat uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Obie opinie są pozytywne i na najbliższej sesji będzie już przedłożona uchwała do przyjęcia, a nie projekt.

- a) Wójt Gminy powiedział, że obawia się, że nasza gmina może stracić  przy tych zmianach dużo subwencji oświatowej. Subwencja będzie liczona na oddziały, a nie jak dotychczas na ucznia. Liczne klasy mogą na tym stracić .Zyskują duże miasta, które będą miały 4 klasy liceów, techników i zawodówki. Nasza gmina może stracić na 3 mln zł około 1 mln. zł. Wiele kosztów mamy stałych, ale ta reforma niesie zagrożenie. Ze spotkania zorganizowanego
z Panią Minister Oświaty wynikało, że oświata jest zadaniem własnym gminy i to będzie finansowane, a ministerstwo będzie tylko pomagać. Jest ogromne zagrożenie dla nas, bo klasy nie można dzielić na mniej niż 25 uczniów. W skali kraju wygląda to tak, by małe gminy, klasy mniejsze dofinansowywały tym większym .Wójt stwierdził, że będziemy mniej przeznaczać środków na inwestycje, a dokładać na oświatę.
Wójt zakomunikował, że póki co, chcemy jeszcze zrobić ze środków, które mamy remont korytarzy w szkole podstawowej, bo później może nie być już na to środków- być może będziemy musieli walczyć o środki na pensje dla nauczycieli. Dotychczas oświata mieściła się  nam w subwencji w całości z dowożeniem, jak będzie dalej nie wiadomo.

- b) Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad . Powiedział, że we wcześniej podejmowanej uchwale wkradł się błąd i należy go naprawić. Zmiana dotyczy zapisu par. 1 pkt 3 tej uchwały- winno być „ za wprowadzenie ścieków do kanalizacji w przypadku nie korzystania z poboru wody z sieci wodociągowej w gospodarstwie domowym opłata wynosi 7,50 zł plus podatek Vat miesięcznie od osoby”, a nie od 1 metra sześciennego. Wysokość opłaty się nie zmienia.

- c) Przewodniczący obrad wyjaśnił, że corocznie jest przyjmowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo. Każdy z radnych otrzymał  projekt takiego programu. Zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi i chce wprowadzić do niego zmiany. Nikt nie wniósł żadnych uwag i zmian.

- d) Wójt Gminy poinformował, że temat jaki zasygnalizował nie będzie rozpatrywany ponieważ nie będzie wykupu działki przy Aptece w Boniewie z uwagi na to, że zgłosił się przedsiębiorca, który chce wykupić tę działkę pod sklep mięsny - „Dobielak”. Zdaniem wójta należy wspierać przedsiębiorczość na naszym terenie.

Zasygnalizowane powyższe tematy i projekty uchwał zostały przez radnych zaakceptowane.

Ad. pkt 4. Omówienie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boniewo na lata 2017-2019
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i poinformował, że projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2017 -2019 został radnym przekazany w celu zapoznania się i ewentualnego wniesienia zmian. Wyjaśnił, że założenia programu to przede wszystkim stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również profilaktyka środowiska lokalnego
w zakresie pożądanego modelu rodziny. Adresatem programu są rodziny wychowujące dzieci na terenie Gminy Boniewo dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących tego programu dokonała Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że program będzie na bieżąco monitorowany. Działania wynikające z realizacji programu będą koordynowane i analizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie.

Do omawianego programu nikt z radnych nie wniósł uwag i zmian.

Ad. pkt 5.  Rozpatrzenie podania Centrum Diagnostycznego Osteoporozy w Łomiankach na temat sfinansowania kosztów badania mieszkańców gminy
Przewodniczący obrad zapoznał z podaniem Mobilnego Centrum Diagnostyki Osteoporozy
w Łomiankach w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przeprowadzenie badań w kierunku osteoporozy dla mieszkańców w ramach prywatnej profilaktyki i zabezpieczenia środków
w budżecie gminy na 2017 r. w celu wykonania takich badań bezpłatnych w ramach promocji Urzędu lub profilaktyki zdrowotnej. Koszt całkowitej akcji badań to 1600 zł na 80-ciu pacjentów.
Radna Nowicka powiedział, że są takie badania robione w Ośrodku Zdrowia w Boniewie za odpłatnością 20 zł od osoby.  
 
 Radni nie podjęli stosownej decyzji na wyżej przedstawioną propozycję.

Ad. pkt  6. Sprawy różne
W punkcie tym głos zabrała radna Nowicka, która na prośbę radnych skontaktowała się
z doktorem Kujawskim i poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z doktorem Mariuszem Kujawskim- kardiologiem pracującym w Warszawie w sprawie zorganizowania przyjęć pacjentów w naszej gminie.
Pan doktor definitywnie powiedział, że nie ma takich możliwości ze względu na to, że nie znajdzie wolnego czasu by przyjeżdżać do Boniewa. Ma już ustawione terminy wizyt
w ościennych gminach i tam można się zgłaszać.

Ad. pkt 7. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła                        Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                    Adam Ciesielski
metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 lipca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2017, 09:08:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473