PROTOKÓŁ Nr 22.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 2 grudnia 2016 r.


 
Or.0012.22.2016

PROTOKÓŁ Nr 22.16
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 2 grudnia 2016 r.
w godzinach od 9,00 do 10,30
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna  Ewa Szadkowska, Wioletta Pietrucha. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
3. Omówienie projektu budżetu gminy Gminy Boniewo na 2017 rok.
4. Sprawy różne:
- projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- projekt programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2017 rok.
- plany pracy komisji.
Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2016 rok
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2016 rok. Powiedziała, że przeniesione zostały środki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia
środków na:
- zapłacenie Gminie Lubraniec za pobyt uczniów zamieszkałych na ternie naszej gminy,
a uczęszczających do Zespołu Szkół w miejscowości Kłobia kwoty 23.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wielorodzinnych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice, przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Boniewo – budowa węzłów wodociągowych planowano kwotę 22.000 zł, natomiast po rozszerzeniu zakresu projektowania koszt wyniesie 50.000 zł,
opłacenie kontynuacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” zadanie było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 13.500 zł.
Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. pkt 3. Omówienie projektu budżetu gminy Gminy Boniewo na 2017 rok
Wprowadzenia do tematu dokonał wójt gminy. Powiedział, że budżet na rok przyszły jest pod kontem planowanej do realizacji przebudowy dróg w gminie na 17 km. Na liście do środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania przesunęliśmy się z miejsca 29 na 22.
 
Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła planowane dochody i wydatki na 2017 rok. Wyjaśniła, że planowane wydatki bieżące na rok przyszły są mniejsze w stosunku do roku obecnego. Są one obcięte by majątkowe były wyższe. Zaznaczyła, że w czasie roku mogą być częste zmiany, a to wszystko w kierunku zamknięcia planowanych inwestycji. Ma nadzieję, że
w przetargu inwestycja przejdzie po kosztach kosztorysowych. Planowana jest budowa garażu na sprzęt gminny. Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 100.000 zł., który zostanie pokryty  przychodami z kredytu. Na wydatki związane z oświatą planowana jest tylko subwencja – przy wspólnym planowaniu ustaliliśmy, że to wystarczy. Zawsze jest też dotacja przedszkolna, która zostanie wprowadzona na początku przyszłego roku. W dziale opieka społeczna są zabezpieczone środki na 500 plus na ¾ roku. Pozostałe planowane środki są bardzo oszczędnie. W gospodarce odpadami – dochody są planowane w wysokości 184.360 zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 230.633 zł. Brakuje na to zadanie 46.273 zł.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że inwestycje drogowe na rok przyszły planowane są
w rekordzie długości dróg asfaltowych. Oby się to tylko udało.
 
Skarbnik Gminy zapoznała z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi do realizacji na 2017 r. i ich finansowaniem. W sprawie fotowoltaiki został ogłoszony konkurs i kwestia tylko jego rozstrzygnięcia przy 50 % dofinansowanie. Przybliżyła też zadań planowanych do realizacji do roku 2019.
 
Radna Wójcińska zapytała o drogę w Sułkówku w połączeniu z drogą Gminy Lubraniec.
 
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy z wójtem by te odcinki dróg zrobić w 2018 roku. Jest tam most zrobiony i były rozmowy o barierkach jakie trzeba zamówić.
 
Radna Wójcińska poruszyła też temat drogi do Pana Kręcickiego i Pana Natczaka.
 
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że najpierw musi być tam uregulowany stan prawny tych dróg.
 
Radna Wojasińska powiedział, że chciałaby też spełnić marzenie, żeby do niej była dobra droga asfaltowa.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że przyjdzie taki czas, że będziemy robić i te drogi tzw. „ślepe”. Najpierw robimy drogi łączące miejscowości. W tej kadencji myśli, że dojdziemy do 100 km utwardzonych dróg.
 
Radny Piasecki zgłosił drogę do wprowadzenia do planu na lata następne do mieszkańców
pod lasem w Osieczu Wielkim  ( do p. Głowackiego).
 
Radna Wojasińska zgłosiła drogę do planu wieloletniego w miejscowości Lubomin od drogi powiatowej do jej zabudowań ( około 1km ).
 
Do projektu budżetu gminy na rok 2017 nikt z radnych nie wniósł uwag
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne
Pracownik zajmujący się stypendiami – Grażyna Kwiatkowska przedstawiła temat zmian do regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym. Zaznaczyła, że zmieniła się wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 5 roku życia, co wpływa na wysokość najniższego i najwyższego  stypendium socjalnego prawdopodobnie będzie konieczne wprowadzenie zmian do regulaminu. W porozumieniu z Radcą Prawnym temat ten zostanie uzgodniony. Jak zajdzie konieczność, to na najbliższej sesji będzie stosowny projekt uchwały do zaakceptowania.
 
Radna Wójcińska poruszyła temat stypendium motywacyjnego.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że stypendium motywacyjne dla uczniów Gmina płaciłaby ze środków własnych, wcześniej należałoby przyjąć stosowny regulamin określający zasady przydziału, natomiast stypendia socjalne są wypłacane 80 % środków wojewody,
20 % środków gminnych.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że jak co roku zobowiązani jesteśmy do przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla naszej gminy. Radnym program został dostarczony. Założenia są niezmienne, jedynie preliminarz wydatków się zmienia.
Nikt nie wniósł uwag do projektu programu.
 
Radny Bocian poruszył temat radnej Szadkowskiej. Nie uczestniczy w posiedzeniach rady, nie spełnia swojej roli i niech się określi, co do sprawowania mandatu radnej.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że nie wpłynęło do niego żadne formalne pismo, ale podejmie próbę kontaktu z radną w celu wyjaśnienia sytuacji.
 
Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (23 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 lutego 2017, 13:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478