PROTOKÓŁ Nr 21.16 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14 listopada 2016 r.


 
Or.0012.21.2016

PROTOKÓŁ Nr 21.16
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 14 listopada 2016 r.
w godzinach od 12,00 do 14,40
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna  Ewa Szadkowska, Wioletta Pietrucha. Przewodniczący obrad o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektów uchwał:
a) projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016;
b) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2025;
c) projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości  oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości;
d) projektu uchwały w sprawie posiadania psów;
e) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa;
f) projektu uchwały w sprawie opłaty za odbiór i wywóz ścieków do oczyszczalni.
g) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie.


Ad. pkt 2.  Omówienie projektów uchwał
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2016 r. Powiedziała, ze budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 316.366,40 zł z tytułu:
 -  końcowej płatności Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego  na zadanie inwestycyjne  realizowane w ramach Programu RPO  "Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe - Sieroszewo" zrealizowanego w roku 2015 kwota 432.110,40 zł,
- wpłat mieszkańców na dokumentację audytowo - projektową na instalacje fotowoltaiczne
 kwota 12.760 zł,
Natomiast zmniejszono dochody z tytułu :
- sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ planowana sprzedaż odbędzie się w 2017 roku  kwota 100.000 zł
- z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota zmniejszenia to 28.504 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie" ponieważ


w przetargu koszt zadania uległ zmniejszeniu.
Po stronie wydatków zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace publiczne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, remont mieszkań komunalnych, zakup energii i usług oraz naprawa dróg gminnych.
Do przedstawionych zmian nikt nie wniósł uwag.
Zmiany do budżetu zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła też, że dochody i wydatki wprowadzone do uchwały budżetowej zostały dostosowane do Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2016 – 2025.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła temat wprowadzenia we wzorze formularzy, deklaracji na podatek leśny i rolny od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości zapisu „grunty do rewitalizacji”. W obowiązujących formularzach i informacjach nie było tego zapisu, ale jest on konieczny z uwagi na zmienione przepisy prawne i stąd wymagana zmiana do wprowadzenia.
Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.
Sekretarz Gminy poinformowała o temacie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Zaznaczyła, że obowiązująca od 10 lat uchwała straciła już ważność, bo był to podatek, a dziś jest opłata. Ze względu na to, że jest dużo wałęsających się psów i z uwagi na to, że gmina ponosi koszty z tytułu zapewnienia miejsca bezdomnemu pieskowi w schronisku, to jest propozycja ustalenia takiej opłaty. W toku prac w ramach przeliczeń wyszła kwota 24 zł na rok. Zapoznała z ustawowymi zwolnieniami od opłaty dla osób starszych i podatników podatku rolnego. Poinformowała o tym, że konsekwencją tej uchwały jest zmiana w uchwale dotyczącej poboru po
 
Radna Wojasińska zaproponowała zwolnienie z opłaty dla osób, które gospodarstwo rolne maja w dzierżawie.
 
Radny Kubiak proponował opłatę od posiadania psów wprowadzić od każdego psa i dla każdego bez zwolnień.
 
W wyniku dyskusji zdecydowano o wprowadzeniu zwolnienia od opłaty od jednego psa
w gospodarstwie domowym.
Proponowana opłata została zaakceptowana przez radnych.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła temat przejęcia przez Gminę obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia opłaty za jego realizację. Poinformowała, że w roku 2012 były podejmowane uchwały w sprawie ustalenia taryf i opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizy, ale ze względu na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest konieczność zmiany uchwał wcześniej podjętych. Zapis z jednej uchwały musi być przeniesiony do drugiej by przepisy ujednolicić. Zapoznała ze stosownym projektem uchwały.
Na wywóz ścieków będą podpisywane umowy z Gminą. Jak mieszkaniec nie będzie miał podpisanej takiej umowy nie będzie robiona usługa.
 
Radni zdecydowali, że usługi wywozu gnojowicy i ścieków z szamb sprzętem gminnym będą robione tylko mieszkańcom z terenu naszej gminy.

Powyższe postanowienia zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. pkt 3.  Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał radny Bocian i zapytał czy planowana droga w Otmianowie przeszła do realizacji?
 
Wójt odpowiedział, że pewnie tak, ale pod warunkiem, że będą środki. Powiedział, że nie uwzględniono punktów za pobocza………  Składamy odwołanie by wzmocnić pozycje na liście w drodze do dofinansowania. Nasz wniosek bije na długość dróg, dalsze już mają o wiele mniej. Ostateczne zaklepanie listy jest do końca roku. Zdaniem wójta wniosek nasz nie był tak najgorzej oceniony.
 
Skarbnik Gminy powiedział, że w budżecie są zaplanowane środki na te drogę.
 
Na posiedzenie przybył Wicedyrektor Zespołu Szkół w Boniewie – pan Z. Łuczak i przedstawił temat zbycia pieca olejowego, który przez 16 lat był używany, a dziś po zmianie ogrzewania jest zbędny. Zaproponował bez wyceny zbycie tego pieca. Zaznaczył, że
z informacji w internecie nie ma chętnych na taki piec.
 
Skarbnik Gminy powiedział, że na zbycie pieca powinna być uchwała rady wyrażająca zgodę.
 
Wójt Gminy zaproponował przemyśleć temat do następnej sesji rady. Zakomunikował też kolejny temat do przemyślenia – garaż w którym jest ciągnik i samochód gminny grozi zawaleniu.  Zastanawiamy się nad tym, czy obecny remontować, czy też postawić nowy. Koszty są podobne – około 100 tys. zł. Wyjaśnił, że pękają belki i grozi to zawaleniu, nie daj bóg katastrofy. Poprosił radnych o przemyślenia i akceptację.
 
Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (22 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2017, 18:45:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488