Protokół Nr 17.2015 z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej w dniu 20.11.2015 r.


                                                                           Boniewo, dnia 20.11.2015 r.
 
 
 
Protokół Nr 17.2015
z posiedzenia Członków Komisji Mieszkaniowej
w dniu 20.11.2015 r.
 
 
Przewodniczący komisji dokonał otwarcia posiedzenia członków komisji mieszkaniowej.         
             W załączeniu lista obecności członków komisji mieszkaniowej w składzie :
1/ Mirosław Piasecki – przewodniczący
2/ Czesław Kubiak – członek komisji
3/ Bronisław Grajbich – z-ca przewodniczącego komisji
Udział w posiedzeniu wzięli :
1/ Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
2/ Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
3/ Renata Pawłowska – Insp.d/s gosp. Gruntami
 
Pracownik tut. Urzędu Renata Pawłowska poinformowała, że od ostatniego posiedzenia komisji mieszkaniowej do chwili obecnej wpłynęły następujące podania :
- Pana Marka Majewskiego zam. Kaniewo 20m3 w sprawie umorzenia odsetek od zaległego 
  czynszu za mieszkanie
- Pani Anity Skórzewskiej zam. Sułkówek 20 w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu
- Pani Moniki Jóźwiak zam. Kaniewo 13 w sprawie zmiany przydziału mieszkalnego na lokal
   niewymagający dużego remontu
- Pana Krzysztofa Ziółkowskiego zam. Otmianowo 38/11 w sprawie zwrotu kosztów w związku    z wymianą drzwi
- Mieszkanców pałacu w Otmianowie – w sprawie wymalowania schodów oraz klatki schodowej    w pałacu
- Pani Henryki Kaniewskiej zam. Otmianowo 38/8 w sprawie naprawy dachu nad mieszkaniem
- Pana Maka Krajewskiego zam. Osiecz Mały 34 w sprawie zakupu i montaż okna w korytarzu
- Pani Katarzyny Gorskiej zam. Otmianowo 38/13 o zezwolenie na montaż( wymianę ) okien
  o zmienionych rozmiarach w lokalu nr 13
 
Członkowie komisji mieszkaniowej zaopiniowali pozytywnie podania w sprawie umorzenia odsetek od zaległych należności z tytułu czynszu najmu. Natomiast negatywna opinia dotycząca prośby Pani Moniki Jóźwiak, stwierdzono, że kilkakrotnie przyznawano różne lokale gminne i żaden z nich nie spełniał warunków P. Jóźwiak. Propozycja taka, że wkrótce będą lokale przeznaczone do sprzedaży po szkole podstawowej w Osieczu Małym i można będzie nabyć na własność.
Zapadła jednogłośna decyzja o wymalowaniu korytarza głównego oraz klatki schodowej w pałacu w Otmianowie. Gmina dokona zakupu farby. Najlepiej byłoby też, gdyby dłużnicy pomalowali te pomieszczenia, gdy będzie jednak z tym problem, to wymalują pracownicy w ramach prac interwencyjnych.
Pozytywnie zaopiniowano podanie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez Pana Ziółkowskiego w związku z wymianą drzwi wejściowych do budynku.
Negatywna opinia dla Pani Górskiej  i nie wyrażenie zgody na wymianę okien o zmienionych
wymiarach z uwagi, że użytkowany lokal znajduje się w budynku tzw. pałac, który jest obiektem zabytkowym i ten zakres prac remontowych wymaga zgody Konserwatora Zabytków.
Proponuje się, aby Pan Marek Krajewski podał wymiary okna jednoskrzydłowego do korytarza w budynku gminnym, a Gmina dokona zakupu, natomiast montaż w zakresie mieszkańców budynku.
Sprawa naprawy dachu w pałacu w Otmianowie to jest ustalone z Panem Kożuszkiem o jego naprawie.
 
W wolnych wnioskach pracownik poinformował , że są ustne zgłoszenia dotyczące naprawy dachu w pałacu w Kaniewie jak również Pan Koralewski zgłasza naprawę lukarny w dachu.  Temat  naprawy dachu też ustalony z p. Kożuszkiem.
 
Poruszono także sprawę ustalenia stawki czynszu najmu w nowym roku i padła propozycja o stawce w wysokości 2,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu plus czynniki podwyższające tak jak było dotychczas, jednak to nie jest ostateczna decyzja.
 
Omówiono także usunięcie suchej brzozy, która znajduje się w chodniku w Boniewie i stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zaproponowano 50 zł opłaty za zabranie drewna.
Pan Marek Świątek dokona jej usunięcia.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
1/.........................
2/.........................
3/........................
 
Protokół sporządziła :
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Pawłowska (20 lutego 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 14:27:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480